Invulling besparing 2017

In het coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’ staat een bezuinigingsopgave op de gemeentelijke apparaatskosten die oploopt tot structureel € 21,3 mln. in 2018. In mei 2015 kwam daar een bedrag van € 1,9 mln. bovenop om ruimte te maken voor garantiebanen. Deze nieuwe banen worden deels gedekt uit besparingen op het apparaat elders. Het totale bedrag is daardoor € 23,3 mln. per 2018. Van deze bezuiniging komt € 14,3 mln. voor rekening van de apparaatskosten voor het primaire proces en € 9 mln. voor rekening van de bedrijfsvoeringsfuncties.

De besparing op de apparaatskosten voor het primaire proces is halverwege 2017 al helemaal ingevuld (zie Programmabegroting 2018-2021).

De taakstelling op de bedrijfsvoering loopt op tot € 9 mln. structureel in 2018. Zoals aangegeven, wordt deze bezuiniging gerealiseerd door de diverse bedrijfsvoeringsfuncties te bundelen, te professionaliseren en het aantal fte’s terug te brengen. Met de bundeling is in 2017 een structurele formatieve krimp gerealiseerd van 115 fte. De tabel hieronder geeft de structurele bezuiniging per bedrijfsvoeringsonderdeel weer.

Bedrijfsvoeringsonderdeel

Gebundeld

Bedrag

Communicatie

2016

1,0 mln.

Transactieverwerking en Financiële Administratie

2017

1,7 mln.

DIV/DIM

2017

2,1 mln.

Control

2017

1,2 mln.

P&O

2017

1,2 mln.

Informatievoorziening

2017

1,2 mln.

Inkoop

2017

0,0 mln.*

Juridische Functie

2018

0,6 mln.

Totaal

€ 9,0 mln.

* Geen bezuiniging. Versterking organisatie nodig.