Specificatie overlopende activa en passiva

Overlopende activa Europese en Nederlandse overheidslichamen (art. 40a): Nog te ontvangen (voorschot)bedragen en vooruitbetaalde bedragen

Prgr.

Product

Omschrijving regeling

Ontvangen van

Saldo per
31-12-2016

Her-rubricering

Saldo per
31-12-2016

Balansmutaties

Te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering
(art 40a deel a)

Vooruitbetaalde bedragen t.l.v. volgende begrotingsjaren (art 40a deel b)

Ontvangen (voorschot) bedragen

Vrijgevallen bedragen

Saldo per
31-12-2017

4

140.1.01

Rijksbijdrage RIEC

Min VenJ

147

147

147

11

310.4.02

Rijksbijdrage jaarvergadering OPCW & ICC

Min Buitenlandse Zaken

138

138

138

-

285

-

285

-

-

-

138

-

147

10

210.7.02

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer

MRDH, regionaal fietsdepot

270

270

30

200

100

10

210.4.02

Verkeersregeling

MRDH, verkeersmanagement

65

65

65-

-

13

210.2.02

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer

MRDH,fietsprojecten

1.682

3.745

5.427

489

2.042

32

3.906

13

210.2.02

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer

MRDH,autoprojecten

51.767

541

52.308

84.221

64.548

71.981

13

210.2.02

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer

MRDH, verkeersveiligheidprojecten

478

283

195

13

210.2.02

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer

MRDH, openbaar vervoerprojecten

10.081

10.081

2.758

250

12.589

723.1.01

Gebiedsgericht Programma Luchtkwaliteit

Provincie Zuid Holland

258

258

63.865

4.286

68.151

-

88.169

-

67.323

32

89.029

11

310.5.01

Efro kansen voor West Prio 1

Europa

1.109

1.109

148

1.257

1.109

-

1.109

-

148

-

-

-

1.257

7

611.1.01

Managers maken het mogelijk

A&O fonds

12

12

12

-

7

611.1.01

Juiste persoon op de juiste plaats

A&O fonds

25

25

25

-

7

611.1.01

Project Nieuw Beschut

A&O fonds

50

50

50

7

611.1.01

Stimuleringsregeling verzuimgesprekken

A&O fonds

1

1

1

88

-

88

-

-

-

37

-

51

9

663.0.01

Reg Bijdrage randgemeenten huiselijk geweld

Overige overheden

-

-

39

39

9

671.1.02

Reg Haagse Verwijs Index

Overige overheden

43

43

43

-

43

-

43

-

39

-

43

-

39

3

621.2.01

Statushouders

Rijk

1.491

1.491

1.491

-

7

610.0.01

KC handhaving & naleving

Rijk

116

116

116

-

7

623.2.04

ESF 2015

Europa

1.750

1.750

1.750

-

7

623.2.04

ESF 2017

Europa

-

6.483

6.483

3.357

-

3.357

-

6.483

-

3.357

-

6.483

Totaal overlopende activa Europese en Nederlandse overheidslichamen

68.747

4.286

73.033

-

94.839

-

70.898

32

97.006

Overlopende passiva Europese en Nederlandse overheidslichamen (art.49 b): Ontvangen (voorschot)bedragen

Prgr.

Product

Omschrijving regeling

Ontvangen van

Saldo per
31-12-2016

Her-rubricering

Saldo per
31-12-2016

Balansmutaties

Toevoegingen
(ontvangen
voorschot-
bedragen)

Uitgaven tlv
publiekrechtelijke
middelen

Terugbetaling aan Rijk

Vrijgevallen
bedragen
tgv exploitatie

Saldo per
31-12-2017

4

140.1.01

Regie Donkere Dagen

Rijk

199

199

95

268

26

4

140.1.01

Keurmerk Veilig Ondernemen

Europa

63

63

63

4

140.1.01

Conferenties internationale organisaties

Rijk

77

77

104

138

43

4

140.1.01

Rijksfinanciering beveiliging Joodse Instellingen

Rijk

63

63

63

126

4

140.1.01

Bureau Regio Burgemeesters

Rijk

280

280

1.200

1.454

26

11

310.4.02

Samenwerking Vrede en Recht

Rijk

-

-

-

4

140.1.01

Najaarsoffensief Woninginbraken

Rijk

100

100

4

140.1.01

RIEC

Rijk

844

610

234

11

310.4.02

Global Parliament of Mayors

Gemeente

13

13

4

140.1.01

Atos Spain Driver

Europa

306

306

306

4

140.1.01

Veiligheidshuis Methodiekontwikkeling multidisciplinaire casuistiek Radicalisering en Jihadgang

