Brongegevens programma

  1. Dienstverlening

Prestatie-indicator:
Percentage klanten die binnen de (vast)gestelde normtijden worden geholpen

Bron

CCO, GBOS, Google Analytics.

Effectindicator:
bezoekers Den haag.nl ( click, call en Face)

Bron

Klanttevredenheids- onderzoek (Ipsos Synovate)

Toelichting

De cijfers zijn op een schaal van 0 tot 10.

Kengetal:
Aantal klantcontacten

Bron

Via www.denhaag.nl -> Google Analytics

Via 14070 -> Avaya

Via balies en stadsdeelkantoren -> GBOS

4. Openbare Orde en Veiligheid

Effectindicator:
Haagenaars die zich wel een onveilig voelt

Nulmeting

Landelijke veiligheidsmonitor 2015

Kengetal:

Nulmeting

Politie eenheid Den Haag

Beleidsindicatoren

Verwijzingen Halt

Bureau Halt

Harde kern jongeren

KLPD

Winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, Diefstallen uit woning, vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte)

CBS

5. Cultuur en Bibliotheek

Prestatie-indicator:
Rapportcijfer cultuuraanbod Den Haag

Bron: Stadsenquête

Toelichting: * In 2017 is een andere meetmethode (stadsenquête) gehanteerd dan in voorgaande jaren (stadspanel). Daarom zijn de gerealiseerde rapportcijfers niet zonder meer te vergelijken met de nulmeting en de begroting. De rapportcijfers over 2017 gelden als nieuwe nulmeting.
** De waardering voor en deelname aan cultuur is wel te meten, maar door de afhankelijkheid van buiten het cultuurbeleid gelegen factoren als opleidingsniveau en inkomen is hier niet gericht op te sturen, zodat deze cijfers niet te begroten zijn.

Effectindicator:
% deelname aan cultuur per stadsdeel

Bron: Stadsenquête

Toelichting: In 2017 is een andere meetmethode (stadsenquête) gehanteerd dan in voorgaande jaren (stadspanel). Daarom zijn de gerealiseerde rapportcijfers niet zonder meer te vergelijken met de nulmeting en de begroting. De rapportcijfers over 2017 gelden als nieuwe nulmeting.

Effectindicator:
Bezoekers cf. opgave instellingen, per soort cultuurinstelling

Nulmeting

Wat zit waar

Bron: Gehonoreerde aanvragen voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Podium kunsten: Klassiek muziek (oud/nieuw)

Johan Wagenaar Stichting, Haags Orgel Kontakt, LOOS, Residentie Orkest, Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag, Musica Antica da Camera, Ensemble Klang, Prinses Christina Concours, Opera2Day, Slagwerk Den Haag, Festival Classique, New European Ensemble en Matangi Kwartet.

Podiumkunsten – Pop, jazz, urban, wereldmuziek

Haags Pop Centrum, Musicon, Projazz, Paard, Dans- en Muziekcentrum, AIGHT, Popdistrict, PIP en Rewire Festival. Het TodaysArt Festival is ook opgenomen in deze cijfers. De bezoekers zijn ‘totaal aantal bezoekers aan concerten/voorstellingen in Den Haag’.

Podiumkunsten – Theater, toneel, dans

Theaters Diligentia en PePijn, Het Nationale Theater, STET The English Theatre, Firma MES, Holland Dance Festival, Korzo, Nederlands Dans Theater, De Dutch Don’t Dance Division, Lonneke van Leth Producties, Meyer-Chaffaud en Kalpana. Rabarber en Festival de Betovering zijn ook opgenomen in deze cijfers. De bezoekers zijn ‘totaal aantal bezoekers aan concerten/voorstellingen in Den Haag’.

Podiumkunsten – Participatie

Laaktheater, CultureClash4U, Theater Dakota, Diamant Theater, Theater de Vaillant, De Nieuwe Regentes, Zuiderparktheater, Bibliotheek Leidschenveen – Ypenburg en Bibliotheek Loosduinen. Muzee Scheveningen/Cultuurankerfunctie is ook opgenomen in deze cijfers. De bezoekers zijn ‘totaal aantal bezoekers aan concerten/voorstellingen in Den Haag’.

