Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?

Wat is he doel?

Op dit programma verantwoorden we de post onvoorzien, de loon- en prijscompensatie, de gemeentebrede projectreserves en de reserves allocatie incidentele middelen. Daarnaast kan dit programma ook budgetten bevatten waarvan de bestemming niet concreet genoeg is, waardoor ze nog niet verwerkt zijn in de beleidsprogramma’s. De raad heeft dit enkele jaren geleden bepaald. Het gaat om structurele beleidsintensiveringen vanaf € 1,25 mln., waaraan het college nog een bestemming moet geven. Voor dergelijke beleidsintensiveringen legt het college een uitgewerkte kadernota voor aan de raad. Voor 2017 waren in de programmabegroting geen middelen geparkeerd.

Welke resultaten zijn in 2017 behaald?
De belangrijkste gerealiseerde resultaten in 2017 op dit programma zijn:

 • Begroten en beheren van gemeentebrede middelen en reserves.
 • Bieden van inzicht in herfaseringen en beleidsintensiveringen die vanuit dit begrotingsjaar in de komende begrotingsjaren zijn verwerkt.
 • Het verbeteren van het inzicht en besteding middelen reserves allocatie incidentele middelen.

A2 Financiële verantwoording: wat heeft het gekost?

In 2017 verantwoorden we voornamelijk dotaties aan reserves en onttrekkingen uit reserves van respectievelijk € 181 mln. en € 298 mln. Het gaat hierbij om de reserves allocatie incidentele middelen en de gemeentebrede (project)reserves, zoals de reserve grote projecten, de reserve co-financiering, de reserve internationaal en werving, de reserve statushouders et cetera. De beleidsmatige toelichtingen vindt bij de desbetreffende programma’s plaats.

Toelichting op het financiële resultaat van het programma en majeure afwijkingen ten opzichte van de uitkomst van vorig jaar.

Uitkomst 2017

Actuele begroting 2017

Resultaat 2017

Ontwerp begroting 2017

Uitkomst 2016

Lasten

17

760

743

V

760

4.089

Baten

156

-

156

V

-

-

Saldo exclusief reserves

138

V

760

N

898

V

760

N

4.089

N

Dotaties aan reserves

181.437

181.437

-

-

181.437

194.526

Onttrekkingen aan reserves

298.581

306.841

8.260

N

306.841

232.437

Saldo inclusief reserves

117.282

V

124.644

V

7.362

N

124.644

V

33.821

V

Het programmaresultaat in 2017 komt uit op een nadeel van € 7,4 mln. Dit wordt veroorzaakt door een lagere last van € 0,7 mln. als gevolg van de vrijval van de post onvoorzien. De onttrekkingen op dit programma zijn € 8,3 mln. lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de volgende reserves:

   • Internationaal & werving € 1,6 mln. (programma 6 € 0,2 mln. en programma 11 € 1,4 mln.).
   • Grote projecten € 1,6 mln. (programma 11 € 0,2 mln., programma 14 € 0,2 mln. en

programma 15 € 1,2 mln.

   • Statushouders € 2,6 mln. (programma 2 € 0,3 mln., programma 6 € 0,3 mln., programma 7

€ 1,3 mln., programma 8 € 0,4 mln. en programma 9 € 0,3 mln.).

   • Uitlichting vastgoed grondexploitaties € 2,2 mln. (programma 15).

Het volume aan dotaties en onttrekking uit dit programma verschilt van jaar tot jaar. Dit hangt voornamelijk samen met nieuw beleid en herfaseringen per begrotingsjaar (reserves Allocatie incidentele middelen nieuw beleid) en als gevolg van wijzigingen van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) investeringen maatschappelijk nut (€ 48 mln.).

Toelichting ontwikkeling relevante balansposten in 2017

Begroting 2017

Realisatie 2017

Beginsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

(incl.res.best.)

Reserves

359.691

-125.404

234.287

-117.144

242.547

Voorzieningen

-

-

-

-

-

Investeringen (bruto)

-

-

In de begroting 2017 zijn bedragen onttrokken uit de gemeentebrede projectreserves en overgeheveld naar de programma’s waar deze projecten onder vallen. In 2017 komen de werkelijke kosten € 6,1 mln. lager uit waardoor er een lagere onttrekking uit de gemeentebrede projectreserves heeft plaatsgevonden. Uit de reserve uitlichting vastgoed grondexploitaties is € 3,3 mln. minder onttrokken. In dit programma geeft deze lagere onttrekking een nadeel, maar in andere programma’s komen de voordelen terug. Per saldo is het resultaat neutraal. Ontwikkelingen op deze reserves zijn verderop in dit programma toegelicht.