Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 609

Samenstelling dekking programma

(obv gerealiseerde baten inclusief onttrekkingen aan de reserves)

€ 609

Toelichting op de samenstelling in 2017
Het totale programma Werk, inkomen en armoedebeleid omvat € 609 mln.. Binnen het programma wordt 71% (€ 421 mln.) besteed aan de verstrekking van bijstandsuitkeringen en de uitvoering hiervan. Daarnaast wordt 11% (€ 74 mln.) besteed aan de uitvoering van het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid. Nagenoeg gelijke bedragen worden uitgetrokken voor het activeren van burgers naar werk, een opleiding of vrijwilligerswerk.

Toelichting op de dekking in 2017
Voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen heeft de gemeente een rijksbijdrage van € 334 mln. ontvangen. De afgelopen jaren is gebleken dat deze bijdrage niet toereikend is om de bijstandslasten te dekken. De gemeente heeft met succes een beroep gedaan op de vangnetregeling en heeft in 2017 over 2016 € 14,2 mln. extra rijksbijdrage ontvangen. De algemene middelen vormen de tweede grootste dekkingsbron van de lasten.

Wat is het doel?
Den Haag wil dat iedere Hagenaar in staat is deel te nemen aan de samenleving. Het kunnen beschikken over werk en inkomen is daarbij een cruciale randvoorwaarde. Met dit programma wil de gemeente Hagenaars ondersteunen die (tijdelijk) niet in staat zijn om op eigen kracht in hun levensonderhoud te voorzien en maatschappelijk mee te doen.

Elke dag hebben veel Hagenaars die letterlijk en figuurlijk de minste ‘draagkracht’ hebben, contact met de gemeente Den Haag. De gemeente moet, als eerste overheid, in het bijzonder voor deze mensen instaan voor een goede dienstverlening. Nog te vaak zien we dat deze Hagenaars, maar ook de professionals, in de uitvoering vastlopen in regels en processen. De gemeente wil de dienstverlening in het sociaal domein verbeteren. In 2017 is veel in gang gezet: een cultuurtraject waarbij alle medewerkers worden getraind. Ook wordt een efficiënter proces ingericht, waardoor meer ruimte ontstaat voor maatwerk. En we groeien toe naar een organisatie die leert van de signalen die van klanten wordt ontvangen (RIS 297618).

De coalitie heeft in het coalitieakkoord 2014-2018 hoge ambities geformuleerd op het gebied van economie en werkgelegenheid. Vanuit werkgelegenheid is hier in de afgelopen vier jaren aan gewerkt op basis van het aanvalsplan ‘Den Haag maakt werk!’ Ook zet Den Haag stevig in op het tegengaan van armoede en schulden, met onder andere het Deltaplan Armoede en schulden. Dit voorlaatste collegejaar stond in hoge mate in het teken van het uitvoeren van de plannen hiervoor.

Werk, inkomen, armoedebeleid: wat is het?
In dit programma geven wij de resultaten en voortgang over 2017 weer. Hierbij hanteren we steeds de indeling werk, inkomen en armoedebeleid.
Werk omvat alle instrumenten en middelen om Hagenaars met een bijstandsuitkering toe te leiden naar een betaalde baan, sociaal ondernemerschap, STiP-banen (Sociaal Traject in Perspectief), beschut werk, vrijwilligerswerk, inburgering, een leerwerktraject of school.
Inkomen omvat de instrumenten en middelen om Hagenaars die vallen onder de Participatiewet rechtmatig te voorzien van een bijstandsuitkering.
Het armoedebeleid biedt voorzieningen om Hagenaars met een minimuminkomen actief mee te laten doen in de samenleving. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar kinderen. In het deltaplan Armoedebestrijding en schuldhulpverlening krijgt de schuldenproblematiek extra aandacht.

Welke resultaten zijn in 2017 behaald?
Werk

  • De doelstelling van het aanvalsplan ‘Den Haag maakt werk!’ is royaal gehaald. Ruim 6.100 mensen gingen in 2017 aan het werk of naar school. Of hun uitkering werd om andere redenen beëindigd na inzet van een re-integratietraject. Dit is inclusief bijna 2.300 jongeren die aan werk zijn geholpen of weer naar school zijn gegaan door de gerichte aanpak jeugdwerkloosheid, onder andere via wijkbanenplannen. De doelstelling was 5.250 mensen (inclusief 1.000 STiP plaatsingen).
  • De Extra impuls werkgelegenheid (RIS293046) heeft als doel om 1.000 STiP-banen te realiseren om zo het tekort aan arbeidsplaatsen aan de onderkant van de arbeidsmarkt tegen te gaan. In 2017 zijn op 940 van deze banen mensen geplaatst. De resterende zestig plaatsingen vinden begin 2018 plaats. Dan heeft ook iedereen een arbeidsovereenkomst.
  • De gemeente staat voor nieuwe uitdagingen als gevolg van de Participatiewet en daarmee gepaard gaande veranderde rijksfinanciering. Sinds de instroomstop in de Wet sociale werkvoorzieningen (Wsw) per 2015 daalt het aantal mensen met een Wsw-dienstverband jaarlijks als gevolg van natuurlijk verloop. De Participatiewet vraagt een andere rol en taakinvulling door de gemeente op het terrein van de inclusieve arbeidsmarkt. De Participatiewet gaat uit van inzet van de kracht en talenten van mensen met een arbeidsbeperking in banen bij reguliere- of sociale werkgevers. De gemeente wordt gelijktijdig geconfronteerd met een daling van het participatiebudget, inclusief een daling van de rijkssubsidie per sw’er. Dit vraagt van de gemeente om een éénduidige en centrale regie op beleid en uitvoering van de Participatiewet, inclusief de Wsw. De raad heeft besloten om het Werkgeversservicepunt en de Haeghe Groep per 2018 in één gemeentelijk werkbedrijf samen te brengen binnen de kerndienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten, om expertise en infrastructuur te bundelen. Met het oog op de doelgroep wordt gedurende twee jaar een zorgvuldige en geleidelijke transformatie ingezet, waarvoor een tijdelijke organisatie wordt ingericht. De eerste stappen naar integratie zijn eind 2017 gezet.