Podiumkunsten – Film en Letterkunde

Filmhuis Den Haag, Movies That Matter, Jan Campert-Stichting, Crossing Border, Writers Unlimited, Boekids, Huis van Gedichten en Trespassers W. De bezoekers zijn ‘totaal aantal bezoekers aan concerten/voorstellingen in Den Haag’.

Kunst en cultuureducatie

Haags Kinderatelier, Rabarber, Koorenhuis, Art-S-Cool en CultuurSchakel. Het Koorenhuis en CultuurSchakel ontvangen geen subsidie voor het aanbieden van cursussen in de vrije tijd. Haags Pop Centrum, Musicon, AIGHT, CultureClash4U en Huis van Gedichten zijn ook opgenomen in deze cijfers.
De bezoekers zijn ‘totaal aantal cursisten/deelnemers van cursussen/lessen/workshops in de vrije tijd’

Beeldende kunst en vormgeving

Heden, STROOM Den Haag, Grafische Werkplaats, TodaysArt Festival, West, Liefhertje en De Grote Witte Reus, Project Space 1646 en NEST.

Musea

Haags Historisch Museum, Museon, Loosduins Museum, Museum Bredius, Gemeentemuseum/GEM/Fotomuseum, Muzee Scheveningen en Escher in het Paleis.

Toelichtingen

Kengetal
Leerlingen deelname PO en VO cultuureducatie

Bron

Gehonoreerde aanvragen voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017 – 2020.

6. Onderwijs

Prestatie-indicator:

Percentage herplaatste nieuwe VSV’ers ten opzichte van het totaal aantal nieuwe VSV’ers

Bron: DUO en EP -Nuffie

Aantal PO scholen met VVTO-aanbod (vroeg vreemde taal onderwijs)

Aantal VO scholen met TTO-aanbod (tweetalig onderwijs)

Effectindicator:

% doelgroepkinderen VVE dat deelneemt aan VVE

Bron: VVE-Up en DUO

% Haagse leerlingen dat 6 uur extra onderwijstijd per week (LKP =leerkansenprofiel) krijgt.

Bron: HEA-Monitor en DUO

Kengetal:

Kwaliteitsniveau PO en VO scholen naar aantal zeer zwak, zwak en basis.

Bron: Website onderwijsinspectie

% Haagse leerlingen dat 6 uur extra onderwijstijd per week (LKP =leerkansenprofiel) krijgt.

Bron: DUO

Beleidsindicatoren

Absoluut verzuim

Leerplichttelling 2017

Relatief verzuim

Leerplichttelling 2017

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwaliteit (vsv’er)

DUO maandrapportage

7. Werk, inkomen en armoedebeleid

Prestatie-indicator:

Het percentage personen waarvan re-integratie heeft geleid tot een beëindigde uitkering dan wel het aanvaarden van werkrapportcijfer cultuuraanbod Den Haag

Bron: Socrates / Raak

Effectindicator:

Beëindigen bijstand met uitstroomreden aan het werk of naar school of part-time aan het werk

Bron: Raak, Klanttevredenheidsonderzoek gemeente Den Haag

Kengetal

Bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Den Haag

Bron: waarstaatjegemeente.nl

8. Zorg en Welzijn

Prestatie-indicator:

Het aantal mensen dat huishoudelijk hulp (HH) ontving

Bron: Registratie in het systeem Socrates van de Gemeente

Het aantal mensen dat een maatwerk-voorziening ondersteuning ontving

Effectindicator:

Zelfredzaamheid inwoners

1) Bron: Gemeente Den Haag, basisregistratie personen (BRP) 2017 (bewerking DSO/PSO).

