Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 79

Samenstelling dekking programma

(obv gerealiseerde baten inclusief onttrekkingen aan de reserves)

€ 79

Op het programma is ruim € 79 mln. aan lasten begroot. Afwijking ten opzichte van vorig jaar: de verwerking van de apparaatslasten van de stadsdeelorganisatie. Tot 2017 werden de apparaatslasten op een afzonderlijk product weergegeven. Met ingang van 2017 worden de apparaatslasten niet meer afzonderlijk begroot en verantwoord, maar toegerekend aan de afzonderlijke producten op het programma Stadsdelen en wijkaanpak. In bovenstaande weergave alsmede in onderstaande toelichting is rekening gehouden met die toerekening.

Van het budget bestaat zo’n € 34 mln. uit subsidies. Het gaat om subsidies aan welzijnsinstellingen en zelfstandige buurthuizen voor het gebiedsgericht werken, maar ook om subsidies voor het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt (leefbaarheidsbudgetten) en subsidies voor bewonersinitiatieven op het terrein van duurzaamheid en veiligheid. Er zijn geen achterstanden bij de vaststellingen van subsidies. Alleen voor Leefbaarheid en bewonersparticipatie stonden er nog vast te stellen subsidies uit voorgaande jaren open. In 2017 is dat afgewikkeld voor een bedrag van circa € 0,15mln.

Daarnaast gaat € 30 mln. naar activiteiten voor het openbaar groen (planmatig onderhoud, extra inzet voor wijk- en buurtgroen), onderhoud van wegen en straten en het beheer van speelvoorzieningen.
Van de resterende € 15 mln. van de lasten is € 6,7 mln. bestemd voor de Wijkaanpak Nieuwe Stijl. Hiermee wordt de kwaliteit van leven en de leefbaarheid verbeterd in zeven aandachtswijken. In 2017 is € 5,7 mln. besteed. Het merendeel van de programmalasten wordt gedekt vanuit de algemene middelen. De specifieke opbrengsten binnen dit programma komen uit de verhuur van gemeentegrond als bouwterrein, de verhuur van grond, huuropbrengsten voor standplaatsen en de verhuur van accommodaties aan welzijnsinstellingen. De opbrengsten komen ook uit vergoedingen van kabel- en leidingbedrijven voor het opbreken van de openbare weg.

Wat is het doel?
Alles wat de stadsdelen doen, is erop gericht om actief samen met bewoners, bedrijven en instellingen de sociale en fysieke leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Als onderdeel daarvan stuurt de stadsdeelorganisatie organisaties en activiteiten aan op de vakgebieden welzijn en leefbaarheid. In 2017 heeft de stadsdeelorganisatie maatwerk geleverd in de stadsdelen door snel en flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen.

Welke resultaten zijn in 2017behaald?

  • Wijkaanpak Nieuwe Stijl: Opwaartse kracht! betekent dat projecten zoveel mogelijk met inwoners uit de wijken worden ontwikkeld. Uit de tussenevaluatie eind 2017 blijkt dat het programma daarin slaagt: de bewoners waarderen deze inzet. Bovenop de reguliere inzet uit wijkprogramma’s was in 2017 ruim € 6 mln. extra beschikbaar vanuit de Wijkaanpak Nieuwe Stijl. De projecten die bestuurlijk waren geaccordeerd, zijn uitgevoerd of in gang gezet. Door vertraging bij een aantal projecten is niet het hele budget in 2017 besteed.
  • Het actieplan burgerparticipatie is in 2017 bestuurlijk vastgesteld: 2017 heeft in het teken gestaan van de uitvoering van de vijf actielijnen. Zoals: opzet studio participatie, start pilots wijkbudgetten, verdere uitbouw van het initiatievenplatform MAEX, toepassingen van de digitale tool part up, chatsessies rond de herijking van de wijkprogramma’s, initiatievenmakelaar met initiatieventafels, frontlijnwerken versterken, participatiepitches.
  • Het onderhoud van het openbaar groen, van straten, wegen en pleinen, alsmede het beheer van speelvoorzieningenaanbod gebeurde in 2017 conform planning en begroting.
  • Leefbaarheid en Bewonersparticipatie: met het beschikbare subsidiebudget hebben de stadsdelen bewoners gestimuleerd om met mooie ideeën, projecten en activiteiten te komen die een verbetering zijn voor hun buurt en leefomgeving. Het beschikbare budget hiervoor in 2017 is benut overeenkomstig de doelstelling.
  • Buurthuis van de toekomst in de wijken en preventief jeugdbeleid: in 2017 verstrekte de gemeente € 23 mln. aan subsidies in het kader van gebiedsgerichte werken, het professioneel welzijnswerk van de Haagse welzijnsorganisaties en zelfstandige buurthuizen. De subsidies zijn verstrekt conform planning.

Toelichting op het financiële resultaat inclusief afwijkingen

Uitkomst 2017

Actuele begroting 2017

Resultaat 2017

Ontwerp begroting 2017

Uitkomst 2016

Lasten

78.858

79.144

286

V

79.144

82.833

Baten

3.483

3.152

331

V

3.152

4.108

Saldo exclusief reserves

75.376

N

75.992

N

617

V

75.992

N

78.725

N

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo inclusief reserves

75.376

N

75.992

N

617

V

75.992

N

78.725

N

Toelichting financieel resultaat programma
Het resultaat op programma 19 is in totaal € 0,6 mln. voordelig ten opzichte van de begroting. Dit is een afwijking van 0,8% van de begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

  • Nadelig resultaat op verkeersmanagement: de gemeente heeft wettelijke taken voor het beheer en onderhoud van de verkeersborden en de belijning op het wegdek. Vanwege de verkeersveiligheid wordt het noodzakelijk onderhoud zoveel mogelijk uitgevoerd, ook als het budget niet voldoende blijkt. In 2017 is er voor € 0,4 mln. meer uitgegeven dan begroot.
  • Voordelig resultaat op de Wijkaanpak Nieuwe Stijl: hiervoor was in 2017 een budget beschikbaar van € 6,0 mln. Hiervan is € 1,0 mln. niet besteed (maar wel juridisch verplicht). Deze onderbesteding is het gevolg van vertraging van een aantal projecten.

Begroting 2017

Realisatie 2017

Beginsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

(incl.res.best.)

Reserves

500

-500

-

-

500

Voorzieningen

3.130

-1.828

1.302

-1.829

1.301

Investeringen (bruto)

9.291

-