Overzicht doelen, maximale hoogtes en looptijden reserves

Reserve Nr

Omschrijving

Categorie

Doel

Eindjaar

Maximale hoogte

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatst gewijzigd bij

02 - College en Bestuur

3010

Dienstcompensatiereserve BSD

Compensatie

Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.

onbeperkt

500

n.v.t.

n.v.t.

RV 145 2014

03 - Dienstverlening

3573

Bestemmingreserve verkiezingen

Egalisatie

Het doel van de egalisatiereserve verkiezingen is aan de ene kant om de kosten van een tussentijds, niet geplande, verkiezing waarvoor geen budgettaire middelen zijn te kunnen opvangen. Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van verschillende verkiezingen op te kunnen vangen.

onbeperkt

2.000

2011

Programmabegroting 2012-2015

06 - Onderwijs

6271

Reserve duurzame huisvesting primair en speciaal onderwijs

Project

Bijdragen aan verbetering van hygiëne en energetische verduurzaming van bestaande gebouwen voor primair en speciaal onderwijs

2021

9.000

2011

Seperaat raadsvoorstel (rv 146 / 2011)

Programmabegroting 2016-2019

6276

Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

Project

Den Haag voert de regeling multifunctioneel gebruik schoolgebouwen uit waarbij schoolgebouwen geschikt worden gemaakt voor multifunctioneel gebruik. Scholen krijgen een spilfunctie in de buurt zoals brede scholen met meer dan alleen onderwijsvoorzieningen. De reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen is ingesteld voor de uitvoering van de regeling. Bij begrotingswijziging in 2013 wordt voorgesteld € 1,8 mln. uit de algemene middelen vrij te maken voor ontwikkelkosten rondom het gebied rond de nieuwe brede buurtscholen Moerwijk en Vrederust. Verder wordt voorgesteld € 1,5 mln. van de middelen multifunctioneel gebruik schoolgebouwen vrij te maken voor de ontwikkelkosten van de brede buurtschool Morgenstond. Om de ontwikkelkosten van de brede buurtscholen Moerwijk, Vrederust en Morgenstond te kunnen bekostigen uit de bestaande reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen, moet de doelstelling van deze reserve worden verruimd. Voorgesteld wordt de doelstelling van de reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen te verruimen naar uitvoering van de regeling Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen en bekostiging van de ontwikkelkosten van brede buurtscholen Moerwijk, Vrederust en Morgenstond.

2018

12.000

2012

Seperaat raadsvoorstel (rv 40 / 2012)

Programmabegroting 2014-2017

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

3010

Dienstcompensatiereserve HGR

Compensatie

Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.

onbeperkt

500

n.v.t.

n.v.t.

3010

Dienstcompensatiereserve SZW

Compensatie

Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.

onbeperkt

1.000

n.v.t.

n.v.t.

3672

Bestemmingsreserve Werkgelegenheid, in het bijzonder afbouw van ID- en WIW-banen

Project

Financiële afronding in het kader van werkgelegenheid in het bijzonder de afbouw van ID- en WIW-banen

2020

27.000

2009

1e Gebundeld RV 2009

Programmabegroting 2014-2017

3676

Bestemmingsreserve Jeugdwerkeloosheid Haaglanden

Project

Om de jeugdwerkloosheid als gevolg van de economische crisis te bestrijden, heeft het Rijk voor de periode 2009-2011 voor gemeenten per regio extra middelen beschikbaar gesteld. Hiervoor is een Plan van aanpak jongeren regio Haaglanden opgesteld (22 september 2009, BSW/2009/528). Op basis van dit plan van aanpak heeft de gemeente Den Haag met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een convenant gesloten. Het gaat om projecten om jongeren te stimuleren langer door te leren, Werkmaat (combinatie van leren en werken) en bemiddeling naar werk. Voor de regio Haaglanden is daarbij € 3,6 miljoen beschikbaar gesteld. Verdeling van dit bedrag vindt plaats onder de negen Haaglanden gemeenten waarbij gemeente Den Haag verantwoordelijk is voor de verdeling van de middelen en de monitoring van de bereikte resultaten. In 2010 is € 1,7 mln. aan de randgemeenten doorbetaald en zal de overige € 1,9 mln. door gemeente Den Haag worden besteed.

