Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 35

Samenstelling dekking programma

(obv gerealiseerde baten inclusief onttrekkingen aan de reserves)

€ 35

Van de totale lasten (€ 34,7mln.) heeft circa € 24 mln. betrekking op de uitvoering van de Burgerzaken en Frontoffice en afdracht van leges (circa € 5,3 mln.) aan het Rijk. Voor 2017 zijn € 2,1 mln. aan subsidies verstrekt voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Het totaal aan baten (€ 19 mln.) betreft hoofdzakelijk legesopbrengsten (circa € 12,6 mln.), € 1,8 mln. is de rijksuitkering t.b.v. statushouders en € 1,5 mln. incidentele rijksbijdrage voor permanente registratie van kiezers buiten Nederland.

Wat is het doel?
Met dit programma biedt de gemeente Haagse inwoners en ondernemers dienstverlening op maat. De dienstverlening is toegankelijk en snel. Er is ruimte voor persoonlijk en betekenisvol contact voor Hagenaars die met een ingewikkeld probleem zitten en er zelf niet uitkomen. Met dit programma heeft niet alleen de stad en haar inwoners een betere dienstverlening. Ook de gemeentelijke organisatie werkt er efficiënter door.

Naast dienstverlening vormt integratiebeleid een belangrijk thema binnen dit programma. Met het integratiebeleid richt de gemeente zich op een samenleving waarin iedereen trots kan zijn op de stad en waarin iedereen meedoet. Doelstellingen van het integratiebeleid zijn gericht op de speerpunten: werkgelegenheid en participatie, anti-discriminatie, onderwijs en taal, welbevinden en het tegengaan van sociale druk.

Welke resultaten zijn in 2017 behaald?

  • De doelstelling om 90% van de bezoekers op afspraak aan de KCC balies binnen vijf minuten te helpen, is behaald.
  • De drie dienstverleningskanalen scoren gemiddeld een 7,6 op klanttevredenheid.
  • De Tweede Kamerverkiezingen zijn in 2017 goed georganiseerd. Vanaf 1 april 2017 is de gemeente ook verantwoordelijk voor permanente registratie van kiezers buiten Nederland.
  • Den Haag heeft de internationale metropolis-conferentie georganiseerd waar ruim vijfhonderd internationale wetenschappers en studenten aan deelnamen.
  • In 2017 is de nieuwe organisatie voor antidiscriminatie gestart: Den Haag Meldt!
  • Uitreiking van De Tegels: de belangrijkste landelijke journalistieke jaarprijzen.
  • Free Press Unlimited organiseerde samen met de gemeente op 2 november het event Free Press Live in het Vredespaleis.

Toelichting op het financiële resultaat inclusief afwijkingen

Uitkomst 2017

Actuele begroting 2017

Resultaat 2017

Ontwerp begroting 2017

Uitkomst 2016

Lasten

34.741

33.076

1.665

N

33.076

46.882

Baten

17.793

15.785

2.008

V

15.785

14.118

Saldo exclusief reserves

16.948

N

17.291

N

343

V

17.291

N

32.764

N

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

942

942

0

N

942

730

Saldo inclusief reserves

16.006

N

16.349

N

343

V

16.349

N

32.034

N

Het totaalresultaat op dit begrotingsprogramma is € 0,3 mln. voordelig en wordt hoofdzakelijk bepaald door de volgende oorzaken:

Nadeel op verkiezingen
Voor verkiezingen was voor 2017 € 1,8 mln. regulier beschikbaar. Totaal zijn € 3,2 mln. aan kosten gemaakt bestaande uit: vaste lasten van € 0,8 mln. en € 2,1 mln. voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2017. Daarnaast is € 0,3 mln. aan kosten gemaakt voor de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezing en het raadgevend referendum in 2018. Dit veroorzaakt een incidenteel nadeel van € 1,4 mln.

Vertraging Migratie Museum
De voorbereidingen voor een zorgvuldig, gedragen en innovatief concept voor het Migratie Museum hebben meer tijd gekost dan eerder voorzien. Samen met meer dan 20 organisaties is in 2017 in vier projectlabs de missie, visie en doelstelling van het Migratie Museum ontwikkeld. De uitvoering van het project heeft echter niet in 2017 kunnen plaatsvinden, hetgeen een budgettair voordeel van € 1 mln. veroorzaakt. De komst van het museum is nu beoogd voor 2018.

Intergratie & Burgerschap
Op het gebied van Intergratie & Burgerschap zijn er diverse acties ingezet als gevolg van een eerder verschenen rapport van het Sociaal Cultureel in 2015. Veel van deze acties zijn inmiddels uitgevoerd in co-creatie met verschillende partners in de stad. Voor al deze acties geldt dat zij konden worden uitgevoerd met een kleiner budget, waardoor een incidenteel voordeel is ontstaan van € 0,5 mln.

Begroting 2017

Realisatie 2017

Beginsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

(incl.res.best.)

Reserves

2.742

-942

1.800

-942

1.800

Voorzieningen

1.157

-1.145

12

-1.153

4

Investeringen (bruto)

3.232

2.856

Reserves
De mutaties van € 0,942 mln. bestaan uit het vrijvallen van de dienstcompensatiereserve en een incidentele onttrekking van de bestemmingsreserve voor de verkiezingen met € 0,2 mln.

Voorzieningen
De mutaties hebben betrekking op een wachtgeldvoorziening van € 0,062 mln. en € 0,730 mln. voor de reorganisatie van KCC en € 0,36 mln. voor de reorganisatie van inburgering.
Conform de nieuwe voorschriften voor het vormen van reorganisatievoorzieningen maken deze kosten voortaan onderdeel uit van de reguliere exploitatie. De vrijval is betrokken bij de vorming van de bedrijfsvoeringsreserve en het budgettair kader.