Inspraak en participatie

In het Actieplan Burgerparticipatie 2016-2020 (RIS 297284) staan de visie en doelen voor het ontwikkelen van burgerparticipatie beschreven. Onderscheid is daarbij gemaakt tussen beleidsbeïnvloedende participatie en zelfsturende burgerparticipatie. Bij beleidsbeïnvloedende participatie worden bewoners betrokken bij de ontwikkeling (beleidsparticipatie) en uitvoering (uitvoeringsparticipatie) van beleid. Bewoners kunnen hierbij op verschillende niveaus participeren (zie onderstaande tabel + toelichting ). Bij zelfsturende burgerparticipatie nemen bewoners zelf het heft in handen om hun leefomgeving te verbeteren.

Het actieplan Burgerparticipatie 2016-2020 (RIS 297284) is de uitwerking van de Hoofdlijnenbrief Burgerparticipatie. Via zes actielijnen wordt de komende jaren ingezet om burgerparticipatie te ontwikkelen met als doel:
• Toename van betrokkenheid van burgers bij vraagstukken in de wijk en stad;
• Toename van ervaren zeggenschap en eigenaarschap over de wijk;
• Toename van de waardering voor de sociale en fysieke leefomgeving;
• Toename trots op de wijk en de stad.

De raad heeft via schriftelijke vragen het college verzocht te rapporteren over de toepassing van de
inspraak- en participatieverordening (RIS170138). Het college heeft in april 2013 bij de beantwoording
van deze schriftelijke vragen (RIS256157) toegezegd om hierover jaarlijks te rapporteren in de
programmarekening (RIS256157), omdat versterking van participatie in brede zin een speerpunt is. Het
college heeft van beleidsparticipatie een belangrijke prioriteit gemaakt. Bij elk beleidsvoorstel
dat naar de gemeenteraad gaat is opgenomen of er sprake is (geweest) van een participatieproces en in
welke vorm. In de programmarekening wordt jaarlijks (kwantitatief) gerapporteerd hoe vaak welk
participatieniveau toegepast is.

Tabel Inspraak- en participatietrajecten 2017

Totaal

Raadplegen

Adviseren

Coproduceren

Meebeslissen

Aantal Inspraaktrajecten

78

Aantal participatietrajecten

71

51

4

3

13

Toelichting op tabel: definitie inspraak en participatieniveau
_____________________________________________
Inspraak inspraakgerechtigden de mogelijkheid geven om hun mening over een gemeentelijk
beleidsvoornemen kenbaar te maken
_____________________________________________
Raadplegen het gelegenheid geven aan belanghebbenden en/of belangstellenden om ideeën, wensen en
meningen naar voren te brengen of voorkeuren aan te geven die bij de beleidsvorming
worden betrokken;
_____________________________________________
Adviseren het vragen aan belanghebbenden om binnen vooraf gestelde kaders een gezamenlijk
antwoord te geven op een door een bestuursorgaan geformuleerde vraag
_____________________________________________
Coproduceren het door gemeente en belanghebbenden in gezamenlijk overleg ontwikkelen van een plan
met inachtneming van vooraf meegegeven kaders
_____________________________________________
Meebeslissen het gelegenheid geven aan belanghebbenden om binnen een vooraf aangegeven kader een
bindende keuze te maken uit ten minste twee alternatieven
_____________________________________________
In vergelijking met 2016 zien we in 2017 een toename in het totaal aantal inspraak- en participatietrajecten. Het niveau raadplegen blijft het meest gebruikte participatietraject (51), adviseren heeft vier maal plaatsgevonden, coproduceren drie maal en trajecten voor meebeslissen zijn in 2017 dertien maal voorgekomen.
Bewonersparticipatie is regelmatig toegepast op trajecten in de openbare ruimte. De stadsdelen hebben in de uitvoeringsplannen 2017 per activiteit aangegeven op welk participatieniveau er met de bewoners wordt overlegd over investeringen in welzijn en leefomgeving. Aangezien het hier vaak om kleinere uitvoeringstrajecten gaat, vindt geen besluitvorming in de raad plaats. Om deze reden vallen deze trajecten buiten het toepassingsgebied van de verordening en zijn ze ook niet in dit overzicht opgenomen.
De activiteiten van werk en inkomen zijn vooral gericht op de uitvoering van wetten, waardoor er in
zeer beperkte mate sprake kan zijn van inspraak of participatie. Wel is er een wettelijk verplichte
cliëntenraad die in 2017 geraadpleegd is . De cliëntenraad heeft schriftelijk advies uitgebracht over onderstaande zes onderwerpen:

• Wijzigingen in de re-integratieverordening Participatiewet 2015;
• Clientondersteuning bekend maken bij de clienten van de dienst SZW;
• Betrekken van signalen vanuit de servicepunten bij de ontwikkeling van beleid en uitvoering;
• Wijzigingen in de verordening en regeling maatschappelijke ondersteuning;
• Warme overdracht bij verhuizing naar een ander gemeente;
• Gewijzigde beleidsregel scholing als voorziening voor bijstand Den Haag 2018