2017

8.100

2009

Jaarrekening 2009

Programmabegroting 2014-2017

08 - Zorg en Welzijn

3010

Dienstcompensatiereserve OCW

Compensatie

Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.

onbeperkt

1.000

n.v.t.

n.v.t.

RV 145 2014

6257

Reserve Financiering ambulancedienst

Egalisatie

Ter dekking van afschrijvingslasten van investeringen in Ambulancezorg.

afh van inv

onbeperkt

2009

2e Gebundeld RV 2009

3678

Individuele voorziening WMO

Project

Deze reserve wordt gebruikt om de schommelingen in de vraag naar de producten en de benodigde apparaatsinzet van Hulp bij het huishouden, Woonvoorzieningen gehandicapten en Vervoersvoorzieningen gehandicapten op te vangen. Hiertoe worden de resultaten van deze producten verrekend met deze systeemreserve. De systeemreserve heeft een ondergrens van € 1 mln. en een bovengrens van € 5 mln. Bij een eindsaldo buiten de bandbreedte is de reserve onderwerp van de begrotingsvoorbereiding.

onbeperkt

5.000

2010

Seperaat raadsvoorstel (rv 173 2010)

6279

Zorg Innovatiefonds

Project

De reserve Zorg Innovatiefonds (ZIF) is een financieringsinstrument voor het ondersteunen van innovaties tbv. de Zorg en innovatieve ideeën rond zorg en ondersteuning.

2023

5.000

2017

Programmabegroting 2018-2021

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

3010

Dienstcompensatiereserve DSB

Compensatie

Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.

onbeperkt

1.000

n.v.t.

n.v.t.

RV 145 2014

3277

Reserve Werk met Werk

Project

De Kadernota Openbare Ruimte 2012 is recent vastgesteld. Een belangrijke pijler van de nieuwe koers is via ‘werk met werk maken’ op efficiënte wijze, waar mogelijk de gewenste residentiekwaliteit en hofstadkwaliteit te realiseren. Door gelijktijdig met rioolwerkzaamheden de openbare ruimte op residentieniveau te brengen, is een besparing mogelijk van circa 30 procent. In de periode 2013-2015 wordt 39 km riool vervangen. Op basis van nadere prioritering gericht op zwakke plekken in de openbare ruimte kan zo jaarlijks een groot deel op residentie/hofstadkwaliteit worden gebracht. Wegens de complexiteit en afhankelijkheid van externe factoren, wordt voorgesteld een nieuwe reserve Werk met werk te vormen

2019

15.000

2012

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2016-2019 Programmabegroting 2017-2020

Res.nr.

Omschrijving

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte
(in dzd)

Instellings-jaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

3448

Reserve Overcommittering

Project

Overcommittering D2

2021

10.000

2006

Seperaat raadsvoorstel (rv 179 / 2006)

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2018-2021

7307

BR World Forum Convention Center

Project

Eind 2012 heeft het college besloten te investeren in het WFCC, zodat deze ook in de toekomst beschikbaar blijft voor het organiseren van congressen. Dit wordt gefinancierd uit middelen uit de reserve The Hague World Forum. Deze reserve staat alleen in programma Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling, terwijl de investeringen in het WFCC plaatsvinden in het programma Economie. Daarom is het voorstel om bij het programma Economie een nieuwe reserve WFCC in te stellen. De middelen uit de reserve The Hague World Forum die bestemd zijn voor WFCC zullenbij de jaarrekening 2013 worden overgeheveld. Voorgesteld wordt om de reserve WFCC in te stellen met een maximale hoogte van € 25 mln.

