Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?

Samenstelling dekking programma

(obv gerealiseerde baten inclusief onttrekkingen aan de reserves)

€ 1.446

Toelichting op de baten van het programma in 2017
De gemeente verantwoordt in 2017 binnen het programma Financiën € 1.359 mln. aan baten en € 86 mln. aan onttrekkingen uit reserves, totaal € 1.445 mln.. Van deze baten komt 82% van het Rijk; dit is de bijdrage vanuit het gemeentefonds. De belastingen maken 8% uit van de baten. De belangrijkste daarvan is de onroerendezaakbelasting (OZB). Van de baten bestaat 5% uit externe rente vanuit geldleningen (kort en lang) en winstuitkeringen van verbonden partijen. Bij winstuitkeringen gaat het om dividend vanuit onze deelnemingen. De onttrekkingen uit algemene reserves maken 5% uit van de baten. De belangrijkste: de algemene reserve en de programmareserves.

Wat is het doel?

Met dit programma houdt de gemeente de gemeentefinanciën gezond, nu en in de toekomst. Den Haag voert een degelijk financieel beleid. We investeren we in de stad waar dat mogelijk en noodzakelijk is. Tegelijkertijd hebben we voldoende oog voor risico’s.

In dit programma beschrijven we de grootste algemene dekkingsmiddelen. Dit zijn het gemeentefonds (inclusief sociaal domein), de belastingen, dividenden en de rente. De lasten zijn in de programmarekening terug te vinden in de diverse beleidsprogramma’s. In de beleidsprogramma’s staan ook de prestaties in 2017 toegelicht.

Welke resultaten zijn in 2017 behaald?
De belangrijkste gerealiseerde resultaten in 2017 op dit programma zijn:

 • Ontvangsten van de uitkering uit het gemeentefonds voor circa € 1,2 miljard, waaronder
 • € 331 mln. voor het deelfonds sociaal domein.
 • Beheer van de leningenportefeuille, beleggingen en deelnemingen van € 1,6 miljard. In 2017 zijn nieuwe voorschriften vanuit het BBV gemaakt voor de rente, inclusief een aanbeveling voor het opnemen van een renteschema (inzicht in betaalde en ontvangen rente).
 • Door de sterk gedaalde rente en een BBV voorgeschreven berekening is de omslagrente in 2017 verlaagd naar 2% (was 4%).
 • Snelheid betaling facturen aan leveranciers: 91% is binnen de termijn betaald; de ambitie is
 • sinds jaren 90 % en wordt gehaald.
 • De deelneming Eneco N.V. is in 2017 gesplitst in een productiebedrijf (Eneco N.V.) en een leveringsbedrijf (Stedin Holding N.V.). De totale boekwaarde is niet gewijzigd.
 • In 2017 heeft de gemeente Den Haag haar prioriteitsaandeel in ADO Den Haag terug gegeven.  
 • Den Haag is de gemeente met de laagste woonlasten van de grote gemeenten
 • Vanaf 1 maart 2017 heeft de MRDH de financiering aan de HTM (€ 471 mln.) overgenomen van de gemeente. De restant gegarandeerde geldleningen aan de BNG van € 30 mln. zijn op 13 februari 2018 overgenomen.

Toelichting op het financiële resultaat van het programma en majeure afwijkingen ten opzichte van de uitkomst van vorig jaar.