Klantervaringsindicator

(2) Het betreft het percentage Wmo-cliënten dat aangeeft dat zij door de ondersteuning zich beter kunnen redden. In de Programmabegroting 2017 waren nog geen percentages voor nulmeting en begroting 2017 opgenomen. Deze percentages komen uit Programmabegroting 2018. Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo van BMC.

De verschuiving van de inzet van individuele maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen.

(3) Het percentage Hagenaars van 18 jaar en ouder dat een individuele maatwerkvoorziening heeft. Bron: Socrates, cijfers 1e halfjaar 2017.

Beleidsindicatoren

Cliënten met een maatwerkarrangement

Demografische druk

(4) Deze indicator is opgenomen in de regeling tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma s en programmaverantwoording worden opgenomen van 24 maart 2016, nr. 2016-177572.
(5) De geringe verschuiving naar algemene voorzieningen lijkt in tegenspraak met de kleine toename bij het maatwerkarrangement. Door de gekozen meetmethode kunnen deze indicatoren echter niet met elkaar vergeleken worden. Bron: CBS Bevolking.

9. Jeugd

Prestatie-indicator:

Bekendheidcijfers Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Uit het inwonersonderzoek van de gemeente Den Haag blijkt dat 82% van de Hagenaars met thuiswonende kinderen van 0 tot 18 jaar bekend is met het CJG. Een vergelijking met eerdere jaren is slechts gedeeltelijk mogelijk omdat destijds een andere methodiek voor de dataverzameling is gebruikt en de vraagstelling is gewijzigd. Wel kan geconcludeerd worden dat het aandeel Hagenaars met thuiswonende kinderen dat nog niet van het CJG heeft gehoord, is gedaald: van 26% in 2016 naar 18% in 2017. Dit is een positieve ontwikkeling.

Bron : Registratie dienst OCW

Effectindicator:

Percentage door JGZ bereikte kinderen in het eerste jaar

In 2017 heeft de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 99% van alle pasgeboren baby’s minimaal vier keer in het eerste levensjaar gezien. Het percentage kinderen van 4-19 jaar dat in beeld is bij de JGZ is in 2017 gedaald. Dit komt doordat voor het jongerencontactmoment in het voortgezet onderwijs minder vragenlijsten zijn uitgezet. Dat is het gevolg van het wegvallen van de landelijke ondersteuning in 2017. Inmiddels is dat op orde. Daarnaast is er in 2017 meer capaciteit ingezet op deelname aan de jeugdteams en de aanpak van leerlingenverzuim. Ook heeft de krappe arbeidsmarkt invloed gehad, waardoor vacatures niet snel vervuld konden worden. Het is een positieve ontwikkeling dat de JGZ meer vraaggericht werkt en haar expertise inzet in de jeugdteams en voor het leerlingenverzuim. In 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alle JGZ organisaties in Nederland bezocht. De JGZ in Den Haag behoort bij de tien van de 41 onderzochte organisaties die voldeed aan alle normen en haar taken voldoende heeft uitgevoerd. De wijze waarop de individuele contactmomenten worden georganiseerd, kan efficiënter. Daarmee zorgen we ervoor dat alle kinderen in beeld blijven.

Percentage kinderen 4 -19 jaar in beeld bij de JGZ

Bron: Registratie dienst OCW

Kengetal

Aantal zwerfjongeren

Het kengetal ‘Aantal zwerfjongeren’ betreft niet het aantal per peildatum 1/7/2017 maar nieuwe aanmeldingen over heel 2017. Het kengetal ‘% kinderen dat opgroeit in een huishouden met een inkomen van 110 procent van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm)’ is gelijk gebleven.
Het kengetal ‘% jeugdigen tot 18 jaar in jeugdhulp’ is hetzelfde als de gelijknamige beleidsindicator hieronder. Het percentage jongeren met jeugdhulp bedraagt op 1 juli 2017 11,6%. Dit kan niet vergeleken worden met de realisatie over heel 2016 (realisatie 13,9%, in de programmarekening 2016 stond op basis van de toen bekende cijfers een realisatie van 11,9%). Over het eerste half jaar van 2016 bedraagt het percentage jongeren met jeugdhulp nu 10,6%. In de eerste helft van 2017 (realisatie 11,6%) is dit percentage dus met 9% gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2016. De cijfers zijn afkomstig van het CBS en worden meermaals geactualiseerd op basis van de actuele productiecijfers van jeugdhulpaanbieders. De uitkomst is pas betrouwbaar als alle declaraties verwerkt zijn.

