Taakvelden

Uitkomst 2017

Begroting 2017

Resultaat 2017

Taakveld
/ Programma

Product

Lasten
2017

Baten
2017

Saldo
2017

Lasten
2017

Baten
2017

Saldo
2017

Lasten
2017

Baten
2017

Saldo
2017

TV0010 Bestuur

1A 01 - Gemeenteraad

ROR

001.2A Gemeenteraad

1.513

1.513

1.665

0

1.665

152

0

152

ROR

001.4A Ombudsman

672

46

626

695

35

660

23

11

34

ROR

006.0A Bestuursondersteuning Gemeenteraad

2.012

2.012

2.304

0

2.304

292

0

292

ROR

006.0B Apparaatskosten Gemeenteraad

2.921

7

2.914

3.031

0

3.031

110

7

117

ROR

006.0C Rekenkamer

633

633

661

0

661

28

0

28

1B 02 - College en Bestuur

BSD

001.1A College van BenW

1.746

218

1.528

1.574

0

1.574

-172

218

46

BSD

002.1F Apparaatskosten college van B&W

2.469

29

2.440

2.209

0

2.209

-260

29

-231

BSD

005.0A Bestuurlijke samenwerking

2.094

1.215

879

2.095

0

2.095

1

1.215

1.216

1P 16 - Financiën

GAD

001.0A Niet overhead directeur GAD

1.928

0

1.928

-1.928

0

-1.928

15.988

1.515

14.473

14.234

35

14.199

-1.754

1.480

-274

TV0020 Burgerzaken

1C 03 - Dienstverlening

DPZ

003.0A Burgerzaken

19.711

2.692

17.019

16.201

836

15.365

-3.510

1.856

-1.654

DPZ

004.0A Baten secretarieleges

5.318

12.644

-7.326

5.207

12.380

-7.172

-111

264

154

25.029

15.336

9.693

21.408

13.216

8.193

-3.621

2.120

-1.501

TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden

1O 15 - Stadsontwikkeling

DSO

830.1A Erfpacht

4.156

17.462

-13.306

3.043

17.615

-14.572

-1.113

-153

-1.266

CVDH

830.1B Erfpacht (CVDH)

20

18

2

21

18

3

1

0

1

1R 18 - Interne dienstverlening

CVDH

960.2C Basiswerkplekken primair proces (CVDH)

0

0

0

CVDH

960.2D Plus-producten primair proces (CVDH)

878

2.631

-1.753

667

2.738

-2.071

-211

-107

-318

5.054

20.111

-15.057

3.731

20.371

-16.640

-1.323

-260

-1.583

TV0040 Overhead

1T 20 - Overhead

BSD

010.0A Overhead directeur BSD

14.215

187

14.028

14.335

50

14.285

120

137

257

BSD

010.0B Concern bedrijfsvoeringstaken

28.248

289

27.959

25.587

0

25.587

-2.661

289

-2.372

BSD

010.0C Bestuursadvisering en -ondersteuning

5.047

184

4.863

5.036

0

5.036

-11

184

173

OCW

011.0A Overhead directeur OCW

33.011

178

32.833

26.799

0

26.799

-6.212

178

-6.034

DSB

012.0A Overhead directeur DSB

32.434

4

32.430

33.601

0

33.601

1.167

4

1.171

DSO

013.0A Overhead directeur DSO

28.673

28.673

22.753

0

22.753

-5.920

0

-5.920

DPZ

014.0A Overhead directeur DPZ

39.386

47

39.339

38.797

0

38.797

-589

47

-542

SZW

015.0A Overhead directeur SZW

46.797

1.871

44.926

45.930

2.244

43.687

-867

-373

-1.239

HGR

016.0A Overhead directeur HGR

24.199

0

24.199

2.581

0

2.581

-21.618

0

-21.618

CVDH

017.0A Overhead directeur CVDH

2.554

218

2.336

2.359

0

2.359

-195

218

23

GAD

018.0A Overhead directeur GAD

1.644

124

1.520

4.428

578

3.850

2.784

-454

2.330

IDC

019.0A Overhead directeur IDC

3.238

2.721

517

-1.444

2.288

-3.732

-4.682

433

-4.249

IDC

021.0A Overhead directeur BEC

1

1

0

0

0

-1

0

-1

IDC

960.2A Basiswerkplekken

0

0

0

0

CVDH

960.2F Basiswerkplekken overhead (CVDH)

