Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 83

Samenstelling dekking programma

(obv gerealiseerde baten inclusief onttrekkingen aan de reserves)

€ 83

Toelichting op de samenstelling in 2017

Binnen programma 13 Verkeer en milieu wordt een groot gedeelte van de beschikbare middelen besteedaan de bereikbaarheid van Den Haag (40%). De overige activiteiten gaat over het reguleren van parkeren (30%) en milieuactiviteiten (17%).

Toelichting op de dekking van het programma in 2017
De activiteiten op het programma worden voor 61% gedekt uit parkeeropbrengsten (parkeergelden, parkeervergunningen ed.).

Wat is het doel?
Verkeer
Den Haag groeit. Er komen meer inwoners en bezoekers naar de stad, wat zorgt voor extra verkeer. Om de stad duurzaam, gezond en bereikbaar te houden, streeft Den Haag naar een optimale balans tussen de verschillende vervoerswijzen. Het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets moet daarbij sneller groeien dan het autogebruik. In hoeverre we daar in slagen is o.a. terug te vinden in de indicatoren op de diverse gebieden.

Milieu
De gemeente heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Milieu en duurzaamheid hebben een directe relatie met de gezondheid van mensen, de staat van de natuur en de mogelijkheden voor sociale, economische en stedenbouwkundige ontwikkeling. Om een goede milieukwaliteit te behouden en te bevorderen, heeft Den Haag instrumenten ter beschikking op grond van landelijke wet- en regelgeving (lucht, geluid, bodem, externe veiligheid, vergunningen en handhaving).

Welke resultaten zijn in 2017 behaald?
Verkeer
In 2017 lag de focus op de bereikbaarheid van Den Haag. De belangrijkste activiteiten:

  • De werkzaamheden voor het vernieuwde busplatform Den Haag CS zijn gestart en het Prins Bernhardviaduct is heringericht.
  • Vanuit het programma fiets zijn 25 kruispunten van haaientanden voorzien, 5,7 km fietspad is omgezet van tegels naar roodasfalt, negentien fietsonvriendelijke situaties zijn verbeterd en er is veel werk verzet op de tracés van zeven sterfietsroutes.
  • Voor een grotere stallingscapaciteit voor fietsen zijn vier  buurtstallingen (360 plekken), vijf fietstrommels en de tweede stalling op de Groenteweg (140 plekken) gerealiseerd. Daarnaast is gestart met de bouw van de fietsenstallingen aan het Koningin Julianaplein (8.500 fietsen) en bij het station Hollands Spoor (2.500 fietsen).
  • Realisatie van de Rotterdamsebaan: de ontvangstschacht bij de Binckhorst is klaar, de verkeersafwikkeling in de Binckhorst is aangepast en het tramspoor Laan van Hoornwijck is omgeleid. Tevens zijn voorbereidingen getroffen om de Rotterdamsebaan op het hoofdwegennet aan te sluiten.
  • Programma Netwerk Randstadrail: de kwaliteit en het tramnetwerk van Den Haag is verbeterd. Zo is het tracé van lijn 9 afgerond en rijden de nieuwe trams op dit traject. Daarnaast zijn ook de Lange Vijverberg en Tournooiveld (lijnen 15, 16 en 17) heringericht en nu geschikt voor de laagvloerse trams. Ook is de nieuwe tophalte op de Leyweg in gebruik genomen.
  • In 2017 zijn elf verkeerslichten vervangen, twintig verkeerslichten zijn aangepast in verband met herinrichtingen en op basis van de evaluatie van de verkeersafwikkeling zijn 25 verkeerlichten aangepast.
  • In het Haven-, Staten-, en Geuzenkwartier is betaald parkeren ingevoerd.

Milieu
In 2017 lag de focus op het verbeteren van de luchtkwaliteit. De belangrijkste activiteiten in dit programma:

  • In 2017 zijn 170 laadpalen geplaatst. Daarmee komt het aantal op ruim 800 laadpalen in de stad. De gemeente verstrekte 77 subsidies voor elektrische taxi’s, bestelauto’s en personenauto’s en 157 subsidies om elektrische scooters en (bak)fietsen te stimuleren. Verder zijn via de sloopregeling 494 vervuilende benzine- en dieselvoertuigen gesloopt. De gemeente verstrekte negen subsidies voor burgerinitiatieven die bijdragen aan een betere luchtkwaliteit.
  • De gemeente rondde op drie locaties de bodemsanering af.
  • 95% van de basisscholen en 68% van de scholen in het voortgezet onderwijs namen in 2017 deel aan een programma op het gebied van milieueducatie. School in Bos organiseerde voor bijna 3.000 leerlingen van de Haagse basisscholen een programma over stad/platteland, heden en verleden en duurzaamheid.

Uitkomst 2017

Actuele begroting 2017

Resultaat 2017

Ontwerp begroting 2017

Uitkomst 2016

Lasten

80.509

78.936

1.572

N

81.226

92.609

Baten

58.921

47.402

11.519

V

49.818

48.079

Saldo exclusief reserves

21.588

N

31.534

N

9.946

V

31.408

N

44.529

N

Dotaties aan reserves

2.194

2.194

-

-

2.194

4.443

Onttrekkingen aan reserves

15.784

17.946

2.162

N

17.946

17.577

Saldo inclusief reserves

7.998

N

15.782

N

7.784

V

15.656

N

31.395

N

Het resultaat is € 7,2 mln. voordelig. De belangrijkste voordelen zijn:

De gestegen parkeeropbrengsten (€ 3,6 mln. V) in verband met de invoering van de betaald parkeerregelingen in Haven-, Geuzen- en Statenkwartier (RIS 297808) en meer opgelegde naheffingen door de invoering van de scanauto’s.