%kinderen dat opgroeit in een huishouden met een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum

% jeugdigen tot 18 jaar in jeugdhulp

Bron: OCW Den Haag

Beleidsindicatoren

Jongeren met een delict voor de rechter

Bron: Verweij Jonker Instituut 'Kinderen in Tel'

Jongeren met Jeugdhulp

CBS

Jongeren met Jeugdbescherming

Jongeren met Jeugdreclassering

10. Ontwikkeling Buitenruimte

Prestatie-indicator:

Aantal bomen in de openbare ruimte

GISIB

Percentage gescheiden afval, aantal kg restafval per inwoner

CBS

Tevreden burgers ophaalservice

Inwonersonderzoek 2017

Effectindicator:

Kwaliteit schoon

Leefbaarheid

Waardering groen in de buurt, waardering meest gezochte speelvoorziening

Inwonersonderzoek 2017

Beleidsindicatoren

Omvang huishoudelijk restafval

CBS

11. Economie, Internationale stad en Binnenstad

Prestatie-indicator:

College doelstelling 10.000 extra banen

Werkgelegenheidsregister Haaglanden met bewerking van DSO / Economie

Kengetal

Aantal banen in Den Haag

WRH

Faillissementen en starters

KVK

Aantal internationale instellingen

CBS
Bron: aantal banen: Werkgelegenheidsregister Haaglanden. Faillissementen en starters: Kamer van Koophandel, bewerking DSO/PSO. Economische groei: CBS op basis van voorlopige cijfers 2016. CR betekent COROP gebied (COördinatiecommissie Regionaal OnderzoeksProgramma).

Bruto binnenlands product t.o.v. voorgaand jaar

'BBP t.o.v. voorgaand jaar 1/1/2017 gegevens zijn nog niet beschikbaar.
CBS voorlopige cijfers over 2016:
Agglomeratie 's-Gravenhage CR 1,9%, Regio Utrecht CR 2,5%, Regio Groot-Amsterdam CR 3,2%, Regio Groot Rijnmond CR 2,0% en Nederland 2,2%.

Internationale instellingen NGO /Expatservice

Bron: Bureau Internationale Zaken

Effectindicator:

Hotelgasten en ondernemersklimaat

Nulmeting is 2014, behalve voor waardering ondernemersklimaat. Deze kent nulmeting 2013.

Bron: Hotelgasten en -overnachtingen: CBS Hotels, gasten en (zakelijke) overnachtingen.
Ondernemersklimaat: MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland, LexNova. In opdracht van MKB Nederland"

Beleidsindicatoren

Functiemenging

LISA

Bruto Gemeentelijk product

Atlas

Vestigingen van bedrijven

LISA

Banen

LISA

12. Sport

Prestatie-indicator:

Aantal deelnemers laagdrempelige sportstimuleringsprojecten

Bron: som aantallen uit inhoudelijke rapportage

Aantal topsporters/talenten per jaar 2

Bron:
Topsporters met status opgave

Effectindicator:

Tevredenheid bezoekers gemeentelijke sporthalen

Bron: Stadsenquête

Tevredenheid bezoekers gemeentelijke zwembaden

Percentage vitale verenigingen

Bron: tweejaarlijks vitaliteitsonderzoek gemeente

Toelichting

* In 2017 is een andere meetmethode (stadsenquête) gehanteerd dan in voorgaande jaren (stadspanel). Daarom zijn de gerealiseerde rapportcijfers niet zonder meer te vergelijken met de nulmeting en de begroting. De rapportcijfers over 2017 gelden als nieuwe nulmeting.
** Het meest recente vitaliteitsonderzoek is van 2016. De resultaten van de vitaliteitsonderzoek 2017 worden in de zomer van 2018 verwacht. De raad wordt separaat hierover geïnformeerd.