93

504

-411

114

545

-431

21

-41

-20

259.540

6.327

253.213

220.876

5.705

215.172

-38.664

622

-38.042

TV0050 Treasury

1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

SZW

310.3B Kredietfaciliteiten GKB

686

5.205

-4.519

1.136

5.246

-4.110

450

-41

409

1O 15 - Stadsontwikkeling

DSO

830.1C Rente Fonds Canons Ineens

3.093

3.093

3.101

0

3.101

8

0

8

1P 16 - Financiën

CTR

330.0A Nutsbedrijven

597

16.387

-15.790

597

15.908

-15.312

0

479

478

CTR

911.0A Geldleningen en uitzetting korter dan 1 jaar

154

1.175

-1.021

166

643

-477

12

532

544

CTR

913.0A Beleggingen

1.439

8.052

-6.613

1.328

7.874

-6.546

-111

178

67

CTR

914.0A Geldleningen en uitzetting langer of gelijk aan 1 jaar

11.480

30.719

-19.239

11.537

30.462

-18.925

57

257

314

CTR

914.0B Activafinanciering

-3.687

0

-3.687

-3.507

0

-3.507

180

0

180

CTR

922.5D Lasten en Baten Gemeentebrede reserve Exploitatieresultaten

0

0

0

0

13.762

61.538

-47.776

14.358

60.133

-45.776

596

1.405

2.001

TV0061 OZB woningen

1P 16 - Financiën

DPZ

932.0B Baten onroerende zaakbelasting eigenaren woningen

4.909

32.545

-27.636

5.274

32.207

-26.933

365

338

703

4.909

32.545

-27.636

5.274

32.207

-26.933

365

338

703

TV0062 OZB niet-woningen

1P 16 - Financiën

DPZ

931.0A Baten onroerende zaakbelasting gebruikers

114

23.823

-23.709

159

22.897

-22.738

45

926

971

DPZ

932.0C Baten onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen

40

31.065

-31.025

81

30.246

-30.165

41

819

860

154

54.888

-54.734

240

53.143

-52.903

86

1.745

1.831

TV0063 Parkeerbelasting

1M 13 - Verkeer en Milieu

DSB

215.0A Baten parkeerbelasting

0

50.876

-50.876

0

47.299

-47.299

0

3.577

3.577

1P 16 - Financiën

DPZ

940.0E Perceptielasten parkeerbelasting

1.442

1.833

-391

1.111

1.217

-106

-331

616

285

1.442

52.709

-51.267

1.111

48.516

-47.405

-331

4.193

3.862

TV0064 Belastingen overig

1P 16 - Financiën

DPZ

930.0A Uitvoering Wet WOZ

276

278

-2

336

248

88

60

30

90

DPZ

937.0A Baten hondenbelasting

269

2.113

-1.844

268

2.092

-1.824

-1

21

20

DPZ

939.0A Baten precariobelasting

95

16.433

-16.338

88

16.331

-16.243

-7

102

95

DSO

939.0B Baten precariobelasting (DSO)

13

-13

0

0

0

0

13

13

DPZ

939.0D Baten precariobelasting (S)

4

7

-3

0

0

0

-4

7

3

DPZ

940.0B Overige activiteiten gemeentebelastingen

165

177

-12

197

223

-27

32

-46

-15

DSO

940.0C Lasten precariobelasting (DSO)

-1

-1

0

0

0

1

0

1

808

19.021

-18.213

889

18.894

-18.006

81

127

208

TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

1P 16 - Financiën

CTR

921.0A Algemene uitkering gemeentefonds (CTR)

850.079

-850.079

0

843.042

-843.042

0

7.037

7.037

CTR

923.0A Uitkering deelfonds sociaal domein

330.565

-330.565

0

329.882

-329.882

0

683

683

0

1.180.644

-1.180.644

0

1.172.924

-1.172.924

0

7.720

7.720

TV0080 Overige baten en lasten

1H 08 - Zorg en Welzijn

OCW

960.1C Interne/ externe leveringen (OCW)

0

0

0

0

1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

DSB

922.0A Algemene baten en lasten (DSB)

245

245

199

0

199

-46

0

-46

1P 16 - Financiën

CTR

922.5A Lasten en baten Algemene reserve

0

0

0

0

0

0

CTR

922.5B Lasten en baten Programmareserves

0

0

0

0

0

0

CTR

922.5C Lasten en baten Centrale bedrijfsvoeringsreserve

0

0

0

0

0

0

CTR

922.6A Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen

0

0

0

0

GAD

960.1G Interne / Externe leveringen (GAD)

363

363

0

-363

363

0

1Q 17 - Overige beleidsvoornemens

CTR

922.3O Post onvoorzien

0

778

0

778

778

0

778

CTR

922.3P Trend en overig onverdeeld

17

156

-139

-18

0

-18

-35

156

121

1R 18 - Interne dienstverlening

IDC

960.2B Plus-producten

-715

2.555

-3.270

-205

3.390

-3.595

510

-835

-325

-90

3.074

-3.164

754

3.390

-2.636

844

-316

528

TV0090 Vennootschapsbelasting (VpB)

1R 18 - Interne dienstverlening

IDC

090.0A Vennootschapbelasting

210

210

0

0

0

-210

0

-210

210

0

210

0

0

0

-210

0

-210

TV0100 Mutaties reserves

1T 20 - Overhead

GAD

960.1G Interne/Externe leveringen (Gad)

0

227

-227

0

227

-227

0

0

0

1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

DSB

922.0A Algemene baten en lasten (DSB)

813

-813

0

813

-813

0

0

0

1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

DSB

210.2A Onderhoud wegen/straten/pleinen

4.000

5.056

-1.056

4.000

5.120

-1.120

0

-64

-64

1M 13 - Verkeer en Milieu

DSB

210.2B Aanleg wegen, straten en pleinen

2.194

7.788

-5.594

2.194

8.319

-6.125

0

-531

-531

1M 13 - Verkeer en Milieu

DSB

214.0A Parkeren op straat

1.920

-1.920

0

1.920

-1.920

0

0

0

1M 13 - Verkeer en Milieu

DSB

214.1A Parkeergarages

72

-72

0

72

-72

0

0

0

1M 13 - Verkeer en Milieu

DSB

723.4A Bodembescherming en bodemsanering

1.172

-1.172

0

1.172

-1.172

0

0

0

1F 06 - Onderwijs

OCW

480.6A Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid

3.200

746

2.454

3.200

3.000

200

0

-2.254

-2.254

1H 08 - Zorg en Welzijn

OCW

662.0E Vervoer Taxibus (OCW)

0

2.200

-2.200

0

2.200

-2.200

0

0

0

1H 08 - Zorg en Welzijn

OCW

670.0C Participatie ouderen en gehandicapten

5.000

0

5.000

5.000

0

5.000

0

0

0

1H 08 - Zorg en Welzijn

OCW

960.1C Interne/ externe leveringen (OCW)

0

1.000

-1.000

0

1.000

-1.000

0

0

0

1L 12 - Sport

OCW

530.2A Sportverenigingen

1.600

944

656

1.600

990

610

0

-46

-46

1T 20 - Overhead

CVDH

960.2F Basiswerkplekken overhead (CVDH)

