Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 37

Samenstelling dekking programma

(obv gerealiseerde baten inclusief onttrekkingen aan de reserves)

€ 37

De uitgaven voor het bereiken van de doelen woningbouw en woonbeleid beslaan samen 49% van het programma. Dit is inclusief huisvesting van statushouders, het beleid van de transformatie van kantoren en het woonbeleid met de corporaties. Grote posten in 2017 zijn maatregelen voor de verduurzaming (€ 1,9 mln.) en geluidssanering (€ 1,7 mln.) van woningen, het verlenen van huisvestingsvergunningen en voorrangsverklaringen (€ 1,2 mln. ) en kosten voor beleidsmonitoring en divers onderzoek (€ 1,5 mln.).

Binnen het programma wordt 22% van de middelen besteed aan stadsvernieuwing wonen en bouw-, woning-, en welstandstoezicht. Het grootste gedeelte daarvan gaat naar de personeelsinzet van de Haagse Pandbigrade (€ 6,6 mln.).

28% van de middelen wordt besteed aan duurzaamheid en klimaatdoelen en duurzame energie. Een groot deel hiervan betreft de lasten voor het organiseren van leenfaciliteit voor de Verenigingen van Eigenaars (het Duurzaamheidsfonds) via stichting HEID (€ 6 mln.).

De lasten van het programma worden voor het grootste gedeelte gedekt uit de algemene middelen. Meerjarige subsidieregelingen en maatregelen voor geluidssanering aan woningen worden gedekt uit een reserve/rijksbijdrage. De overige baten bestaan met name uit vastgoedopbrengsten.

Wat is het doel?
De gemeente wil dat Den Haag een aantrekkelijk stedelijk woonklimaat heeft voor de huidige en nieuwe bewoners. We willen een stad die duurzaam en klimaat- en toekomstbestendig is, een stad waar de wijze van energievoorziening bijdraagt aan de CO2-reductie. Er is een woningbouwproductie van 2.000 tot 2.500 woningen nodig om de verwachte bevolkingsgroei op te vangen.

Welke resultaten zijn in 2017 behaald?
Het doel van 2.000 tot 2.500 woningen is ruimschoots behaald, door de gunstige economische ontwikkeling, de lage rente en een hoog consumentenvertrouwen. Ook de collegedoelstellingen van verduurzaming van woningen zijn in 2017 vrijwel gehaald. Daarnaast is in 2017 gestart met een versnelling van de maatregelen die nodig zijn voor de enorme operatie om in 2040 CO2 neutraal te zijn.

  • In 2017 kwamen er 2.907 woningen bij in Den Haag: 1.756 nieuwbouwwoningen, 1.093 nieuwe woningen door verbouw (inclusief splitsing) en 58 overig.
  • 526 woningen zijn onttrokken aan de Haagse woningvoorraad.
  • 4.023 woningen zijn in 2017 in aanbouw genomen.
  • De gemeente verleende vergunning voor de transformatie van 211.000 m2 kantoren naar vooral woningen.
  • Er zijn 986 statushouders gehuisvest.
  • Er zijn 400 Verenigingen van Eigenaren (VvE) begeleid en 471 woningeigenaren hebben subsidie voor een meerjarig duurzaam onderhoudsplan gekregen.
  • Er zijn 484 subsidies voor dak- en vloerisolatie verstrekt en 51 voor groene daken (ca. 4.775 m2).
  • Er zijn 126 woningen voorzien van geluidwerende voorzieningen.
  • In 2017 hebben 155 Haagse winkeliers een maatwerk besparingsadvies ontvangen.

Toelichting op het financiële resultaat inclusief afwijkingen

Uitkomst 2017

Actuele begroting 2017

Resultaat 2017

Ontwerp begroting 2017

Uitkomst 2016

Lasten

28.491

25.100

3.391

N

26.876

28.688

Baten

7.627

2.688

4.939

V

4.971

2.728

Saldo exclusief reserves

20.864

N

22.412

N

1.548

V

21.904

N

25.959

N

Dotaties aan reserves

8.674

8.694

20

V

8.694

5.437

Onttrekkingen aan reserves

6.121

7.059

938

N

7.059

2.109

Saldo inclusief reserves

23.418

N

24.048

N

630

V

23.540

N

29.287

N

Op dit programma is een voordelig resultaat behaald van € 0,6 mln. De uitvoering is nagenoeg conform de begroting geweest. Het resultaat is samengesteld uit diverse kleine incidentele voor- en nadelen, maar wordt voornamelijk veroorzaakt door een budgetoverheveling overhead in het kader van de vernieuwing BBV. Voor € 0,4 mln. is er te weinig budget overgeheveld van het programma Wonen en duurzaamheid (14) naar Openbare orde en veiligheid (4) voor apparaatskosten HPB. Hierdoor is een voordeel van € 0,4 mln. op dit programma ontstaan. Gelijktijdig laat programma 4 een even groot nadeel zien en is het resultaat voor dit onderdeel gemeentebreed neutraal. De onderhoudsvoorziening voor woonwagencentra is vrijgevallen. Dit leidt tot een voordeel van € 0,2 mln. op dit programma. Gelijktijdig is op programma Financiën (16) een dotatie aan de reserve Onderhoud Vastgoed gedaan wat leidt tot een even groot nadeel. Het resultaat is daarmee ook voor dit onderdeel gemeentebreed neutraal.

Er is € 0,9 mln. minder onttrokken aan reserves dan begroot. Voor de meerjarige subsidieregelingen voor dak- en vloerisolatie en groene daken kreeg de gemeente minder aanvragen dan geraamd (€ 0,4 mln.). Ook zijn er minder kosten voor duurzaamheidsmaatregelen gemaakt (€ 0,5 mln.).
Door de verkoop van een pand zijn er voor de huisvesting van statushouders meer vastgoedopbrengsten gerealiseerd (€ 4,3 mln.) en hier staan hogere lasten (afwaardering van de boekwaarde) tegenover (€ 4,9 mln.).

Toelichting ontwikkeling relevante balansposten in 2017

Begroting 2017

Realisatie 2017

Beginsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

(incl.res.best.)

Reserves

14.976

1.635

16.611

2.554

17.530

Voorzieningen

825

-509

316

-527

298

Investeringen (bruto)

3.768

4.565

De investeringen betreffen de huisvesting van statushouders, voor ontwikkeling van locaties en verbouwingskosten van opgeleverde wooneenheden. Meer informatie staat in onderdeel C van dit programma