2018

25.000

2013

Programmabegroting 2014-2017

7310

BR Stedelijke Ontwikkeling Pr 11

Project

De financiering en/of subsidiëring van aan programma Economie gerelateerde activiteiten gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.

onbeperkt

6.000

2012

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2016-2019 Programarekening 2015

7311

Fonds Economische Structuurversterking

Project

Den Haag, werkgelegenheid voor iedereen en duurzaamheid bevorderen. Daarbij wordt ingespeeld op de kansen die de huidige transitie van de Haagse economie en
economische topsectoren en clusters bieden in de komende vier jaar.

2018

20.000

2014

Programmabegroting 2015-2018

7313

Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

Project

Deze reserve wordt ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld (hiermee sluiten we aan op de EFRO-systematiek van verantwoording).

2023

15.000

2017

Programmabegroting 2018-2021

12 - Sport

6255

Reserve olympisch fonds

Project

Het realiseren van de ambitie om meer internationale topsportevenementen als EK’en WK’s binnen te halen.

2018

4.000

2009

2e Gebundeld RV 2009

13 - Verkeer en Milieu

3204

Reserve Parkeren

Project

Voor het financieren van noodzakelijke investeringen in de parkeervoorzieningen, die opgenomen zijn in het parkeerkader 2010-2020. En fietsparkeren in de binnenstad
(inclusief de directe omgeving van de stations CS en HS)

2020

onbeperkt

onb

-

Programmabegroting 2014-2017

3259

Reserve Openbaar Vervoer Hoger Plan

Project

OVHP kwaliteitsverbetering

onbeperkt

12.500

2007

Concernbericht 2007

Programmabegroting 2014-2017

3274

Reserve Bodem

Project

De gemeente Den Haag ontvangt van het rijk ISV middelen ten behoeve van lucht, bodem en geluid. Met ingang van 2011 zijn deze middelen niet meer verstrekt als doeluitkering maar onderdeel geworden van het gemeentefonds. Deze middelen (voor bodem) wordt verstrekt om in de komende jaren (5) taken op het gebied van bodemsanering uit te voeren. De uitvoering van deze activiteiten hebben niet dezelfde ritme als het verkrijgen van de middelen en lopen niet evenredig. Om alle activiteiten uit te voeren is de reserve bodem ingesteld. Zodoende zijn de komende jaren de benodigde activiteiten gedekt.

2017

9.000

2011

Programmabegroting 2012-2015

Programmabegroting 2016-2019

6395

BR Stedelijke Ontwikkeling Pr13

Project

De financiering en/of subsidiëring van aan programma Verkeer gerelateerde activiteiten gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.

onbeperkt

8.000

2011

Seperaat raadsvoorstel (rv 159 / 2011)

Programmabegroting 2016-2019 Programarekening 2015

14 - Wonen en Duurzaamheid

7305

BR Stedelijke ontwikkeling Pr 14

Project

De financiering en/of subsidiëring van aan programma Wonen en Duurzaamheid gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.

onbeperkt

14.000

2013

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2016-2019 Programarekening 2015

7309

BR Stadsvernieuwing Pr14

Project

Afwikkeling van de nog openstaande juridische verplichtingen ihkv dorps- en stadsvernieuwing

onbeperkt

40.000

2013

Programmabegroting 2014-2017

7314

Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

Project

Deze reserve wordt ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld (hiermee sluiten we aan op de EFRO-systematiek van verantwoording).

2023

15.000

2017

Programmabegroting 2018-2021

Res.nr.

Omschrijving

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte
(in dzd)

Instellings-jaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

15 - Stadsontwikkeling

3010

Dienstcompensatiereserve DSO

Compensatie

Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.

onbeperkt

1.000

n.v.t.

n.v.t.