250

-250

0

250

-250

0

0

0

1C 03 - Dienstverlening

DPZ

003.0A Burgerzaken

942

-942

0

942

-942

0

0

0

1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

DSO

310.5B Stedelijke economie

6.224

4.372

1.852

6.224

6.180

44

0

-1.808

-1.808

1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

DSO

310.5C Kenniseconomie en innovatie

0

0

0

0

85

-85

0

-85

-85

1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

DSO

310.5D Fonds economische Structuurversterking

3.960

-3.960

0

5.000

-5.000

0

-1.040

-1.040

1M 13 - Verkeer en Milieu

DSO

210.9A Verkeersmaatregelen

4.832

-4.832

0

6.463

-6.463

0

-1.631

-1.631

1N 14 - Wonen en Duurzaamheid

DSO

723.9A Bijdragen aan klimaatdoelen & duurzame energie

6.200

1.130

5.070

6.200

1.568

4.632

0

-438

-438

1N 14 - Wonen en Duurzaamheid

DSO

820.0A Woningbouw

1.974

2.355

-381

1.994

2.477

-483

20

-122

-102

1N 14 - Wonen en Duurzaamheid

DSO

821.0B Stadsvernieuwing woningen

2.184

-2.184

0

2.032

-2.032

0

152

152

1N 14 - Wonen en Duurzaamheid

DSO

822.1A Woonbeleid

500

442

58

500

864

-364

0

-422

-422

1N 14 - Wonen en Duurzaamheid

DSO

822.5A Bouw-,woning en welstandstoezicht

10

-10

0

118

-118

0

-108

-108

1O 15 - Stadsontwikkeling

DSO

310.4D Beheer bedrijfspanden

3.731

-3.731

0

4.423

-4.423

0

-692

-692

1O 15 - Stadsontwikkeling

DSO

821.0A Stadsvernieuwing

7.329

3.635

3.694

7.330

9.333

-2.003

1

-5.698

-5.697

1O 15 - Stadsontwikkeling

DSO

830.0A Bouwgrondexploitaties

26.471

21.289

5.182

26.471

21.289

5.182

0

0

0

1T 20 - Overhead

BSD

010.0.01 Overhead directeur BSD

500

-500

0

500

-500

0

0

0

1G07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

SZW

610.0A Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

1.000

-1.000

0

1.000

-1.000

0

0

0

1G07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

SZW

623.2D Werkgelegenheidsprojecten

5.118

-5.118

0

15.159

-15.159

0

-10.041

-10.041

1T 20 - Overhead

IDC

019.0A Overhead directeur IDC

0

500

-500

0

500

-500

0

0

0

1P 16 - Financiën

CTR

914.0A Geldleningen en uitzetting langer of gelijk aan 1 jaar

0

831

-831

0

831

-831

0

0

0

1P 16 - Financiën

CTR

914.0B Activafinanciering

101.694

12.026

89.668

101.694

12.026

89.668

0

0

0

1P 16 - Financiën

CTR

922.5D Lasten en Baten Gemeentebrede reserve Exploitatieresultaten

10.079

0

10.079

9.290

0

9.290

-789

0

-789

1P 16 - Financiën

CTR

922.5A Lasten en baten Algemene reserve

17.700

43.400

-25.700

17.700

43.400

-25.700

0

0

0

1P 16 - Financiën

CTR

922.5B Lasten en baten Programmareserves

46

21.377

-21.331

46

21.377

-21.331

0

0

0

1P 16 - Financiën

CTR

922.5C Lasten en baten Centrale bedrijfsvoeringsreserve

11.320

8.890

2.430

11.320

8.890

2.430

0

0

0

1P 16 - Financiën

CTR

922.3P Trend en overig onverdeeld

181.437

297.456

-116.019

-181.437

297.456

116.019

1Q 17 - Overige beleidsvoornemens

CTR

922.3P Trend en overig onverdeeld

0

1.125

-1.125

181.437

306.841

-125.404

181.437

-305.716

-124.279

1G07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

HGR

611.1A Sociale werkvoorziening

434

-434

0

434

-434

0

0

0

386.968

463.727

-76.759

386.200

496.815

-110.615

-768

-33.088

-33.856

TV0110 Crisisbeheersing en brandweer

1D 04 - Openbare orde en Veiligheid

BSD

120.0A Brandweer en rampenbestrijding

40.192

554

39.638

40.461

474

39.987

269

80

349

40.192

554

39.638

40.461

474

39.987

269

80

349

TV0120 Openbare orde en veiligheid

1C 03 - Dienstverlening

ROR

140.4A Antidiscriminatie Voorziening

144

144

270

0

270

126

0

126

1D 04 - Openbare orde en Veiligheid

BSD

140.0A Strandveiligheid

862

862

862

0

862

0

0

0

BSD

140.1A Bestrijding Onveiligheid

18.483

3.809

14.674

17.980

3.472

14.508

-503

337

-166

DSO

140.1D Bestrijding Onveiligheid

633

633

173

0

173

-460

0

-460

1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

DSB

140.2A Dierenbescherming

714

1

713

697

0

697

-17

1

-16

DSB

210.7B Regionaal fietsendepot (DSB)

720

168

552

864

115

749

144

53

197

DSB

723.6A Leefbaarheid GSB (toezicht)

10.934

394

10.540

11.322

0

11.322

388

394

782

1M 13 - Verkeer en Milieu

DSB

214.0D Parkeren handhaving

9.473

5

9.468

8.105

0

8.105

-1.368

5

-1.363

1P 16 - Financiën

DPZ

940.0F Perceptielasten burgemeestersvergunning

43

112

-69

48

94

-46

5

18

23

1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak

DPZ

140.1C Bestrijding onveiligheid Deco (S)

471

65

406

537

0

537

66

65

131

42.477

4.554

37.923

40.858

3.681

37.177

-1.619

873

-746

TV0210 Verkeer en vervoer

1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

DSB

210.1A Gladheidbestrijding

1.977

32

1.945

1.544

0

1.544

-433

32

-401

DSB

210.2A Onderhoud wegen/straten/pleinen

15.658

28

15.630

16.386

0

16.386

728

28

756

DSB

210.2D Herinrichting buitenruimte

5.280

9

5.271

6.403

0

6.403

1.123

9

1.132

DSO

210.2E Herinrichting buitenruimte (DSO)

643

447

196

-79

0

-79

-722

447

-275

DSB

210.3A Straatreiniging

26.620

865

25.755

23.143

600

22.543

-3.477

265

-3.212

DSB

210.4A Openbare verlichting

8.877

1

8.876

8.864

0

8.864

-13

1

-12

DSB

210.5A Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels

6.925

28

6.897

9.229

0

9.229

2.304

28

2.332

DSB

210.6A Gebruik openbare ruimte

2.031

1.025

1.006

2.228

784

1.444

197

241

438

CVDH

210.6B Gebruik openbare ruimte (CVDH)

240

2.350

-2.110

167

2.294

-2.128

-73

56

-18

HGR

210.7C Regionaal fietsendepot (HGR)