Uitkomst 2017

Actuele begroting 2017

Resultaat 2017

Ontwerp begroting 2017

Uitkomst 2016

Lasten

24.975

23.243

1.732

N

23.243

54.204

Baten

1.359.243

1.345.388

13.855

V

1.345.388

1.415.494

Saldo exclusief reserves

1.334.268

V

1.322.145

V

12.123

V

1.322.145

V

1.361.290

V

Dotaties aan reserves

140.839

140.050

789

N

140.050

8.916

Onttrekkingen aan reserves

86.524

86.751

227

N

85.901

43.945

Saldo inclusief reserves

1.279.953

V

1.268.846

V

11.107

V

1.267.996

V

1.396.319

V

Het programmaresultaat in 2017 komt uit op een voordeel van € 11,1 mln. Dit komt voornamelijk door hogere baten op dit programma van € 13,9 mln.: hogere rentebaten (€ 1,2 mln.), algemene uitkering gemeentefonds (€ 7,7 mln.). onroerendezaakbelasting (€ 2,2 mln.) en toeristenbelasting (€ 1,8 mln.). De lasten zijn € 1,7 mln. hoger, voornamelijk door onderzoeks- en controlekosten van de gemeentelijke accountantsdienst (€ 2,2 mln.). Deze kosten zijn begroot op overzicht Overhead, maar conform nieuwe wet- en regelgeving gerealiseerd op programma Financiën. Aan de reserve onderhoud vastgoed is € 0,8 mln. meer toegevoegd dan begroot.

De uitkomst 2017 verschilt ten opzichte van 2016. De voornaamste oorzaken zijn:
Met ingang van 2017 is het BBV gewijzigd. De wijziging heeft onder meer gevolgen voor hoe de gemeente de rente en de investeringen in materiële vaste activa met een maatschappelijk nut verantwoordt. De aangepaste wijze van verantwoorden van de rente leidt ertoe dat aan beleidsprogramma’s doorbelaste rente niet langer als rentelast en –baat zichtbaar op dit programma. Hierdoor zijn de verantwoorde baten (€ 55 mln.) en lasten (€ 32 mln.) lager.
Omdat investeringen in activa met een maatschappelijk nut voortaan geactiveerd en afgeschreven moeten worden, waar de gemeente voorheen de keuze had dit te doen, is € 88 mln. toegevoegd aan de reserve activafinanciering voor de dekking van kapitaallasten. De toevoeging komt voor de helft uit de reserve grote projecten.

Bij resultaatsbestemming wordt een deel van het resultaat verrekend met de algemene reserve en de bedrijfsvoeringsreserve. Omdat het jaarrekeningresultaat van jaar tot jaar verschilt, verschillen ook de dotaties aan deze reserves. De gemeente brengt jaarlijks bij de begrotingsvoorbereiding de gewenste omvang van het weerstandsvermogen in beeld. In 2017 kon hierdoor meer uit de algemene reserve vrijvallen dan in 2016. In 2017 zijn de dienstcompensatiereserves opgeheven. De resterende saldi zijn toegevoegd aan de centrale bedrijfsvoeringsreserve.

Toelichting ontwikkeling relevante balansposten in 2017

 • Op dit programma verantwoorden we de volgende belangrijke balansposten:
 • Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen (€ 95 mln.) en overige verbonden partijen
 • (€ 3 mln.).
 • Verstrekte langlopende leningen aan overige verbonden partijen (€ 121 mln.) en overige derden (€ 47 mln.).
 • Overige uitzettingen met een looptijd langer dan een 1 jaar (belegging Fonds Uiver en Meewind (€ 143 mln.).
 • Belastingdebiteuren € 7,3 mln. (voornamelijk debiteuren onroerendezaakbelasting).
 • Overige uitzettingen en overlopende activa (Collateral en Fonds Uiver nog te ontvangen rente € 129 mln.).
 • Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen (aangifte bedrijfsmatige btw en Btw compensatiefonds € 113 mln.).
 • Langlopende schulden (€ 1.185 mln.).

Begroting 2017

Realisatie 2017

Beginsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

(incl.res.best.)

Reserves

243.472

53.299

296.771

54.315

297.787

Voorzieningen

3.156

-68

3.088

-48

3.108

Investeringen (bruto)

833

790

Onder de balanspost reserves staan: de algemene reserve (€ 70 mln.), de reserve activafinanciering
(€ 191 mln.), programmareserves (€ 13 mln.), centrale bedrijfsvoeringsreserve (€ 8 mln.), gemeente- brede exploitatiereserves (€ 9 mln.) en de reserve financiering (€ 6 mln.). De dotaties en onttrekkingen hebben conform de begroting plaatsgevonden. Bij onderdeel A toelichting per programmaonderdeel zijn belangrijkste mutaties inhoudelijk toegelicht.