Rijk

70

70

70

1.058

-

1.058

-

2.419

2.470

-

-

1.007

5

541.4.01

Time travel Den Haag Ockenburg

Provincie Zuid Holland

20

20

20

-

10

480.1.01

Groen doet Goed

Provincie Zuid Holland

37

37

37

10

560.1.01

Uitvoeringsprogramma Groen Zuid Holland

Provincie Zuid Holland

1.330

1.330

653

147

1.836

10

560.1.01

SGH - Fonds Groen Haaglanden 2013

MRDH Groenprojecten

209

209

209

10

560.1.01

Toezicht zwemveiligheid zandmotor 2016

Provincie Zuid Holland

20

20

89

7

102

13

210.2.02

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer

MRDH,autoprojecten

-

541

541

13

210.2.02

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer

MRDH,fietsprojecten

-

3.745

5.522

4.572

4.695

13

210.2.02

Subsidiering Fietsprojecten Zuid Holland

Provincie Zuid Holland

403

403

16

14

5

400

13

723.1.01

Gebiedsgericht Programma Luchtkwaliteit

Provincie Zuid Holland

1.998

1.998

1.998

-

4.017

-

4.017

4.286

6.280

6.758

-

5

7.820

11

310.4.01

Provinciale subsidies

Provincie

60

60

60

14

821.0.02

Overlopend passief Overgangsregeling ISV - Geluid

Rijk

653

653

569

84

14

821.0.02

Revolving Investment in Cities (RICE)

Europa

904

117

787

14

821.0.02

Proficient

Europa

101

101

6

95

14

821.0.02

Subsidie verlening Huisvesting vergunninghouders/Scheveningseweg

Rijk

63

63

869

574

358

877

-

877

-

1.773

1.260

6

-

1.384

6

480.2.01

Reg. Meld en coörd.functie (RMC)

Rijk

615

615

1.692

1.551

756

6

480.2.01

Reg.onderwijsachterstanden OKE-wet

Rijk

2.993

2.993

40.818

42.048

1.763

6

482.0.01

Reg. Educatie

Rijk

61

61

4.615

4.676

-

6

482.0.01

Vervolgaanpak VSV

Rijk

1.300

1.300

1.298

2

6

480.6.01

Reg Urbact Europa Prevent Early school leaving

Europa

26

26

26

8

663.0.01

Implementering RAK Monitoring System

Overige overheid

13

13

13

8

663.0.01

Reg Uitstapprogramma Prostituees (RUPSII)

Rijk

-

-

468

468

-

8

714.0.01

Reg. Aanvullende sexualiteitshulpverlening

Rijk

639

639

3.084

2.912

198

613

8

714.0.01

Reg. Hepatitis B

Rijk

28

28

61

89

8

663.0.04

Reg. Heroine-experiment 2e

Rijk

250

250

1.246

1.188

146

162

8

714.1.01

Reg. RR-projecten EG Regio

Overige overheid

3

3

6

4

5

8

714.1.01

RR- Jeugdimpuls EG Regio

Rijk

45

45

24

21

8

663.0.01

Huwelijksdwang & Achterlating

Rijk

15

15

15

-

8

663.0.01

Reg Bijdrage randgemeenten huiselijk geweld

Overige overheid

29

29

83

112

-

9

671.1.02

Reg. Haagse verwijs Index

MRDH

36

36

191

82

145

6.053

-

6.053

-

52.264

54.378

344

-

3.595

3

621.2.01

Statushouders

Overige overheid

-

-

1.810

1.810

-

3

623.2.01

Bestuurskostenregeling

Overige overheid

160

160

160

7

623.2.04

ESF 2011

Europa

-

-

343

343

-

7

623.2.04

ESF 2012

Europa

-

-

463

463

-

7

623.2.04

ESF 2014

Europa

270

270

270

-

7

623.2.04

ESF 2017

Europa

-

-

4.519

4.519

-

7

623.2.04

AMIF 2018 Statushouders taal en werk participatie

Rijk

-

-

433

-

433

7

623.2.04

Route to PA

Europa

52

52

52

-

8

671.0.01

Begeleiding ex-gedetineerden

Rijk

247

247

247

-

729

-

729

-

7.568

7.405

-

299

593

Totaal overlopende passiva Europese en Nederlandse overheidslichamen

12.734

-

12.734

4.286

70.304

72.271

350

304

14.399