Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 6

Samenstelling dekking programma

(obv gerealiseerde baten inclusief onttrekkingen aan de reserves)

€ 6

Toelichting op de samenstelling in 2017
In dit programma zijn in 2017 de volgende kosten verantwoord: de kosten van burgemeester en wethouders (personele kosten, apparaatskosten, reiskosten en kabinet & protocol), de gemeentelijke bijdragen aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, als mede de afwikkeling van het voormalig Stadsgewest Haaglanden. Tot en met 2016 zijn op dit programma ook de kosten verantwoord van de concern-bedrijfsvoeringsfuncties: financiën, personeel en organisatie, informatisering, communicatie en juridische zaken. Door de vernieuwing BBV zijn deze met ingang van 2017 opgenomen in het overzicht Overhead.

Toelichting op de dekking in 2017
Op begrotingsbasis worden alle uitgaven van dit programma gedekt uit de algemene middelen van de gemeente. In de realisatie 2017 is echter 23% van de uitgaven gedekt door bijdragen van derden. De grootste post (19%) betreft de in 2017 uitbetaalde eerste tranche van het liquidatiesaldo van het Stadsgewest Haaglanden.

Wat is het doel?
Het college van burgemeester en wethouders vormt samen met de raad het Haagse gemeentebestuur. De raad stelt de kaders vast van het door het college te voeren beleid. Het college voert het beleid uit.

Op 17 maart 2017 trad Pauline Krikke aan als eerste vrouwelijke burgemeester van onze stad. Zij volgde Jozias van Aartsen op. In haar speech bij de installatie legde zij de nadruk op het tegengaan van huiselijk geweld. ‘Bij de stad van vrede en recht horen niet alleen dingen die heel ver weg zijn, maar horen ook dingen die in Den Haag spelen.’

Welke resultaten zijn in 2017 behaald?
Herstelbetalingen Joods onroerend goed
De gemeente heeft gekozen voor rechtsherstel en keert een bedrag uit aan de nabestaanden van eigenaren van Joods onroerend goed. Vanaf 1 oktober 2017 trekt de stad anderhalf jaar uit om individuele aanvragen van nabestaanden te behandelen. Een speciale beoordelingscommissie, waarin zowel de gemeente als de joodse gemeenschap zijn vertegenwoordigd, gaat de aanvragen toetsen. Het bedrag dat overblijft nadat alle aanvragen van individuele nabestaanden zijn behandeld, gaat naar de nieuw op te richten stichting Joods Leven Den Haag. In de begroting van 2018 en 2019 is totaal € 2,6 mln. opgenomen. In 2017 zijn de eerste aanloopkosten verantwoord.

Beeld van Thorbecke
Op 11 februari 2017 is het beeld van Thorbecke op het Lange Voorhout onthuld. Het monument is ontworpen door kunstenaar Thom Puckey. In 2007 nam de Haagse gemeenteraad het initiatief voor het plaatsen van een standbeeld voor Johan Rudolph Thorbecke. Johan Rudolph Thorbecke wordt als grondlegger van onze parlementaire democratie beschouwd. Thorbecke leidde drie kabinetten en overleed in 1872 in Den Haag.

Toelichting op het financiële resultaat inclusief afwijkingen

Uitkomst 2017

Actuele begroting 2017

Resultaat 2017

Ontwerp begroting 2017

Uitkomst 2016

Lasten

6.309

5.878

431

N

5.878

45.837

Baten

1.461

-

1.461

V

-

607

Saldo exclusief reserves

4.847

N

5.878

N

1.031

V

5.878

N

45.230

N

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo inclusief reserves

4.847

N

5.878

N

1.031

V

5.878

N

45.230

N

Het programmaresultaat van € 1,031 mln. is met name veroorzaakt door een uitbetaling van het voormalig Stadsgewest Haaglanden van €1,215 mln. Dit betreft de eerste tranche van het liquidatiesaldo. In de meerjarenbegroting is ervan uit gegaan dat de hele eindafrekening van het Stadsgewest pas in 2019 zou plaatsvinden. In dat jaar is € 2,2 mln. als baat in de begroting opgenomen. De betaling in 2017 leidt tot een nadeel in 2019. Via de programmareserve van programma 2 kan de begroting 2019 in 2018 worden aangepast.

Verschillen tussen 2016 en 2017
Het verschil tussen de uitkomst 2016 en die van 2017 wordt veroorzaakt doordat de concernfuncties bedrijfsvoering met ingang van 2017 in het overzicht Overhead zijn opgenomen.

Toelichting ontwikkeling relevante balansposten in 2017

Begroting 2017

Realisatie 2017

Beginsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

(incl.res.best.)

Reserves

-

-

-

-

-

Voorzieningen

240

-198

42

-196

44

Investeringen (bruto)

2.135

-

De vermelde investeringen zijn gerealiseerd binnen het overzicht Overhead. Het betreft investeringen in CIS-systemen.