424

424

0

300

300

0

-124

124

0

1M 13 - Verkeer en Milieu

DSB

210.2B Aanleg wegen, straten en pleinen

20.176

2.970

17.206

19.715

0

19.715

-461

2.970

2.509

DSB

210.4B Verkeersmanagement

7.492

119

7.373

8.287

150

8.137

795

-31

764

DSO

210.9A Verkeersmaatregelen

7.945

417

7.528

7.875

110

7.765

-70

307

237

CVDH

210.9B Verkeersmaatregelen (CVDH)

38

234

-196

114

234

-120

76

0

76

1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak

DPZ

210.2F Onderhoud wegen/straten/pleinen (S)

7.440

727

6.713

7.101

550

6.551

-339

177

-162

DPZ

210.2G Aanleg wegen, straten en pleinen (S)

312

312

296

0

296

-16

0

-16

DPZ

210.3C Straatreiniging (S)

918

3

915

993

0

993

75

3

78

DPZ

210.4D Verkeersmanagement (S)

1.062

1.062

619

0

619

-443

0

-443

DPZ

210.5B Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels (S)

71

71

70

0

70

-1

0

-1

DPZ

210.6C Gebruik openbare ruimte (S)

-22

778

-800

225

916

-691

247

-138

109

114.107

10.457

103.650

113.480

5.938

107.541

-627

4.519

3.892

TV0220 Parkeren

1M 13 - Verkeer en Milieu

DSB

214.0A Parkeren op straat

13.235

101

13.134

15.517

0

15.517

2.282

101

2.383

CVDH

214.0B Parkeren op straat (CVDH)

12

12

20

6

14

8

-6

2

DSB

214.1A Parkeergarages

1.342

1

1.341

1.240

0

1.240

-102

1

-101

CVDH

214.1B Parkeergarages (CVDH)

652

1.161

-509

661

615

46

9

546

555

DSO

214.2A Parkeren

2.953

2.953

3.062

0

3.062

109

0

109

18.194

1.263

16.931

20.500

621

19.879

2.306

642

2.948

TV0240 Economische havens en waterwegen

1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

DSB

221.1A Binnenhavens

69

138

-69

138

105

33

69

33

102

DSB

221.2A Grachten en vaarten

9.618

133

9.485

6.737

0

6.737

-2.881

133

-2.748

1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

DSB

220.0A Zeehavens

2.770

795

1.975

2.445

716

1.729

-325

79

-246

1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak

DPZ

240.0B Waterkering (S)

150

150

161

0

161

11

0

11

12.607

1.066

11.541

9.481

821

8.660

-3.126

245

-2.881

TV0250 Openbaar vervoer

1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

210.2I Herinrichting buitenruimte OVV

0

0

0

0

1M 13 - Verkeer en Milieu

DSO

212.0A Groei aandeel openbaar vervoer

3.124

0

3.124

2.615

-1.534

4.149

-509

1.534

1.025

CVDH

212.0B Groei aandeel openbaar vervoer (CVDH)

155

153

2

4

0

4

-151

153

2

3.279

153

3.126

2.619

-1.534

4.153

-660

1.687

1.027

TV0310 Economische ontwikkeling

1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

BSD

310.4B Internationale Stad

8.179

66

8.113

9.628

0

9.628

1.449

66

1.515

DSO

310.4G Industrieschappen

693

795

-102

675

838

-162

-18

-43

-60

DSO

310.5B Stedelijke economie

1.161

-85

1.246

-1.161

-85

-1.246

DSO

310.5C Kenniseconomie en innovatie

6.111

131

5.980

6.799

149

6.651

688

-18

671

DSO

310.5D Fonds economische Structuurversterking

3.860

3.860

5.000

0

5.000

1.140

0

1.140

BSD

310.5F Fonds economische Structuurversterking

448

448

660

0

660

212

0

212

20.452

907

19.545

22.762

987

21.777

2.310

-80

2.230

TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

CVDH

310.4F Economisch beleid (CVDH)

1.201

1.090

111

1.114

1.014

100

-87

76

-11

1O 15 - Stadsontwikkeling

DSO

310.4D Beheer bedrijfspanden

1.917

1.917

2.574

0

2.574

657

0

657

DSO

310.5B Stedelijke economie

636

636

-636

0

-636

CVDH

310.4E Beheer bedrijfspanden (CVDH)

12.132

14.225

-2.093

5.953

7.753

-1.800

-6.179

6.472

293

15.886

15.315

571

9.641

8.767

874

-6.245

6.548

303

TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

DSB

310.1A Markten

3.877

8

3.869

4.649

0

4.649

772

8

780

CVDH

310.1B Markten (CVDH)

-144

215

-359

48

215

-167

192

0

192

DSO

310.5B Stedelijke economie

514

514

-514

0

-514

DSB

311.1A Baten marktgelden

4.226

-4.226

0

4.163

-4.163

0

63

63

DSB

913.0B Reclame-opbrengsten

170

2.957

-2.787

138

2.913

-2.775

-32

44

12

1P 16 - Financiën

DPZ

310.2A Compensatieregeling startende ondernemers

335

335

450

0

450

115

0

115

DPZ

940.0G Perceptielasten BIZ

5

25

-20

3

26

-23

-2

-1

-3

4.757

7.431

-2.674

5.288

7.317

-2.029

531

114

645

TV0340 Economische promotie

1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

DSO

310.5A Citymarketing

0

0

0

0

0

0

0

DSO

310.5B Stedelijke economie

24.028

4.299

19.729

28.122

2.716

25.406

4.094

1.583

5.677

BSD

310.5E Citymarketing

1.421

75

1.346

1.347

0

1.347

-74

75

1

1P 16 - Financiën

DPZ

936.0A Baten toeristenbelasting

115

8.241

-8.126

118

6.881

-6.763

3

1.360

1.363

25.564

12.615

12.949

29.587

9.597

19.990

4.023

3.018

7.041

TV0420 Onderwijshuisvesting

1F 06 - Onderwijs

OCW

421.0A Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

12.629

12.629

12.039

0

12.039

-590

0

-590

CVDH

421.0B Openbaar basisonderwijs (CVDH)

12.921

65

12.856

12.878

38

12.840

-43

27

-16

OCW

431.0A Speciaal (Voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

1.015

1.015

1.117

0

1.117

102

0

102

CVDH

431.0B Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs (CVDH)