Kengetal

Percentage Hagenaars dat meer dan 12 keer per jaar sport (RSO-definitie)

Bron: Stadsenquête

Het percentage Hagenaars dat lid is van een sportvereniging

Beleidsindicatoren

Percentage respondenten dat niet of minder dan 1x per week sport

Bron: RIVM

13. Verkeer en Milieu

Prestatie-indicator:

Fietspaden, fietsstroken en fietsparkeerplekken

Bron: DSO Verkeersonderzoek

Effectindicator:

Weglengte

Bron: Weglengte: Nationale Databank Wegverkeer (NDW), bewerking ARS
Toplocaties: Dienstregeling HTM per einde jaar
Verplaatsingen: Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OVIN)/CBS
Parkeerdruk: Tellingen stilstaand verkeer. DSO/PSO

Toplokaties (HTM)

Parkeerdruk

Kengetal

Aantal auto in bezit particuliere Hagenaars totaal

Bron: RDW
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) bewerking DSO/PSO. Het zuinigheidslabel geeft aan in welke verbruiksklasse een voertuiguitvoering valt. De klassering is in procenten ten opzichte van het gemiddelde verbruik. De codering is: A: minder dan -20%, B: tussen -20% en -10%, C: tussen -10% en 0%, D: tussen 0% en 10%, E: tussen 10% en 20%, F: tussen 20% en 30%, G: meer dan 30%.

Beleidsindicatoren

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Bron: Veiligheid NL

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

Bron: Veiligheid NL

14. Wonen en Duurzaamheid

Prestatie-indicator:

Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten etc.

"Bronnen: De cijfers van voorraadmutaties in de BAG (WO 15 en WO 55 formulieren) hebben betrekking op woningen. De term voor woningen in de landelijk gehanteerde Basisadministratie Gebouwen (BAG) is verblijfsobjecten.
- Aantal sociale huurwoningen: voorraadbestanden Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH)
- % sociaal: berekend op basis van de voorraadmutaties BAG en de voorraadbestanden SVH.
- Kantorentransformatie: Interne registratie, er is alleen beleid aanwezig op de totale transformatie van 75.000 m2 en het deel naar woningen van 50.000 m2.
"

Effectindicator:

Aantal m2 vervallen kantoorruimte

Bron: Steenworp (2014)

Aantal koopwoningen e.d.

"Bron: Aantallen koopwoningen, particuliere huurwoningen en huurwoningen van toegelaten instellingen: Onroerende Zaakbelasting
Aantallen huurwoningen SVH tot huurprijsgrens en aftoppingsgrens: Voorraadbestanden woningcorporaties SVH, bewerking DSO/PSO
* In afwachting van de vaststelling van de prestatieafspraken tussen de gemeente en SVH corporaties"

Topindicator:

Woning voorraad

Bron: CBS woningvoorraad ontwikkeling op basis van CBS opgave 2013. Bewerking DSO/PSO (inclusief eenheden)

Kengetal

Aantal woningzoekenden aangesloten SVH

Verhuur-gegevens SV

Aantal verkochte woningen via een NVM Makelaar

NVM

Aantal huishoudens

BRP

Bronnen zijn - waar nodig - bewerkt door gemeente.

Beleidsindicatoren

Hernieuwbare elektriciteit

RWS

Nieuw gebouwde woningen

BAG

15. Stadsontwikkeling

Kengetal

Waardeontwikkeling woningen en niet-woningen

Bron: CBS, Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen.(index 2010=100)

Beleidsindicatoren

Gemiddelde woningwaarde

CBS 2017

16. Financiën

Effectindicator:

Positie op de ranglijst van gemeentelijke woonlasten van de grote gemeenten.

COELO rapport 2017