Leeswijzer

De gemeentelijke jaarrekening en het gemeentelijke jaarverslag zijn samengevoegd tot de Programmarekening 2017. De programmarekening 2017 heeft een nieuwe indeling. Deze is opgebouwd uit meer kernachtige hoofdstuk-indeling die beter aansluit op wettelijke voorschriften uit het BBV. Met deze nieuwe indeling vormen programmarekening op hoofdlijnen, programma's en paragrafen het jaarverslag de jaarrekening staat onder jaarrekening. Verder wordt er in de programmaverantwoording ook een onderscheid gemaakt tussen jaarverslag en jaarrekening.

Programmarekening op hoofdlijnen (Bestuurlijke samenvatting)

In de inleiding worden op hoofdlijnen de behaalde resultaten benoemd en wordt het financiële resultaat kort toegelicht.

Programmaverantwoording

Vervolgens wordt in programma's ingegaan op de financiële en beleidsmatige resultaten per programma.
Per beleidsprogramma is het volgende opgenomen:

 • Programma op hoofdlijnen, bestaand uit een samenvatting van het doel, behaalde resultaten en de indicatoren en kengetallen.
 • Toelichting per programmaonderdeel. Het financieel resultaat van het programma. Hier wordt kort ingegaan op de belangrijkste financiële verschillen en ontwikkelingen op het programma en worden neutrale verschillen toegelicht (gewijzigde omvang programma zonder dat dit resultaat oplevert). Ook worden beleidsmatige en/of financiële ontwikkelingen en resultaten met betrekking tot processen, projecten, balansposten (zoals reserves, voorzieningen en nog te besteden rijksbijdragen) op hoofdlijnen toegelicht. De verbonden partijen worden vermeld indien die betrekking hebben op het desbetreffende programma. In dit onderdeel wordt per product (of groep van producten) teruggeblikt op de activiteiten in 2017,  worden de financiële resultaten weergeven per activiteit in tabelvorm, en staan de toelichtingen op het financieel resultaat.
 • Financien. Een mutatie overzicht van financiële cijfers. Hier worden de ontwikkelingen op ondermeer reserves, voorzieningen en investeringen gegeven. Grote afwijkingen van de begroting ten opzicht van realisatie worden toegelicht.
 • Producten. De resultaten per individueel product/activiteit

Onderdelen programma op hoofdlijnen (terugblik activiteiten) zijn onderdeel van het jaarverslag, onderdelen Toelichting per programmaonderdeel en financien (tabellen financieel overzicht activiteiten en toelichting financieel resultaat) zijn onderdeel van de jaarrekening.

Paragrafen

In paragrrafen staan ondermeer de door het BBV verplicht gestelde paragrafen. Deze paragrafen geven een gebundelde verantwoording over bepaalde thema’s. Deze zouden anders te gefragmenteerd aan de orde komen. Deze informatie is van belang om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen. Het betreft de paragrafen bedrijfsvoering , lokale heffingen, vastgoed, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, grondbeleid, verbonden partijen, inspraak en participatie, en subsidies.

Jaarrekening

De jaarrekening zoals voorgeschreven in titel 4.4 en 4.5 van het BBV. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Waarderingsgrondslagen
  • Overzicht van baten en lasten (per programma & per hoofdtaakveld)
  • Toelichting baten en lasten op hoofdlijnen, incl.:
  • Overzicht van gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen
  • Overzicht incidentele baten en lasten op hoofdlijnen
  • Overzicht structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves
  • Informatie m.b.t. Wet Normering Topinkomens
 • Balans
   •   Balans (inclusief vergelijkend cijfer)
   •   Toelichting op de balans
 • SiSa-verantwoording