2.967

82

2.885

2.149

284

1.865

-818

-202

-1.020

OCW

441.0A Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

4.132

4.132

4.107

0

4.107

-25

0

-25

CVDH

441.0B Openbaar voortgezet onderwijs (CVDH)

8.735

46

8.689

8.050

18

8.032

-685

28

-657

42.399

193

42.206

40.340

340

40.000

-2.059

-147

-2.206

TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1C 03 - Dienstverlening

OCW

482.0B Volwasseneneducatie (inburgering)

905

905

916

0

916

11

0

11

1F 06 - Onderwijs

OCW

420.0B Openbaar basisonderwijs subs POO

21

21

27

0

27

6

0

6

OCW

480.2A Onderwijsachterstandsbeleid

53.436

43.934

9.502

51.047

42.672

8.375

-2.389

1.262

-1.127

OCW

480.2B Voor- en vroegschoolse educatie

3.714

3.714

3.712

0

3.712

-2

0

-2

OCW

480.3A Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten

1.203

1.203

1.203

0

1.203

0

0

0

OCW

480.4A Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding

1.611

1.611

1.611

0

1.611

0

0

0

OCW

480.5A Leerlingenvervoer

5.247

11

5.236

5.491

0

5.491

244

11

255

OCW

480.6A Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid

18.452

1.053

17.399

22.449

761

21.688

3.997

292

4.289

CVDH

480.6B Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid (CVDH)

-1.017

574

-1.591

891

572

319

1.908

2

1.910

OCW

480.8A Gymnastiek- en schoollokalen

32

32

0

54

54

0

22

-22

0

OCW

482.0A Volwasseneneducatie

7.003

4.676

2.327

6.928

4.615

2.313

-75

61

-14

1M 13 - Verkeer en Milieu

DSB

480.1A Milieueducatie (exclusief stadsboerderij)

3.078

457

2.621

2.861

381

2.480

-217

76

-141

93.685

50.737

42.948

97.190

49.055

48.135

3.505

1.682

5.187

TV0510 Sportbeleid en activering

1L 12 - Sport

OCW

530.2A Sportverenigingen

15.365

758

14.607

15.397

118

15.279

32

640

672

15.365

758

14.607

15.397

118

15.279

32

640

672

TV0520 Sportaccommodaties

1L 12 - Sport

OCW

530.1A Sport- en spelaccommodaties

18.026

8.096

9.930

16.571

8.043

8.528

-1.455

53

-1.402

CVDH

530.1B Sport- en spelaccommodaties (CVDH)

4.976

5.221

-245

6.637

5.238

1.399

1.661

-17

1.644

OCW

531.0A Groene sportvelden en terreinen

6.791

8.620

-1.829

6.604

8.226

-1.622

-187

394

207

CVDH

531.0B Groene sportvelden en terreinen (CVDH)

5.163

2.843

2.320

4.501

2.842

1.659

-662

1

-661

34.956

24.780

10.176

34.313

24.349

9.964

-643

431

-212

TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1E 05 - Cultuur en Bibliotheek

OCW

053.0A Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurparticipatie

43.971

3

43.968

43.800

0

43.800

-171

3

-168

OCW

511.3A Kunstzinnige vorming

-47

-47

1

0

1

48

0

48

CVDH

511.3B Kunstzinnige vorming (CVDH)

0

577

-577

0

577

-577

0

0

0

OCW

540.1A Beeldende kunst

49

49

83

0

83

34

0

34

CVDH

540.1B Beeldende kunst (CVDH)

326

446

-120

349

446

-97

23

0

23

OCW

540.2A Accommodaties voor kunstbeoefening

35

35

35

0

35

0

0

0

CVDH

540.2B Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)

11.895

8.977

2.918

10.969

9.022

1.947

-926

-45

-971

OCW

540.3A Muziek, zang en opera

2

2

3

0

3

1

0

1

OCW

540.4A Toneel en dans

5

5

4

0

4

-1

0

-1

OCW

540.6A Amateur kunst

0

1

0

1

1

0

1

OCW

540.7A Overige kunst

-7

-7

116

0

116

123

0

123

1M 13 - Verkeer en Milieu

CVDH

480.1C Milieueducatie (exclusief stadsboerderij) (CVDH)

-43

141

-184

1

141

-140

44

0

44

56.186

10.144

46.042

55.362

10.186

45.176

-824

-42

-866

TV0540 Musea

1E 05 - Cultuur en Bibliotheek

DPZ

002.1Q Gemeente archief

3.054

282

2.772

2.782

240

2.542

-272

42

-230

OCW

541.1A Musea

17.620

17.620

17.576

0

17.576

-44

0

-44

CVDH

541.1B Musea (CVDH)

2.384

2.825

-441

2.916

2.821

95

532

4

536

DSB

541.4A Archeologie

1.089

22

1.067

1.177

0

1.177

88

22

110

24.147

3.129

21.018

24.451

3.061

21.390

304

68

372

TV0560 Media

1C 03 - Dienstverlening

BSD

580.0A Media/ICT in de stad

0

0

0

0

0

0

0

OCW

580.0B Media/ICT in de stad (OCW)

1.539

25

1.514

1.585

0

1.585

46

25

71

1E 05 - Cultuur en Bibliotheek

DPZ

510.0B Openbare bibliotheek

22.328

1.976

20.352

22.176

1.920

20.256

-152

56

-96

23.867

2.001

21.866

23.761

1.920

21.841

-106

81

-25

TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

DSB

480.1B Stadsboerderijen

2.062

13

2.049

2.012

0

2.012

-50

13

-37

CVDH

480.1D Stadsboerderij (CVDH)

45

704

-659

87

704

-617

42

0

42

DSB

560.1A Openbaar groen

7.079

563

6.516

6.352

83

6.269

-727

480

-247

CVDH

560.1B Openbaar Groen (CVDH)

31

564

-533

51

564

-513

20

0

20

DSB

560.2A Recreatieve voorzieningen

334

1.765

-1.431

314

1.509

-1.195

-20

256

236

CVDH

560.2C Recreatieve voorzieningen (CVDH)

75

451

-376

75

451

-376

0

0

0

1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak

DPZ

221.2B Grachten en vaarten (S)

226

226

224

0

224

-2

0

-2

DPZ

560.1C Openbaar groen (S)

