Voorwoord

Dit is de laatste programmarekening van het college dat uitvoering gaf aan het coalitieakkoord Vertrouwen op Haagse Kracht. De afgelopen vier jaar is met de Hagenaars hard gewerkt aan een mooiere en betere stad. Door extra te investeren in openbare ruimte, bereikbaarheid, werkgelegenheid en economie zijn mooie resultaten behaald. Denk aan de dalende werkloosheid en de forse groei van het toerisme. De woonlasten voor de Haagse inwoners zijn gedaald tot de laagste van alle grote steden. Dat kon dankzij het gedegen financiële beleid dat is gevoerd. Ondanks grote uitdagingen als de groeiende bijstand en de overheveling van maatschappelijke zorg en jeugdzorg naar de gemeenten is het huishoudboekje op orde gebleven.

In deze laatste programmarekening geeft het college een overzicht van wat er in het afgelopen jaar door de gemeente allemaal is gedaan, wat we daarmee hebben bereikt, hoeveel dit heeft gekost én of het binnen de gestelde kaders paste. Tijdens mijn wethouderschap is het alle jaren gelukt om bij de programmarekening een positief resultaat te presenteren. Zo sloten we 2016 af met een positief saldo van 57,1 miljoen euro.

De extra investeringen van de afgelopen jaren hebben nu hun weerslag op de programmarekening van 2017. Daardoor is er dit keer geen sprake van een overschot, maar van een klein tekort van 13,7 miljoen euro. Waar we in eerdere jaren de tekorten op bijstand nog konden opvangen met voordelen op met name maatschappelijke zorg en jeugdzorg zien we nu dat alle gelden die we hiervoor hadden geraamd ook zijn uitgegeven aan het ondersteunen van hulpbehoevende burgers, bij jeugd zelfs meer dan dat. Omdat we in de begroting rekening hebben gehouden met deze risico’s, kan dit tekort gecompenseerd worden vanuit de algemene reserve.

De komende jaren blijft het aantal inwoners in onze prachtige stad groeien. Daarnaast neemt ook de interesse van toeristen, bedrijven en instellingen voor Den Haag toe en moeten we onze bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Dat zijn belangrijke en ook mooie ontwikkelingen, maar het maakt ook dat het toekomstige college voor een aantal grote opgaven staat om de stad aantrekkelijk, gezond en sociaal te houden.

Tom de Bruijn