Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij tevens een financieel belang heeft. Onder bestuurlijke relatie wordt verstaan: een zetel in het bestuur en/of stemrecht. Van een financieel belang is sprake als de gemeente middelen aan de verbonden partij ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt raakt in geval van faillissement van die partij, of wanneer financiële aansprakelijkheden van de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. De gemeente kent verschillende soorten verbonden partijen: deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, publiek-private samenwerkingsverbanden, stichtingen, verenigingen en coöperaties.

Verbonden partijen zijn geen doel op zich, maar dienen als ondersteuning voor het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen. Naast het realiseren van beleidsdoelen is het voor elk van de verbonden partijen van belang dat deze goed worden bestuurd en financieel gezond zijn. Dit is de visie van de gemeente in relatie tot het realiseren van gemeentelijke doelstellingen met verbonden partijen. Voor een uitgebreidere beschrijving van de gemeentelijke visie op verbonden partijen verwijzen we naar het beleidskader verbonden partijen 2014-2018, herziening 2017 (RIS296919). De verbonden partijen van de gemeente zijn divers en de zeggenschap van de gemeente varieert van partij tot partij. Wat alle verbonden partijen gemeen hebben is dat ze op kleinere of grotere afstand van de gemeente staan. Daardoor ligt de eerste verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van de partij niet bij de gemeente zelf, maar bij een zelfstandig opererende directie of bestuur. De eerste lijn van toezicht op die directie op dat bestuur ligt meestal in handen van een speciaal daartoe aangestelde Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht. Vaak is pas in derde instantie de gemeente als sturende en/of toezichthoudende partij betrokken.

In 2017 heeft een herziening van de beleidskader verbonden partijen 2014-2018 plaatsgevonden. Het beleidskader is vastgesteld door de raad. In het herziene beleidskader is een vorm gekozen die zo helder mogelijk de levensloop van een verbonden partij schetst. Alle hoofdthema’s uit het oude beleidskader komen terug in het herziene beleidskader, met als toevoeging een kader voor de periodieke evaluatie van verbonden partijen. Daarnaast was 2017 een bewogen jaar op het gebied van verbonden partijen. In februari 2017 is Eneco gesplitst in twee verbonden partijen nl. energiebedrijf Eneco N.V. en netwerkbedrijf Stedin Holding N.V. Bij Eneco N.V. is voor de zomer van 2017 een consultatietraject gestart waarbij alle 53 gemeentelijke aandeelhouders de invulling van het toekomstig aandeelhouderschap in heroverweging nemen. De gemeente Den Haag heeft een principebesluit voor behoud van de aandelen Eneco genomen. Sinds juli 2017 is ADO Den Haag niet langer meer een deelneming van de gemeente. De gemeente heeft in juni 2017 besloten over te gaan tot vervreemding van haar prioriteitsaandeel (RIS297250). Verder zijn in 2017 de verbonden partijen World Trade Center BV, The Hague Trains Holding BV en Winkelpanden Den Haag BV/CV geliquideerd.

Deze paragraaf sluit af met een tabel ‘verbonden partijen’. Per verbonden partij is het nominaal belang, het aandelenpercentage, het eigen vermogen, het vreemd vermogen, het (verwachte) resultaat over 2017 en het dividend wat de gemeente ontvangen heeft in 2017, toegelicht. De cijfers in de tabel zijn de meest recente cijfers die voor publicatie geschikt zijn. Van welk moment de meest recente cijfers zijn, kan variëren van verbonden partij tot verbonden partij dit is in de toelichting in de tabel aan het einde van deze paragraaf per verbonden partij opgenomen. De verschillen komen voort uit het feit dat (afspraken en regelgeving over) de frequentie, de mate van openbaarheid en de oplevermomenten van cijfermatige documenten verschillen per verbonden partij. Alle verbonden partijen van de gemeente kennen intern een ambtelijk beheerder, deze beheerder ziet gedurende het jaar toe op o.a. de financiële gezondheid van de verbonden partij.