In de loop van 2017 is de nieuwe BBV (met terugwerkende kracht) in Den Haag ingevoerd. Dit is geeffectueerd bij de programmabegroting 2018. Voor met name het onderwerp activeren maatschappelijk nut was dit een omvangrijke operatie. Als gevolg hiervan zijn de restantkredieten van enkele projecten (VAB Noordwal/Veenkade, Neherkade en HSE) in de exploitatie opgenomen. Deze projecten zijn afgerond waardoor een voordeel is ontstaan (€ 0,8 mln. V). Op de uitvoering van het programma Parkeren in woongebieden is een voordeel van € 1 mln. ontstaan. De voornaamste oorzaken waren: er is geen gebruik gemaakt van de huur van parkeergelegenheid in Bezuidenhout-Oost vanwege te weinig animo, de plannen Zeeheldenkwartier zijn niet zijn vastgesteld,
het besluit parkeergarage de Zeeheld is vertraagd en de doorontwikkeling van het P+R Forepark is nog niet gestart.

De verkenning naar Schaalsprong openbaar vervoer is door late vaststelling van de discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda vertraagd. Het project Tophalte Den Haag CS is niet doorgegaan. Het project OV Binckhorst is vertraagd. Dit leidde tot € 0,8 mln. voordeel.

Een voordeel van € 0,6 mln. is ontstaan op verkeersmanagement: omdat er twee verkeerslichten minder zijn vervangen door onderprestatie van de bestekaannemer (€ 0,4 mln.). Daarnaast heeft de verwachte aanbesteding voor hoogwaardige verbindingen niet volledig plaatsgevonden (€ 0,2 mln.). Dit als gevolg van de vertraging van het aanbestedingsproces.

Hiertegenover staan verschillende nadelen door: versnelling asfalteren fietspaden (€ 0,6 mln.), voorbereidingskosten voor verkeersprojecten die direct ten laste van de exploitatie zijn genomen (€ 0,8 mln.).

Majeure afwijkingen 2017 t.o.v. 2016 (groter dan 1 mln.)
Met ingang van 2017 is het overzicht Overhead verplicht als gevolg van de BBV-wijziging. De kosten van overhead zijn daarom niet op het beleidsprogramma verantwoord maar op het programma 20 Overhead. Daarnaast is het BBV gewijzigd en moet activa met maatschappelijk nut geactiveerd worden. Dit heeft ertoe geleid dat deze kosten niet meer over de exploitatie lopen. Per saldo leidt dit tot een lager programmasaldo op 13 Verkeer en milieu van € 21 mln.

Neutrale ontwikkelingen (groter dan 1 mln.)
Vanaf 1 januari 2017 is de BBV gewijzigd en worden alle investeringen boven de € 2,5 mln. geactiveerd. Projecten kleiner dan € 2,5 mln. worden niet geactiveerd en komen direct ten laste van de exploitatie. De ontvangen bijdragen van derden kleiner dan € 2,5 mln. komen hierdoor ook direct ten laste van de exploitatie. Dit heeft in 2017 geleid tot circa € 5,2 mln. aan hogere lasten en baten. Dit heeft met name betrekking op subsidies op verkeersprojecten en NSL.

Toelichting ontwikkeling relevante balansposten in 2017

Begroting 2017

Realisatie 2017

Beginsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

(incl.res.best.)

Reserves

20.808

-15.752

5.056

-13.590

7.218

Voorzieningen

1.638

-213

1.425

-592

1.046

Investeringen (bruto)

164.096

123.706

Reserves:
Het eindsaldo van de reserves is ongeveer € 2,2 mln. hoger dan begroot. Dit komt vooral doordat projecten in de openbare ruimte als gevolg van de wijzigingen van het BBV per 2017 als investeringsproject worden verantwoord. Hierdoor was er geen sprake van de onttrekking uit de reserves.

Investeringen:
Het afgelopen jaar is voor ongeveer € 123 mln. geïnvesteerd, dit is circa € 40 mln. minder dan begroot. De lagere bestedingen hebben vooral betrekking op de projecten Fietsenkelder DH Nieuw Centraal en Netwerk Randstadrail. Door onvoorziene omstandigheden (o.a. groutankers en onbekend diepriool) en een gewijzigde uitvoeringsmethodiek. De uitvoering is vertraagd op gang gekomen en hierdoor is ca. € 15 mln. minder geïnvesteerd in 2017 dan begroot. Voor het netwerkrandstadrail is ca. € 13 mln. minder geïnvesteerd dan begroot. Het programma loopt al enige jaren en in deze tijd heeft de ontwikkeling van de techniek en het beleid niet stil gestaan. Om alle aangepaste haltes aan de laatste inzichten aan te passen worden deze nog 1 keer opgenomen en her en der aangepast, dit is het zo genaamde veegbestek. Dit veegbestek zal in 2018 uitgevoerd worden. Voor een drietal projecten (halte Rijswijkseplein, halte Leggelostraat en tailtrack Rijnstraat) zijn tijdens de uitwerking van het ontwerp nieuwe inzichten ontstaan vanuit veiligheid, beperkingen omgeving en überhaupt nut en noodzaak. Voor deze projecten zal in 2018 een besluit worden genomen hoe hiermee verder zal worden gegaan.

De afwijkingen op investeringen en consequenties hiervan zijn per project nader onderbouwd onder paragraaf C, Verloopoverzichten balansposten.