Algemeen

Lokale heffingen
Inwoners en ondernemers dragen via de gemeentelijke belastingen en heffingen bij aan de goede voorzieningen in de stad voor zorg, winkels, onderwijs, openbaar vervoer en wegen. De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten.
In het coalitieakkoord 'Vertrouwen op Haagse Kracht 2014-2018' zijn de kaders weergegeven voor de lokale heffingen in deze collegeperiode. Naast betaalbaar wonen, houden we ook de lasten voor bedrijven laag. Deze paragraaf geeft informatie over het beleid en de ontwikkeling van de tarieven van de lokale heffingen in 2017 en bevat informatie over het kwijtscheldingsbeleid.
Inkomsten lokale heffingen

De opbrengsten van de belangrijkste lokale heffingen voor 2016 en 2017 zijn:

Belastingsoort

Uitkomst 2017

Begroting 2017

Programma rekening 2016

OZB

86.581

84.365

86.686

Afvalstoffenheffing

60.317

59.902

59.976

Rioolrechten

37.802

37.646

36.686

Hondenbelasting

1.975

1.973

1.979

Toeristenbelasting

8.231

6.858

7.064

Precariobelasting (kabels, leidingen)

16.424

16.305

16.472

Totaal

211.330

207.049

208.863


Onderverdeling gerealiseerde opbrengsten 2017 naar belastingsoort