Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 192

Samenstelling dekking programma

(obv gerealiseerde baten inclusief onttrekkingen aan de reserves)

€ 192

Toelichting op de samenstelling van het programma in 2017
Binnen het programma Stadsontwikkeling wordt bijna de helft van de middelen besteed aan de activiteiten rondom bouwgrondexploitaties. In 2017 zijn op de activiteiten stadsvernieuwing en bouwgrondexploitaties minder lasten gemaakt. Evenals in 2016, maken in 2017 de onderdelen Bouwgrondexploitaties en Stadsvernieuwing gezamenlijk 75% van het programma uit.

Toelichting op de dekking van het programma in 2017
De activiteiten op dit programma worden dit jaar hoofdzakelijk gedekt uit het grondverkopen en in iets mindere mate uit bouwleges, reserves en erfpacht. Ten opzichte van 2016 is te zien dat er meer baten zijn gerealiseerd uit grondverkopen 36% in 2017 tegenover 17% in 2016. Dit komt door grotere uitgiften in 2017. Ook is te zien dat er relatief minder onttrokken is aan reserves in 2017, dit komt doordat in 2016 een grote onttrekking is gedaan voor de toevoeging aan een voorziening.

Wat is het doel?
De gemeente wil met dit programma ruimte bieden aan alle Hagenaars, een vitale stad creëren en werkgelegenheid stimuleren. Kernpunten zijn:

 • Aansluiten bij de kansen en kwaliteiten van specifieke gebieden.
 • Ruimte bieden voor bedrijven en betaalbare woningen.
 • Een aantrekkelijke stad zijn.
 • Een impuls geven aan duurzame bereikbaarheid.

De bevolking van Den Haag groeit – naar verwachting tot meer dan 600.000 inwoners in 2040 - en dus blijft de behoefte toenemen aan woningen, bedrijfsruimtes en maatschappelijke functies. Het college kiest in het coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’ voor een meer organische manier van stadsontwikkeling. Dit betekent dat de bestaande kwaliteiten van de stad het uitgangspunt zijn van nieuwe plannen. De nadruk ligt meer dan voorheen op het transformeren van leegstaand vastgoed en op samenwerking met partijen binnen en buiten Den Haag.

Welke resultaten zijn in 2017 behaald?

 • Er is in 2017 voor 1.650 woningen en 62.000 m2 bruto vloeroppervlakte (bvo), waarvan 50.000 m2 voor het OCC, aan niet-woningbouwfuncties bouwrijpe grond verkocht.
 • Het Topzeilcentrum Scheveningen aan de Hellingweg is opgeleverd.
 • Er is gestart met de sloop van oude horecagelegenheden en winkels aan de Noordboulevard in Scheveningen.
 • Voor het gebouw op het Koningin Julianaplein is de grondafname en realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar getekend.

Op basis van de Agenda Ruimte voor de Stad, die in december 2016 door de raad is vastgesteld, is in 2017 een uitwerkingsprogramma opgezet. De vier sporen voor 2017:

 1. Aanvulling planvoorraad: voor de aanhoudende woningvraag van 2.000 tot 2.500 per jaar is aanvulling van de planvoorraad nodig. Er is een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd naar planologische ruimte voor binnenstedelijke verdichting.
 2. Gebieds- en thematische uitwerkingen: voor de intensiveringsgebieden zijn gebiedsverkenningen opgezet. Daarbij gaat het om integrale gebiedsverkenningen. (Deel)gebieden waar in 2017 verkenningen voor zijn gestart: het Central Innovation District, Binckhorst Laakhavens, de Driehoek Rosenburg en Moerwijk-Oost. Naast gebiedsverkenningen zijn ook stads brede thematische studies uitgevoerd, waaronder de nota Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline. Deze is eind 2017 door het college vastgesteld en aan de raad aangeboden.
 3. Opstellen omgevingsvisie: als eerste stap op weg naar een omgevingsvisie is in 2017 een contourennota opgesteld die begin 2018 kan worden afgerond. Hiermee wordende opgaven en aanpak benoemd die voor een nieuwe omgevingsvisie relevant zijn. Daarmee bereidt de gemeente zich voor op de nieuwe Omgevingswet die per 2021 in werking treedt.
 4. Doorzetten samen stad maken: de aanpak van ‘samen stad maken’ is doorgezet in de aanpak van de gebiedsuitwerking Driehoek Rosenburg, maar ook in bijeenkomsten en in het jaarlijks Stadsatelier dat op 3 oktober 2017 plaatsvond.

Toelichting op het financiële resultaat van het programma en majeure afwijkingen ten opzichte van de uitkomst van vorig jaar.

