Subsidies

In deze subsidieparagraaf wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten die zijn bereikt op het gebied van subsidies in 2017.

Centraal Subsidiebureau (CSb)
Het CSb is het bij de dienst OCW ondergebrachte centrale uitvoeringscentrum voor alle subsidieverlening van de gemeente. Door deze bundeling kan beter worden gestuurd op de juridische, financiële en inhoudelijke kwaliteit van de verleen- en vaststelbeschikkingen.

In 2017 is de werkwijze verder verfijnd. Vanaf het laatste kwartaal beschikt de gemeente intern over een dashboard met actuele informatie over het aantal nog lopende en al afgeronde verleningen en vaststellingen alsmede de uitputting van de subsidiebudgetten; hiermee is de sturingsmogelijkheid vanuit de beleidsdiensten op doorlooptijd en uitputting sterk verbeterd. Dit dashboard is begin 2018 gemeentebreed beschikbaar en getest.

In 2017 is ook de koppeling van de informatievoorziening over subsidies en aanvraagprocedures (loket)aan de back-office verder uitgewerkt. Eind 2018 moet er één omvattend geheel zijn dat de aanvrager uniform informeert en door de procedure leidt, met gebruik van mijn overheid, berichtenbox etc.

Rekenkamerrapport “Eerlijk delen”
Eind augustus 2017 heeft de Rekenkamer het rapport “Eerlijk delen” gepubliceerd. In dit rapport staan zes aanbevelingen, die alle worden opgevolgd.

Dit betekent dat er veel meer subsidieregelingen moeten komen, die bovendien een duidelijke link hebben met het beoogd maatschappelijk effect.

De evaluatie van beleid en subsidieregelingen wordt verbeterd en zoveel mogelijk uniform uitgevoerd. De kaders voor en over subsidieverstrekking worden gebundeld, net als de wijze van informatievoorziening over subsidiemogelijkheden. En het subsidieregister wordt verder uitgebreid met onder meer informatie over de meest recente beleidsevaluatie.

Een aantal aanbevelingen was al vóór publicatie van het rapport onderdeel van de verbetering van de praktijk. Zo is het aantal subsidieregelingen in 2017 toegenomen tot circa 70% van alle verleningen. En er is door middel van trainingen vooraf én controle tijdens het proces aandacht voor een goede sturing op doeltreffendheid –en de meetbaarheid daarvan- van de verleningen.

Subsidieregister
In april 2017 is het subsidieregister op een vernieuwde manier gepubliceerd. De beschikbare data over de jaren 2012 t/m 2016 is bijeengevoegd in een interactieve website. De gebruiker kan zelf keuzes maken en de gewenste informatie filteren op jaar, regeling, organisatie, bedrag etc. Via een export functie zijn de gegevens in excel- of csv-format (open data) verder te bewerken.
Voor 2018 staat een verdere uitbreiding van het register naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘Eerlijk Delen’ gepland.

Subsidieverwerving
Gemeente Den Haag zet nationale, regionale en Europese subsidies in om projecten in de stad te realiseren. Subsidies uit Europese programma’s, zoals Europees Sociaal Fonds, Horizon2020 en het Asiel-, Migratie en Integratiefonds zijn ingezet om doelstellingen op het gebied van arbeidsmarkt en integratie te bereiken.

Daarnaast worden ook programma’s vanuit bijvoorbeeld de rijksoverheid (o.a. Stimulering huisvesting vergunninghouders) en de MRDH (Mobiliteitsfonds) aangesproken om projecten voor de stad en de bewoners te realiseren.

Binnen deze projecten wordt samengewerkt met partnerorganisaties binnen en buiten de stad, zoals de MRDH, provincie Zuid-Holland en andere (Europese) steden, maar ook met universiteiten en kennisinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Voor de vaak verplichte gemeentelijke bijdrage bij het verwerven van subsidies vervult het gemeentelijk Cofinancieringsfonds een belangrijke rol. Hieruit worden gemeentelijke projecten ondersteund die een Europese subsidie, rijkssubsidie of andere nationale subsidie ontvangen. De thema’s duurzaamheid, duurzame ontwikkelingen in de stad en samenwerking met kennisinstellingen en bedrijfsleven zijn prioriteiten voor het inzetten van middelen uit het Cofinancieringsfonds.
De komende jaren ziet de gemeente een gestage verschuiving van subsidies naar de inzet van financieringsinstrumenten, denk daarbij aan hybride financiering en revolverend financieren.