Inkomen

  • Het aantal bijstandsuitkeringen in Den Haag is in 2017 met 2,3% gedaald naar 26.488 uitkeringen op 31 december 2017. Begroot was een stijging van 7%. Het verschil tussen de gerealiseerde daling en de begrote stijging van het aantal uitkeringen wordt met name veroorzaakt door de positieve  economische ontwikkelingen.
  • In 2017 zijn 9.625 bijstandsaanvragen afgehandeld, 5.798 aanvragen zijn toegekend en 3.827 aanvragen zijn afgewezen. Het afwijzingspercentage bedroeg 40%. Ten opzichte van 2016 is het aantal aanvragen met 19% gedaald.

Armoedebeleid, inclusief Financiële hulpverlening

  • 98% van de doelgroep gebruikt in Den Haag één of meer voorzieningen. Veel gebruikt zijn: de Ooievaarspas, de ziektekostenregeling, de kinderopvang en de schoolpakketten.
  • In augustus 2017 is het deltaplan Armoedebestrijding en schuldhulpverlening (RIS 297685) vastgesteld. In dit plan staat welke concrete stappen Den Haag zet op weg naar een stad zonder armoede waarin mensen een schuldenvrije of schuldenzorgenvrije toekomst hebben. In dat kader zijn in 2017 nieuwe instrumenten ontwikkeld. Zo werkt de gemeente samen met publieke en private partijen om te innoveren op het gebied van de schuldhulpverlening via het Schuldenlab070[1]. In mei 2017 won één van de initiatieven, de pilot Sociaal Hospitaal de Make the Move-award 2017. Dit is een prijs voor initiatieven die bijdragen aan een gezonder en vitaler Nederland. De aanpak geeft kwetsbare gezinnen eerst bestaanszekerheid door het oplossen van het meest dominante probleem (te laag inkomen, hoge schulden). Daarna krijgen deze gezinnen de regie over hun leven terug. Tijdens de pilot wordt gemeten of de levenskwaliteit, de gezondheid en de zorgconsumptie van deze gezinnen verbetert. Andere innovatieve projecten van het Schuldenlab070 waaraan in 2017 gewerkt is, zijn: het Jongeren Perspectief Fonds, de Helpdesk geldzaken en Incassovrije wijken.

Toelichting op het financiële resultaat inclusief afwijkingen

Uitkomst 2017

Actuele begroting 2017

Resultaat 2017

Ontwerp begroting 2017

Uitkomst 2016

Lasten

608.812

618.888

10.076

V

618.888

657.868

Baten

408.331

405.456

2.875

V

405.456

392.103

Saldo exclusief reserves

200.481

N

213.432

N

12.951

V

213.432

N

265.766

N

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

-

23

Onttrekkingen aan reserves

6.552

16.593

10.041

N

16.593

4.533

Saldo inclusief reserves

193.929

N

196.839

N

2.910

V

196.839

N

261.257

N

Toelichting ontwikkeling relevante balansposten in 2017

Begroting 2017

Realisatie 2017

Beginsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

(incl.res.best.)

Reserves

24.349

-16.593

7.756

-6.552

17.797

Voorzieningen

5.422

-2.706

2.716

-2.071

3.351

Investeringen (bruto)

-

298

Voor 2017 waren onttrekkingen uit de reserves op een totaal bedrag van € 16,6 mln. begroot, voor het grootste deel (€ 15,2 mln.) uit de bestemmingsreserves werkgelegenheid en jeugdwerkloosheid. De grote projecten, vooral STiP, zijn later op gang gekomen waardoor de lasten in 2017 lager zijn. De ESF-baten zijn in een ander ritme (eerder) dan verwacht gerealiseerd. Door deze twee oorzaken hoeft er maar
€ 2,5 mln. onttrokken te worden. De bestemmingsreserve Jeugdwerkloosheid heeft een looptijd tot en met 2017. Omdat deze reserve niet volledig is uitgeput, valt deze vrij in het resultaat. De middelen waren bestemd voor de financiering van twee projecten: de taskforce jeugdwerkloosheid en STiP. Beide projecten worden in een ander ritme gerealiseerd dan begroot en zullen in de komende jaren worden gerealiseerd.

[1] www.schuldenlab070.nl