Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 103

Samenstelling dekking programma

(obv gerealiseerde baten inclusief onttrekkingen aan de reserves)

€ 103

Toelichting op de samenstelling in 2017
Cultuurpresentatie,-productie en –participatie omvat 43% van de totale programmalasten (€ 44 mln.).
De openbare bibliotheek, musea en het beheer van vastgoed omvatten gezamenlijk meer dan de helft van de totale programmalasten (€ 55 mln.). De lasten bij programma 5 bestaan voor het grootste deel uit subsidies aan culturele instellingen in Den Haag.

Toelichting op de dekking in 2017
De dekking van het programma Cultuur en bibliotheek komt voor het grootste deel (85%) uit het gemeentefonds (€ 86 mln.). De totale baten omvatten 15% van dit programma (€15 mln.)
Het gaat daarbij vooral om de inkomsten uit verhuur van cultuuraccommodaties (€ 13 mln.). Een ander deel van de baten bestaat uit de verkoop van goederen en diensten, zoals een lidmaatschap van de bibliotheek (€ 2 mln.).

Wat is het doel?
In 2017 startte het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020: ‘Ruimte voor de spelende mens’ (RIS 295007). In dit plan wordt de koers voor vier jaar op het gebied van kunst en cultuur beschreven. Naast inzet op de artistieke en intrinsieke waarde van kunst en cultuur zijn er een zestal doelen die de gemeente wil bereiken:

  1. Een kwalitatief en veelzijdig cultuuraanbod dat aantrekkelijk is voor de verschillende publieksgroepen in Den Haag.
  2. Een goed makersklimaat: ruimte voor talentontwikkeling.
  3. Cultuuronderwijs voor iedere Haagse jongere.
  4. Cultuur met een breed bereik.
  5. Cultuur met maatschappelijke relevantie.
  6. Economisch profijt en het culturele gezicht van de stad.

In het plan worden ook de instellingen genoemd die de komende vier jaren een subsidie krijgen. In de programmabegroting 2017 stonden de instellingen onder voorbehoud in de bijlage bij deze programmarekening treft u de definitieve lijst aan.

Welke resultaten zijn in 2017 behaald?

  • Het jaar 2017 kenmerkte zich door zichtbaarheid van cultuur in de stad. Een prachtig voorbeeld hiervan was de presentatie van 100 jaar Mondriaan & De Stijl. Den Haag kleurde rood, geel en blauw. De succesvolle landelijke samenwerking leverde in totaal 600.000 bezoekers op, waarvan liefst de helft Den Haag bezocht.
  • Ook is in 2017 de zeventigste verjaardag van meesterchoreograaf Jiří Kylián groots gevierd.
  • Met het uitbrengen van de nieuwe nota Cultuureducatie 2017 (RIS 297299) wordt het succesvolle Haagse beleid uitgebreid naar het voortgezet onderwijs en de buitenschoolse cultuureducatie.
  • De in 2017 opgestelde nota Ruimte voor pop (RIS 298122), benadrukt het belang van versterking van een levendig en dynamisch popklimaat voor het makersklimaat, talentontwikkeling en cultuurparticipatie. Pop is van betekenis voor het imago en de economie van Den Haag (RIS 297399).

Toelichting op het financiële resultaat inclusief afwijkingen

Uitkomst 2017

Actuele begroting 2017

Resultaat 2017

Ontwerp begroting 2017

Uitkomst 2016

Lasten

102.706

101.988

718

N

101.988

111.182

Baten

15.109

15.026

83

V

15.026

8.668

Saldo exclusief reserves

87.597

N

86.962

N

635

N

86.962

N

102.514

N

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo inclusief reserves

87.597

N

86.962

N

635

N

86.962

N

102.514

N

Het resultaat op het programma Cultuur en bibliotheek bedraagt in 2017 € 0,6 mln. nadeel. Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het eigenarenonderhoud accommodaties vastgoedbeheer (€0,4 mln. nadeel). Sinds 2017 worden investeringen groter dan € 0,1mln. opgenomen in het Meerjaren investeringsplan (MIP). De onderhoudslasten komen voortaan ten laste van de exploitatie, waarbij de resultaten worden verrekend met de centrale reserve onderhoud vastgoed (RIS 297934). De rest van het nadelig resultaat (€ 0,2 mln.) is samengesteld uit diverse kleine incidentele voor- en nadelen. Een groot deel van de subsidieverleningen 2016 is in 2017 afgerekend, de laatste afrekeningen worden begin 2018 vastgesteld. Er zijn geen achterstanden in de vaststellingen van de subsidies.

Toelichting ontwikkeling relevante balansposten in 2017

Begroting 2017

Realisatie 2017

Beginsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

(incl.res.best.)

Reserves

-

-

-

-

-

Voorzieningen

10.022

-7.083

2.939

-7.125

2.897

Investeringen (bruto)

41.561

32.686

Programma Cultuur en bibliotheek heeft geen reserves. De mutatie bij de voorzieningen van € 7 mln. betreft vrijval van de Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) voorziening omdat de bestaande voorziening onderhoud is vervallen en hiervoor in de plaats een gemeentebrede onderhoudsreserve is ingesteld.
Alle overige onderhoudsbewerkingen worden nu gefinancierd via de exploitatie, waarbij de resultaten worden verrekend met de centrale reserve onderhoud vastgoed (RIS 297934). In 2017 is bij het programma Cultuur € 32,6 mln. aan investeringen geactiveerd. Zie verder: toelichting investeringen onderdeel C.