RV 145 2014

3020

Res grondbedrijf gb

RGB

Weerstandsvermogen

onbeperkt

onbeperkt

1996

Seperaat raadsvoorstel (rv 95 / 1996)

3352

Res Volkshuisvesting Den Haag Zuidwest

Project

Aanjaagmiddelen ten behoeve van de Haagse volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Vanaf de prestatieafspraken 2010 hebben de woningcorporaties bij verkoop van sociale woningen de meerwaarde erfpacht afgedragen aan de gemeente. Deze afgedragen middelen zijn vanaf 2010 per corporatie gelabeld in het Volkshuisvestingsfonds.

onbeperkt

10.000

1994

Seperaat raadsvoorstel (rv 401 / 1994)

Programmabegroting 2016-2019

3428

Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid

Project

Voorfinanciering van gemaakte lasten op projecten met betrekking tot actief en faciliterend grondbeleid tot het moment dat deze lasten verhaald kunnen worden. Dit betreft enerzijds lasten voor anticiperende werkzaamheden voor grondexploitaties vanaf het moment dat een nota van uitgangspunten is vastgesteld. Als niet binnen twee jaar naar activatie een grondexploitatie wordt vastgesteld (waarmee de middelen teruggestort worden), worden de lasten definitief ten laste van de reserve afgeboekt. En anderzijds lasten voor voorbereiding van ruimtelijk-fysieke projecten waar faciliterend grondbeleid wordt gevoerd en de gemeente verwacht deze lasten middels kostenverhaal vergoed te kunnen krijgen. Indien niet binnen vier jaar na activatie kostenverhaal heeft plaatsgevonden, worden de lasten definitief ten laste van de reserve afgeboekt.

onbeperkt

10.000

1998

Seperaat raadsvoorstel (rv 261 / 1998)

Programmabegroting 2014-2017

6328

BR. The Hague World Form

Project

Realisatie nieuwbouw voor Europol en parkeergarage

2018

13.600

2006

Programmabegroting 2007-2010

Programmabegroting 2012-2015

6390

Reserve Universiteit Leiden

Project

een bijdrage in de onrendabele kosten van het project om de University College The Hague (LUCTH) te realiseren en voor de kosten die betrekking hebben op tijdelijke huisvesting in aanloop naar de huisvesting aan het Anna van Buerenplein

2017

17.000

2011

Programmabegroting 2012-2015

Programmabegroting 2014-2017

6397

BR Stedelijke Ontwikkeling Pr15

Project

De financiering en/of subsidiëring van aan programma Stadsontwikkeling gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.

onbeperkt

40.000

2011

Seperaat raadsvoorstel (rv 159 / 2011)

Programmabegroting 2014-2017 Programmarekening 2015

7312

Res Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

Project

Dekking van de exploitatiesaldi (inclusief kapitaallasten) van de strategische vastgoedportefeuille.

onbeperkt

61.000

2015

Programmabegroting 2016-2019

16 - Financiën

3000

Algemene reserve gemeente Den Haag

Algemeen

-

onbeperkt

onbeperkt

n.v.t.

n.v.t.

6600

Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

Bedrijfsvoerings-reserve

De centrale bedrijfsvoeringsreserve dient ter verrekening van het jaarrekeningresultaat van het overzicht overhead (materiële en personele lasten ondersteuning primair proces), dekking van incidentele maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten

onbeperkt

10.000

2014

Seperaat raadsvoorstel 145/2014

3010

Dienstcompensatiereserve DPZ

Compensatie

Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.

onbeperkt

1.000

n.v.t.

n.v.t.

RV 145 2014

3010

Dienstcompensatiereserve GAD

Compensatie

Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.

onbeperkt

250

n.v.t.

n.v.t.