17.195

35

17.160

17.244

72

17.172

49

-37

12

DPZ

560.2D Speelvoorzieningen (S)

5.086

5.086

5.149

0

5.149

63

0

63

DPZ

560.2E Recreatieve voorzieningen (S)

1.340

220

1.120

1.227

0

1.227

-113

220

107

33.473

4.315

29.158

32.735

3.383

29.352

-738

932

194

TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie

1C 03 - Dienstverlening

SZW

621.2A Asielzoekers en vluchtelingenbeleid

2.493

1.810

683

2.432

2.028

404

-61

-218

-279

OCW

670.2A Integratie en Burgerschap

4.617

222

4.395

6.281

0

6.281

1.664

222

1.886

1F 06 - Onderwijs

OCW

650.0A Kinderopvang OCW

2.212

910

1.302

2.376

832

1.544

164

78

242

CVDH

650.0C Kinderopvang (CVDH)

2.762

4.534

-1.772

3.732

4.929

-1.198

970

-395

574

1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

SZW

650.0B Kinderopvang SZW

2.616

74

2.542

1.683

90

1.593

-933

-16

-949

1H 08 - Zorg en Welzijn

OCW

670.0A Vrijwilligerswerk

2.431

137

2.294

2.597

0

2.597

166

137

303

OCW

670.0B Expertise welzijn

2.066

2.066

2.199

0

2.199

133

0

133

OCW

670.0C Participatie ouderen en gehandicapten

8.512

8.512

9.288

0

9.288

776

0

776

OCW

670.0D Mantelzorg

3.707

3.707

3.980

0

3.980

273

0

273

OCW

670.0E Buurthuis van de Toekomst

7.443

7.443

8.517

0

8.517

1.074

0

1.074

OCW

670.0F Emancipatie

1.636

1.636

1.398

0

1.398

-238

0

-238

OCW

670.0H Maatschappelijke dienstverlening

8.453

8.453

9.524

0

9.524

1.071

0

1.071

CVDH

670.0I Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH)

3.687

10.042

-6.355

3.618

10.356

-6.739

-69

-314

-384

SZW

670.2E Mantelzorg, logeervoorzieninge (kort verblijf), onderdeel van de maatwerkvoorziening ondersteuning

0

0

0

0

0

0

0

CVDH

670.3C Mantelzorg (CVDH)

0

0

0

0

0

0

0

OCW

670.3D Mantelzorg (Decentralisatie WMO)

2.023

2.023

2.382

0

2.382

359

0

359

OCW

670.3E Buurthuis van de toekomst (Decentralisatie WMO)

5.341

5.341

5.341

0

5.341

0

0

0

1I 09 - Jeugd

OCW

670.1A Preventief Jeugdbeleid

10.441

10.441

10.086

0

10.086

-355

0

-355

SZW

670.1C Jeugbeleid 3DI

-316

-316

0

0

0

316

0

316

1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak

DPZ

210.8B Wijkaanpak (S)

5.730

5.730

6.743

0

6.743

1.013

0

1.013

DPZ

670.0M Buurthuis van de Toekomst (S)

19.359

19.359

19.278

0

19.278

-81

0

-81

DPZ

670.0N Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S)

10.107

21

10.086

9.886

0

9.886

-221

21

-200

DPZ

670.0O Vrijwilligerswerk (S)

57

57

57

0

57

0

0

0

CVDH

670.0P Buurthuis van de toekomst (CVDH)

840

1.614

-774

768

1.614

-846

-72

0

-72

DPZ

670.1D Preventief Jeugdbeleid (S)

6.678

6.678

6.624

0

6.624

-54

0

-54

112.895

19.364

93.531

118.790

19.849

98.939

5.895

-485

5.410

TV0620 Wijkteams

1H 08 - Zorg en Welzijn

SZW

671.0A Advies, informatie en sociaal juridische diensten

5.904

515

5.389

5.760

263

5.497

-144

252

108

SZW

671.3A Sociale wijkteams (Decentralisatie WMO)

0

0

0

0

0

0

0

OCW

671.3B Sociale Wijkteams (Decentralisatie WMO) - TUO

2.778

2.778

3.240

0

3.240

462

0

462

OCW

671.3C Sociale wijkteams (OCW)

495

495

799

0

799

304

0

304

1I 09 - Jeugd

OCW

671.1B Beheer en exploitatie CJG

4.939

82

4.857

5.126

139

4.987

187

-57

130

OCW

671.4A Jeugdteams

13.457

13.457

13.214

0

13.214

-243

0

-243

CVDH

716.1B Realisatie en beleid Centra voor Jeugd en Gezin (CVDH)

26

26

0

0

0

-26

0

-26

27.599

597

27.002

28.139

402

27.737

540

195

735

TV0630 Inkomensregelingen

1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

SZW

610.0A Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

421.184

360.394

60.790

399.116

362.299

36.817

-22.068

-1.905

-23.973

SZW

614.3A Regeling chronisch zieken en administratieve begeleiding (Decentralisatie WMO)

3.099

0

3.099

3.194

0

3.194

95

0

95

1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

DPZ

614.0D Kwijtschelding afvalstoffenheffing

7.752

7.752

7.550

0

7.550

-202

0

-202

DPZ

614.0E Kwijtschelding rioolrecht

25

25

50

0

50

25

0

25

1P 16 - Financiën

DPZ

614.0C Kwijtschelding belastingen

155

155

150

0

150

-5

0

-5

432.215

360.394

71.821

410.060

362.299

47.761

-22.155

-1.905

-24.060

TV0640 Begeleide participatie

1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

HGR

611.1A Sociale werkvoorziening

12.511

26.726

-14.215

30.796

26.369

4.427

18.285

357

18.642

CVDH

611.1B Sociale werkvoorziening (CVDH)

-215

2.879

-3.094

8

2.878

-2.870

223

1

224

CVDH

611.3B Werkgelegenheidsprojecten (CVDH)

0

0

0

0

0

0

0

0

SZW

611.5A Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie)

45.114

45.114

45.154

0

45.154

40

0

40

57.410

29.605

27.805

75.958

29.247

46.711

18.548

358

18.906

TV0650 Arbeidsparticipatie

1C 03 - Dienstverlening

SZW

623.2A Inburgering

15

401

-386

184

542

-357

169

-141

29

CVDH

623.6A Huisvesting wijkgerichte werkgelegenheidsprojecten (CVDH)

