Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 52

Samenstelling dekking programma

(obv gerealiseerde baten inclusief onttrekkingen aan de reserves)

€ 52

Toelichting op de samenstelling van het programma in 2017
Veruit het grootste deel van de lasten binnen het programma Sport (ongeveer 67%, ca. € 34 mln.) wordt besteed aan het exploiteren en onderhouden van de gemeentelijke sportvoorzieningen (zwembaden, sporthallen en sportvelden).

Toelichting op de dekking van het programma in 2017
De inkomsten uit kaartverkoop, verhuur aan sportverenigingen en zwemles bedragen ongeveer 16% (ca. € 8 mln.) van de totale dekking. De huurinkomsten uit de verhuur van het Cars Jeans Stadion aan de voetbalclub ADO Den Haag (€ 0,9 mln.) maken ook onderdeel van de baten. De vervreemding van het gemeentelijk prioriteitsaandeel van ADO (RIS 297249) heeft geen (financiële) invloed op deze huurrelatie. De wijziging van de financiële inrichting van het meerjarenonderhoud (RIS 297934) heeft geleid tot een incidentele vrijval van de onderhoudsvoorziening van € 16 mln. Dit is 31% van de dekking van het programma Sport.

Wat is het doel?
Iedere Hagenaar een leven lang sportief in beweging. Dat is het streven. Met het ondersteunen van sport zorgt Den Haag voor een kwalitatief hoogwaardig leefklimaat met gezonde, energieke burgers.

Welke resultaten zijn in 2017 behaald?

  • In juni is de Sportcampus Zuiderpark officieel geopend en in gebruik genomen. Naast het dagelijks gebruik door vele sporters en scholieren, is daar al een Davis Cup tennisinterland, de IJF Grand Prix Judo, de World Tour Beach Volleyball, de World League Volleyball en een zaalvoetbalinterland georganiseerd.
  • De stadsspelen hebben in 2017, na de introductie in 2016, een succesvol vervolg gekregen. De finale vond op 1 juli plaats in en om de pas geopende sportcampus.
  • Voor het Haags sportinitiatief ontving de gemeente in 2017 47 aanvragen, waarvan er 23 zijn toegekend.
  • Ook in 2017 heeft de gemeente, naar grote bezoekerstevredenheid, de gemeentelijke sporthallen, zwembaden en sportvelden beheerd en beschikbaar gesteld aan Haagse verenigingen en individuele sporters.
  • In 2017 is afgesproken om  91 STiP-medewerkers te plaatsen. Van hen zijn er 55 definitief geplaatst in 2017. Zij helpen verenigingen en de beheerders van de gemeentelijke sporthallen, zwembaden en sportvelden en de Sport-O-Theek en verrichten schoonmaak- en lichte onderhoudswerkzaamheden.
  • In 2017 is de financiële inrichting van het meerjarenonderhoud gewijzigd om de financiële spelregels in lijn te brengen met het Besluit begroting en verantwoording (RIS 297934). Investeringen in (kunstgras)aanleg en –vervanging worden nu opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. Alle overige onderhoudsbewerkingen worden gefinancierd via de exploitatie, waarbij de resultaten worden verrekend met de centrale reserve onderhoud vastgoed en de centrale reserve sportaccommodaties (RIS 297934).
  • Den Haag heeft medio juni haar bidbook ‘Sport maakt Den Haag sterker’ aan ACES Europe overhandigd. Dit heeft ertoe geleid dat op 6 december 2017 Den Haag in Brussel is verkozen tot de Europese Sporthoofdstad 2022.
  • Gedurende 2017 had het Centrum voor Topsport en Onderwijs Metropool een voorlopige status. Na een inspectiebezoek in september concludeerde NOC*NSF dat aan alle gestelde voorwaarden is voldaan, waarop de laatste formaliteiten zijn afgerond en het centrum per december 2017 definitief geaccrediteerd is.
  • Sinds september 2017 krijgt iedere zwembadbezoeker van 14 jaar of ouder een persoonlijke zwempas om toegang te krijgen tot het zwembad. Per 31 december 2017 zijn er bijna 27 duizend passen uitgegeven. Ook is begonnen met het plaatsen van draaipoortjes in de zwembaden (RIS 297845).
  • De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het high performance trainingshockeyveld zijn uitgevoerd.

Uitkomst 2017

Actuele begroting 2017

Resultaat 2017

Ontwerp begroting 2017

Uitkomst 2016

Lasten

50.321

49.710

611

N

49.710

60.012

Baten

25.538

24.467

1.071

V

24.467

8.943

Saldo exclusief reserves

24.783

N

25.243

N

460

V

25.243

N

51.068

N

Dotaties aan reserves

1.600

1.600

-

-

1.600

-

Onttrekkingen aan reserves

944

990

46

N

990

-

Saldo inclusief reserves

25.439

N

25.853

N

414

V

25.853

N

51.068

N

Het programma Sport heeft in 2017 € 0,4 mln. voordelig resultaat. Het resultaat is samengesteld uit diverse voor- en nadelen.

De reorganisatie van de sector sport leidt tot incidentele extra kosten die niet waren begroot (€ 0,5 mln. N). Na een aantal incidenten is in september 2017 de zwempas ingevoerd in alle Haagse zwembaden. Daarnaast is de entree tot sommige zwembaden voorzien van draaipoortjes (€ 0,6 N). In de sportbegroting is een incidenteel voordeel ontstaan van € 0,6 mln. op de subsidies. Dit wordt verklaard door € 0,2 mln. voordeel op de subsidie combifunctionarissen, € 0,1 vrijval subsidies voorgaande jaren en € 0,3 mln. overig. Op het onderdeel eigenarenonderhoud sportaccommodaties is een voordeel van € 1 mln. gerealiseerd. Met de resultaatsbestemming wordt het voordeel van € 1 mln. verrekend met de reserve onderhoud vastgoed (programma 16).

De lagere lasten in 2017 in vergelijking met 2016 is voornamelijk veroorzaakt door de dotatie aan de voorzieningen onderhoud in 2016 van €10.2 mln. De incidentele vrijval van de meerjarenonderhouds-voorziening in 2017 verklaart de hogere baten in vergelijking met 2016.

Toelichting ontwikkeling relevante balansposten in 2017

Begroting 2017

Realisatie 2017

Beginsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

(incl.res.best.)

Reserves

3.540

610

4.150

656

4.196

Voorzieningen

16.525

-16.232

293

-16.364

161

Investeringen (bruto)

18.427

15.943

Binnen het programma Sport staat de reserve Olympisch Fonds opgenomen. Deze reserve dient bij het binnenhalen van grote (top)sportevenementen als buffer voor de verwervingskosten en ongedekte top. Sinds 2017 worden investeringen in (kunstgras)aanleg en -vervanging opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. De mutatie van € 16 mln. betreft vrijval van de meerjarenonderhouds-voorziening. Alle overige onderhoudsbewerkingen zijn gefinancierd via de exploitatie, waarbij de resultaten zijn verrekend met de centrale reserve onderhoud vastgoed en de centrale reserve sportaccommodaties (RIS 297934).
Tot op heden is er geen aanleiding om aan te nemen dat de middelen ter financiering van de onderhoudsbewerkingen (inclusief de reserves) niet toereikend of overvloedig is op middellange termijn (4 jaar). In 2017 is bij het programma Sport € 15,9 mln. aan investeringen geactiveerd.