RV 145 2014

3450

Reserve Financiering

Egalisatie

Deze reserve is ingesteld bij het beleidsprogramma 1998-2002. Doel van deze reserve is het afdekken van financiële risico's in de toekomst, het opvangen van boetes bij vervroegde aflossingen van opgenomen geldleningen alsmede het verlagen van de omslagrente. De reserve financiering zal worden opgebouwd met de bij de jaarrekening gerealiseerde voordelen in de gemeentelijke financiering.

onbeperkt

5.500

1998

Beleidsprogramma 1998-2002

Programmabegroting 2016-2019

3473

Reserve Activafinanciering

Activa

Onttrekkingen uit de reserve gelijk te laten lopen aan de werkelijke afschrijvingsbedragen van de gerealiseerde investeringen.

onbeperkt

220.000

2009

Jaarrekening 2009

Programmabegroting 2015-2018

3479

BR Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark

Overig

Dekking van de voorfinancieringsrente tot het moment van activering

2017

4.500

2011

Programmabegroting 2012-2015

Programmabegroting 2015-2018 Programmabegroting 2017-2020

6602

Programmareserve College en Bestuur

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2018

1.000

2014

Programmabegroting 2015-2018

RV 145 2014

6603

Programmareserve Dienstverlening

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2018

2.000

2014

Programmabegroting 2015-2018

RV 145 2014

6604

Programmareserve Openbare orde en Veiligheid

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2018

1.500

2014

Programmabegroting 2015-2018

RV 145 2014

6605

Programmareserve Cultuur en Bibliotheek

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2018

3.000

2014

Programmabegroting 2015-2018

RV 145 2014

6606

Programmareserve Onderwijs

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2018

4.000

2014

Programmabegroting 2015-2018

RV 145 2014

6607

Programmareserve Werk, Inkomen en Armoedebeleid

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2018

5.000

2014

Programmabegroting 2015-2018

RV 145 2014

6608

Programmareserve Zorg en Welzijn

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2018

10.000

2014

Programmabegroting 2015-2018

RV 145 2014

6609

Programmareserve Jeugd

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2018

4.000

2014

Programmabegroting 2015-2018

RV 145 2014

6610

Programmareserve Ontwikkeling Buitenruimte

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2018

7.000

2014

Programmabegroting 2015-2018

RV 145 2014

6611

Programmareserve Economie, Internationale stad en Binnenstad

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2018

2.500

2014

Programmabegroting 2015-2018

RV 145 2014

6612

Programmareserve Sport

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2018

2.000

2014

Programmabegroting 2015-2018

RV 145 2014

6613

Programmareserve Verkeer en Milieu

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2018

3.000

2014

Programmabegroting 2015-2018

RV 145 2014

6614

Programmareserve Wonen en Duurzaamheid

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2018

1.000

2014

Programmabegroting 2015-2018

RV 145 2014

6615

Programmareserve Stadsontwikkeling

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2018

5.000

2014

Programmabegroting 2015-2018

RV 145 2014

6619

Programmareserve Stadsdelen en Wijkaanpak

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma

2018

2.000

2015

Programmarekening 2015

6621

Reserve Onderhoud Sportaccommodaties

Resultaat onderhouds reserve

Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoud sportaccommodaties en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in de onderhoudsopgaven.

onbeperkt

5.500

2017

Programmabegroting 2018-2021

6622

Reserve Onderhoud Vastgoed

Resultaat onderhouds reserve

Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoud vastgoed en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in de onderhoudsopgaven.

onbeperkt

4.500

2017

Programmabegroting 2018-2021

Res.nr.

Omschrijving

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte
(in dzd)

Instellings-jaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

17 - Overige beleidsvoornemens

3456

BR Grote Projecten

Project

Doelstelling is het sparen en realiseren van grote uitvoeringsprojecten. Het gaat hierbij ook om de voorbereidingskosten.

2025

onbeperkt

2007

Programmabegroting 2008-2011

Programmabegroting 2014-2017

3461

BR Co-financiering

Project

Co-financiering ter voorkoming op mislopen Europese en nationale subsidies. In het Concernbericht 2008 is de doelstelling van deze reserve verruimd. Niet alleen Europese subsidies maar ook nationale subsidies komen in aanmerking voor co-financiering. Bij de verruiming bij het Concernbericht 2008 is niet aangegeven dat co-financiering ook geldt voor gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn. Voorgesteld wordt om aan de doelstelling van deze reserve toe te voegen dat co-financiering ook geldt voor gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn.