0

0

0

0

0

0

0

1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

SZW

623.2D Werkgelegenheidsprojecten

55.617

10.123

45.494

70.531

4.050

66.481

14.914

6.073

20.987

CVDH

623.2E Reintegratie- en participatievoorzieningen (CVDH)

0

1

0

1

1

0

1

55.632

10.524

45.108

70.716

4.592

66.125

15.084

5.932

21.016

TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1H 08 - Zorg en Welzijn

SZW

661.0A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten

11

11

0

0

0

0

-11

11

0

SZW

661.0B Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten

12

12

0

0

0

0

-12

12

0

OCW

661.0C Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (OCW)

9.175

9.175

9.265

0

9.265

90

0

90

OCW

661.0D Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten (OCW)

16.428

103

16.325

13.580

0

13.580

-2.848

103

-2.745

25.626

126

25.500

22.845

0

22.845

-2.781

126

-2.655

TV0671 Maatwerkdienstverlening 18+

1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

SZW

310.3A Financiele hulpverlening

3.390

967

2.423

3.586

919

2.667

196

48

244

SZW

614.0A Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

64.590

1.964

62.626

63.381

3.606

59.776

-1.209

-1.642

-2.850

1H 08 - Zorg en Welzijn

SZW

662.0A Huishoudelijke hulp

2

2

0

0

0

0

-2

2

0

SZW

662.0B Vervoer Taxibus

17

17

0

0

0

0

-17

17

0

SZW

662.0C Wet Maatschappelijke Ondersteuning 3DI

-7

-7

0

0

0

7

0

7

OCW

662.0D Huishoudelijke hulp (OCW)

34.647

34.647

40.745

0

40.745

6.098

0

6.098

OCW

662.0E Vervoer Taxibus (OCW)

9.586

9.586

10.354

0

10.354

768

0

768

SZW

662.3A Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO)

1.432

1.432

0

0

0

0

-1.432

1.432

0

OCW

662.3C Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) - TUO

7.838

7.838

6.428

0

6.428

-1.410

0

-1.410

OCW

662.3D Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) (OCW)

34.854

160

34.694

24.924

166

24.758

-9.930

-6

-9.936

SZW

667.3A Eigen bijdrage WMO (Decentralisatie WMO)

5.466

5.466

0

0

0

-5.466

5.466

0

OCW

667.3D Eigen bijdragen WMO (Decentralisatie WMO) (OCW)

-5.438

-703

-4.735

850

7.589

-6.739

6.288

-8.292

-2.004

SZW

672.0A Persoonsgebonden budgetten WMO

-16

-16

0

0

0

0

16

-16

0

OCW

672.0B Persoonsgebonden budgetten WMO (OCW)

4.598

4.598

4.726

0

4.726

128

0

128

SZW

672.3A Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO)

1

1

0

0

0

0

-1

1

0

OCW

672.3B Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO) (OCW)

4.848

4.848

8.618

0

8.618

3.770

0

3.770

165.808

9.290

156.518

163.612

12.280

151.333

-2.196

-2.990

-5.186

TV0672 Maatwerkdienstverlening 18-

1I 09 - Jeugd

OCW

672.4A PGB Jeugdhulp

3.983

3.983

4.438

0

4.438

455

0

455

SZW

672.4B PGB Jeugdhulp (Decentralisatie Jeugd) (SZW)

0

0

0

0

0

0

0

OCW

682.4A Specialistische Jeugdhulp Wonen en Verblijf

1.066

1.066

1.050

0

1.050

-16

0

-16

OCW

682.4B Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)

81.177

409

80.768

68.180

0

68.180

-12.997

409

-12.588

86.226

409

85.817

73.668

0

73.668

-12.558

409

-12.149

TV0681 Geëscaleerde zorg 18+

1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

SZW

663.0E Bijzondere hulpverlening huisvesting

220

220

302

0

302

82

0

82

1H 08 - Zorg en Welzijn

OCW

663.0A Huiselijk geweld

12.756

634

12.122

12.904

592

12.312

148

42

190

OCW

663.0B Thuislozenzorg

17.714

17.714

17.336

0

17.336

-378

0

-378

OCW

663.0C Beschermd wonen

0

-3

0

-3

-3

0

-3

OCW

663.0D Verslavingszorg

9.394

1.188

8.206

8.192

1.226

6.966

-1.202

-38

-1.240

CVDH

663.0F Zorgaccomodaties (CVDH)

1.261

1.379

-118

1.215

1.377

-162

-46

2

-44

OCW

663.3A Huiselijk geweld (Decentralisatie WMO)

20

20

20

0

20

0

0

0

OCW

663.3C Beschermd wonen (Decentralisatie WMO)

75.887

160

75.727

77.307

167

77.140

1.420

-7

1.413

SZW

663.3E Beschermd wonen, indicatie GGZ pgb aanvragen

0

0

0

0

0

0

0

OCW

667.3B Eigen bijdragen beschermd wonen

1.122

5.250

-4.128

-3.559

0

-3.559

-4.681

5.250

569

SZW

667.3C Eigen bijdrage beschemd wonen (SZW)

-1.100

-1.100

0

0

0

0

1.100

-1.100

0

117.274

7.511

109.763

113.714

3.362

110.352

-3.560

4.149

589

TV0682 Geëscaleerde zorg 18-

1I 09 - Jeugd

OCW

683.4B Kinderbescherming

16.334

16.334

16.142

0

16.142

-192

0

-192

OCW

683.4C Geëscaleerde zorg 18-

13.403

13.403

12.359

0

12.359

-1.044

0

-1.044

29.737

0

29.737

28.501

0

28.501

-1.236

0

-1.236

TV0710 Volksgezondheid

1H 08 - Zorg en Welzijn

OCW

711.0A Ambulancezorg

11.356

12.108

-752

11.838

11.693

145

482

415

897

CVDH

711.0B Ambulancevervoer (CVDH)

