Overzicht structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves

De reserve activafinanciering is ingesteld voor dekking van toekomstige kapitaallasten van specifieke investeringen die zijn gefinancierd met incidentele middelen. In onderstaande tabel is het verloop van de reserve Activafinanciering 2017 tot en met 2021 weergegeven.

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

stand

dotaties

ontrekkingen

stand

dotaties

ontrekkingen

stand

dotaties

ontrekkingen

stand

dotaties

ontrekkingen

stand

dotaties

ontrekkingen

stand

101.045

101.694

12.026

190.713

23.873

12.564

202.022

9.267

12.933

198.356

5.770

15.585

188.541

0

20.443

168.098

Met ingang van 2017 is het BBV gewijzigd. Onderdeel van deze wijziging is dat investeringen in de openbare ruimte (‘activa met een maatschappelijk nut’) voortaan verplicht geactiveerd moeten worden), waardoor ze als materiële vaste activa op de balans terecht komt en hier vervolgens jaarlijks op wordt afgeschreven. Omdat het overgrote deel van deze investeringen wordt gefinancierd uit incidentele middelen worden tot en met 2020 middelen aan de reserve toegevoegd voor dekking van de toekomstige kapitaallasten. Voor de dekking van de jaarlijkse afschrijving vindt een onttrekking uit de reserve plaats gedurende de looptijd van de investering.
Van de stand per 31 december 2017 heeft € 92 mln. betrekking op bestaande activa en € 99 mln. op activa in aanbouw.