2022

onbeperkt

2005

Concernbericht 2005

Programmabegroting 2014-2017

3487

Reserve Internationaal en Werving

Overig

Het waarmaken van de afgesproken ambities op het gebied van Internationale stad van recht, vrede en veiligheid, alsmede het verwerven en behouden van (inter)nationale bedrijven en instellingen.

onbeperkt

10.000

2015

Programmabegroting 2016-2019

3482

Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014-2017

Overig

Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2014- 2017 in verschillende jaarschijven.

2017

80.000

2013

Seperaat raadsvoorstel (versnellingsimpuls)

Programmabegroting 2016-2019

3484

Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015-2018

Overig

Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2015- 2018 in verschillende jaarschijven.

2018

215.000

2013

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2016-2019

3486

Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016-2019

Overig

Om de beschikbare middelen voor nieuw beleid in de begroting 2016- 2019 over de jaarschijven te kunnen inzetten wordt een nieuwe reserve ingesteld.

2019

20.000

2015

Programmabegroting 2016-2019

3485

BR Herstructurering reserves

Overig

In de raadsmededeling Financiële Spelregels (RIS 274280) is aangekondigd dat bestemmingsreserves kleiner dan € 2,5 mln. niet langer zijn toegestaan. Daarnaast is toen aangekondigd dat de middelen in deze reserves bij het halfjaarbericht 2014 en de begroting 2015 aan de reguliere exploitatie van het relevante beleidsprogramma worden toegevoegd. Zo zorgen we ervoor dat de uitvoering van de onderliggende projecten gewaarborgd blijft. Omdat we de onderliggende projecten in meerdere begrotingsjaren uitvoeren, is voor de toevoeging aan de exploitatie de tussenkomst van een balanspost nodig. Bij het halfjaarbericht stellen we daarom voor een reserve Herstructurering reserves in te stellen. Via deze reserve worden de middelen in het juiste jaar aan de exploitatie toegevoegd. Als bij de verdere uitvoering van de projecten faseringsverschillen optreden, worden deze via de eveneens nieuwe programmareserves afgewikkeld.

Onbeperkt

24.000

2014

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2016-2019

3488

Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017-2020

Overig

Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2017 voor de jaarschijven 2016 - 2020.

2020

80.000

2016

Programmabegroting 2017-2020

3489

BR Statushouders

Project

Deze reserve wordt voor 3 jaar ingesteld en is om de lasten die samenhangen met de begeleiding, participatie en opvang van statushouders te dekken.

2018

9.400

2016

Programmabegroting 2017-2020

3490

BR Uitlichting vastgoed grondexploitaties

Overig

Deze reserve wordt ingesteld met als doel dekking afwaardering van uitgelicht vastgoed grondexploitaties.

2019

20.000

2016

Programmabegroting 2017-2020

3491

Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021

Overig

Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2018 voor de jaarschijven 2017 - 2021.

2021

45.000

2017

Programmabegroting 2018-2021

18 - Interne dienstverlening

3010

Dienstcompensatiereserve CVDH

Compensatie

Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.

onbeperkt

250

n.v.t.

n.v.t.

Jaarrekening 2013

RV 145 2014

3010

Dienstcompensatiereserve IDC

Compensatie

Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.

onbeperkt

500

n.v.t.

n.v.t.

RV 145 2014

3325

BR Leyweg per 1-1-2012

Project

Afdekken van de onrendabele top van het plan Gemeentekantoor Leyweg, zie ook reserve 3305

2019

7.100

2011

Programmabegroting 2012-2015

Programmabegroting 2014-2017

Overhead

3318

Egalisatiereserve Basiswerkplekken

Egalisatie

De egalisatiereserve Basiswerkplekken dient om voor- en nadelige resultaten in de jaarlijkse exploitatie (op o.a. kantoorhuisvesting en –automatisering) op de vangen.

onbeperkt

5.000

2012

Programmabegroting 2013-2016