Relevante gebeurtenissen 2017

Langlopende leningen
Voor de uitgaven aan investeringen en terugbetalingen op langlopende leningen trekt de gemeente nieuwe langlopende leningen aan. Medio 2015 was de verwachting dat de rente van langlopende leningen zou stijgen. Daarnaast vindt Den Haag het belangrijk dat de lange termijn financiering stabiel is; we kiezen voor zekerheid over het rentepercentage. Daarom is in juli 2015 een langlopende lening opgenomen van € 115 mln. tegen 1,88 procent per oktober 2017. Bij het opstellen van de begroting 2017 was de gedachte om na de splitsing van het energiebedrijf de mogelijkheden te verkennen van een verkoop in 2018 van het gemeentelijke belang in Eneco. Rekening houdend daarmee is in 2017 geen 20-jarige lineaire lening aangetrokken voor de financiering van de gerealiseerde investeringen, maar een lening van € 120 mln. met een looptijd van 1 jaar en 1 maand tegen minus 0,3 procent. Door het aantrekken van deze lening voldoet de gemeente tot ver in 2018 aan de kasgeldlimiet. In de loop van 2017 besloot de gemeenteraad het belang in Eneco niet te verkopen. Dit besluit heeft geen directe gevolgen gehad voor de financieringspositie van de gemeente in 2017. In totaal is in 2017 € 235 mln. geleend tegen gemiddeld 0,77 procent.

(Her)financiering HTM
Vanaf 1 maart 2017 verstrekt de gemeente geen leningen meer aan de HTM en regelt de MRDH de financiering aan de HTM sindsdien. De twee leningen van de HTM waar de gemeente nog garant voor stond in 2017, zijn in februari 2018 overgedragen naar de MRDH.

Belegging Fonds Uiver 2006
Fonds Uiver 2006 is een belegging van de gemeente die voortvloeit uit de verkoop van voormalige woningbouwleningen. Het fonds bestaat uit gekochte obligaties van financials met goede tot zeer goede kredietwaardigheid. Het fonds wordt beheerd door ASR Vermogensbeheer. In het eerste kwartaal van 2018 gaan de onderliggende obligaties over naar de gemeente Den Haag om de jaarlijkse beheerskosten te verlagen. Dit levert geen financieel risico op voor de gemeente Den Haag en ook geen risico vanuit schatkistbankieren.

Omslagrente

Tot en met 2016 hanteerde Den Haag een omslagrente van 4 procent. Dit percentage sloot aan bij het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente daadwerkelijk aan de banken betaalde.. Er zijn nieuwe landelijke regels tot stand gekomen voor de rentetoerekening. Deze regels schrijven voor op welke wijze de rente aan taakvelden, grondexploitaties en de omslagrente moeten worden toegerekend. Conform de aanbeveling van de commissie BBV past Den Haag deze regels toe met ingang van het verslagjaar 2017. Het rentepercentage voor grondexploitaties komt in 2017 uit op 1,3%, de omslagrente in 2017 op 2,0%. Het renteschema is opgenomen in deze paragraaf bij het onderdeel interne financiering.

Negatieve korte rentes
In heel 2017 was de rente voor leningen met een looptijd van een tot drie maanden negatief. Op 31 december 2017 was het tarief voor leningen van een maand circa minus 0,35 procent en voor leningen van drie maanden circa minus 0,30 procent. Door de negatieve rentes ontvangt de gemeente rente over de bedragen die het voor korte tijd leent van de banken. Daar staat tegenover dat de gemeente rente moet betalen voor de waarborgsom (stand ultimo december 2017: € 42,8 mln.) die de gemeente aan de bank moet storten als zekerheid voor de afgesloten derivaten (collateral).