Uitkomst 2017

Actuele begroting 2017

Resultaat 2017

Ontwerp begroting 2017

Uitkomst 2016

Lasten

158.291

167.303

9.012

V

179.286

181.898

Baten

151.853

140.628

11.225

V

147.765

118.259

Saldo exclusief reserves

6.438

N

26.675

N

20.237

V

31.521

N

63.639

N

Dotaties aan reserves

33.800

33.801

1

V

27.392

13.127

Onttrekkingen aan reserves

28.655

35.045

6.390

N

35.045

61.441

Saldo inclusief reserves

11.583

N

25.431

N

13.847

V

23.867

N

15.324

N

 • In 2017 is € 2,2 mln. voordelig resultaat op de bouwgrondexploitaties behaald. Dit is ontstaan na het afsluiten van de plannen en daarmee vrijvallen van positief saldo, verminderd met de toevoeging aan de voorziening negatieve plannen. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf (RGB). Verdere toelichting staat in de paragraaf grondbeleid van deze jaarrekening.
 • Er is ook minder uitgegeven aan het kleinschalig opdrachtgeverschap, bijvoorbeeld door lagere lasten voor het Junoblok € 2,2 mln. en vastgoed Rotterdamsebaan € 1,3 mln. Het het resultaat op deze projecten vloeit terug naar de concernreserves voor inzet in 2018.
 • Het college heeft in 2017 een concept-grondexploitatie bij het projectdocument voor de Moerwijk/ Assumburgweg naar de raad gestuurd die in januari 2018 is bekrachtigd. De middelen, € 2,5mln., zijn in 2017 niet tot besteding gekomen. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld de middelen beschikbaar te houden voor het project.
 • Op het overzicht Overhead zijn om rechtmatigheidsredenen een aantal kosten verantwoord die op andere programma’s zijn begroot. Op dit programma is een voordeel gerealiseerd met betrekking tot Bouwleges van € 5,8 mln., de samenhangende lasten zijn op overzicht Overhead verantwoord en leiden hier tot een nadeel. Feitelijk gaat het hier om een budgettair neutrale verschuiving in resultaten tussen het overzicht Overhead en de andere programma’s.

Bruto resultaat

RGB

Concern

Overige verrekeningen

Netto resultaat

Totaal

13,9 mln. V

2,2 mln.

3,5 mln.

8,3 mln.

0,1 mln. N

Na verrekening met de RGB en het concern is het saldo van de programmareserve op programma 15 € 0,1 mln. negatief.

Neutrale verschillen:
Hoewel de aard van de werkzaamheden over de jaren ongeveer hetzelfde is voor het programma Stadsontwikkeling is er in 2017 een hogere som aan baten te zien dan vorig jaar. Dit komt voornamelijk door een aantal grotere uitgiften, zoals Vroondaal welke voor € 13,9 mln. heeft uitgenomen. Ook bij Uithofslaan, het OCC en Escamplaan hebben grote uitgiften plaatsgevonden. Dit wordt ook verder toegelicht onder de bouwgrondexploitaties.

Toelichting ontwikkeling relevante balansposten in 2017

Begroting 2017

Realisatie 2017

Beginsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

(incl.res.best.)

Reserves

97.186

-7.652

89.534

5.145

102.331

Voorzieningen

85.085

25.168

110.253

6.381

91.466

Investeringen (bruto)

13.856

41794

Reserves:
De omvang van reserves is per eindejaar ongeveer € 13 mln. hoger dan begroot. Dit is voor ongeveer de helft het gevolg van het afsluiten van grondexploitaties met een positief saldo. Dit was niet begroot. De eindsaldi zijn aan de reserve grondbedrijf toegevoegd. Daarnaast is minder onttrokken aan reserves voor uitvoering van projecten. Een voorbeeld hiervan is het Hobbemaplein. Opwaardering van de openbare ruimte wordt samen met de Kemperstraat aangepakt in 2018. Dit leidt tot een efficiëntere aanpak. De begrote middelen zijn niet tot onttrekking gekomen.

Voorzieningen:
Het eindsaldo voor voorzieningen is ongeveer € 19 mln. lager dan begroot. Dit komt vooral doordat meer grondexploitaties (gedeeltelijk) zijn afgesloten dan begroot. Dit betreft een technische mutatie waarbij middelen uit de hiervoor beschikbare middelen in de voorziening negatieve plannen onttrokken. De stand van de voorziening wordt nader toegelicht in de paragraaf grondbeleid.

Investeringen:
Het afgelopen jaar is voor ongeveer € 42 mln. geïnvesteerd. Dit is flink hoger (€ 28 mln.) dan begroot. Dit is vooral het gevolg van gerealiseerde erfpachtuitgiftes tegen canonbetaling in 2017. Omdat vooraf moeilijk is in te schatten in welk jaar de akte wordt gepasseerd (formele moment van gronduitgifte) worden deze activeringen niet vooraf begroot.