190

362

-172

178

362

-184

-12

0

-12

OCW

714.0A Openbare gezondheidszorg

22.951

10.995

11.956

25.629

11.065

14.564

2.678

-70

2.608

1I 09 - Jeugd

OCW

670.4A Ambulante Jeugdhulp

7.081

139

6.942

5.628

0

5.628

-1.453

139

-1.314

OCW

715.0A Jeugdgezondheidszorg

17.293

2.838

14.455

17.734

2.771

14.963

441

67

508

1P 16 - Financiën

CTR

714.0B Geldlening Jacobusstichting

313

355

-42

313

355

-42

0

0

0

59.184

26.797

32.387

61.320

26.246

35.074

2.136

551

2.687

TV0720 Riolering

1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

DSB

722.0A Riolering en waterzuivering

34.264

63

34.201

34.070

60

34.010

-194

3

-191

DPZ

726.0B Baten rioolrechten

355

38.194

-37.839

356

38.027

-37.671

1

167

168

34.619

38.257

-3.638

34.426

38.087

-3.661

-193

170

-23

TV0730 Afval

1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

DSB

721.0A Afvalverwijdering

54.889

2.570

52.319

55.457

3.340

52.117

568

-770

-202

CVDH

721.0B Afvalverwijdering (CVDH)

-56

765

-821

-6

573

-579

50

192

242

DPZ

725.0B Baten Afvalstoffenheffing

1.477

61.764

-60.287

1.775

61.605

-59.830

298

159

457

56.310

65.099

-8.789

57.226

65.518

-8.292

916

-419

497

TV0740 Milieubeheer

1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

DSB

723.5A Ongediertebedstrijding (DSB)

292

292

182

0

182

-110

0

-110

1M 13 - Verkeer en Milieu

DSB

723.1A Milieubeleid en milieubeheer

4.295

2.274

2.021

2.301

0

2.301

-1.994

2.274

280

DSB

723.2A Bestrijding geluidshinder

96

4

92

97

0

97

1

4

5

DSB

723.3A Milieuvergunningen

5.480

8

5.472

5.480

0

5.480

0

8

8

DSB

723.4A Bodembescherming en bodemsanering

1.007

1

1.006

981

0

981

-26

1

-25

1N 14 - Wonen en Duurzaamheid

DSB

723.1B Duurzaamheid (DSB)

2.645

35

2.610

2.841

0

2.841

196

35

231

CVDH

723.1C Duurzaamheid (CVDH)

-1

-1

0

0

0

1

0

1

DPZ

723.1D Duurzaamheid (DPZ)

635

635

637

0

637

2

0

2

DSO

723.5B Ongediertebestrijding (DSO)

122

122

121

0

121

-1

0

-1

DSO

723.9A Bijdragen aan klimaatdoelen & duurzame energie

780

780

1.325

0

1.325

545

0

545

1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak

DPZ

723.7C Wijkleefbaarheid (S)

536

536

578

0

578

42

0

42

DPZ

723.8B Graffitibestrijding (S)

650

12

638

629

0

629

-21

12

-9

DPZ

723.9B Bewonersinitiatieven duurzaamheid

648

648

736

0

736

88

0

88

17.185

2.334

14.851

15.908

0

15.908

-1.277

2.334

1.057

TV0750 Begraafplaatsen en crematoria

1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

DSB

724.3A Algemene begraafplaatsen

1.994

140

1.854

1.951

241

1.710

-43

-101

-144

CVDH

724.3B Algemene begraafplaatsen (CVDH)

-48

5

-53

1

5

-4

49

0

49

DSB

732.3A Baten begraafplaatsrechten

2.191

-2.191

0

2.202

-2.202

0

-11

-11

1.946

2.336

-390

1.952

2.448

-496

6

-112

-106

TV0810 Ruimtelijke Ordening

1O 15 - Stadsontwikkeling

DSO

810.3A Bestemmingsplannen

2.059

1

2.058

2.618

0

2.618

559

1

560

2.059

1

2.058

2.618

0

2.618

559

1

560

TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

1O 15 - Stadsontwikkeling

DSO

830.0A Bouwgrondexploitaties

70.426

69.698

728

65.924

63.320

2.603

-4.502

6.378

1.875

CVDH

830.0B Bouwgrondexploitaties (CVDH)

2.007

1.965

42

1.965

1.914

51

-42

51

9

1P 16 - Financiën

CTR

830.2A Geldlening GrondexploitatieMij Vroondaal CV

4.406

4.569

-163

4.406

4.569

-163

0

0

0

76.839

76.232

607

72.295

69.803

2.491

-4.544

6.429

1.885

TV0830 Wonen en bouwen

1N 14 - Wonen en Duurzaamheid

DSO

820.0A Woningbouw

5.039

695

4.344

4.336

-768

5.103

-703

1.463

759

CVDH

820.0E Woningbouw (CVDH)

5.553

4.948

605

978

900

78

-4.575

4.048

-527

DSO

821.0B Stadsvernieuwing woningen

2.676

571

2.105

3.014

1.009

2.005

338

-438

-100

DSO

822.1A Woonbeleid

5.251

277

4.974

5.175

347

4.828

-76

-70

-146

DSO

822.3A Woonwagencentra

33

33

142

0

142

109

0

109

CVDH

822.3B Woonwagencentra (CVDH)

361

632

-271

347

383

-36

-14

249

235

DSO

822.5A Bouw-, woning- en welstandstoezicht

5.396

468

4.928

6.184

816

5.368

788

-348

440

1O 15 - Stadsontwikkeling

DSO

003.0C Kernregistraties

3.877

308

3.569

4.071

480

3.591

194

-172

22

DSO

821.0A Stadsvernieuwing

29.970

16.400

13.570

43.375

17.173

26.201

13.405

-773

12.631

CVDH

821.0C Stadsvernieuwing (CVDH)

634

588

46

696

664

32

62

-76

-14

DSO

822.0A Lasten omgevingsvergunningen

28.003

28.003

33.962

0

33.962

5.959

0

5.959

823.0A Baten omgevingsvergunningen

31.175

-31.175

0

31.690

-31.690

0

-515

-515

1P 16 - Financiën

DPZ

940.0D Perceptielasten omgevingsvergunning

21

334

-313

120

191

-71

99

143

242

86.814

56.396

30.418

102.400

52.885

49.513

15.586

3.511

19.097

Totaal

2.780.744

2.767.079

13.665

2.741.447

2.741.447

0

-39.297

25.632

-13.665