Balans (inclusief vergelijkend cijfer)

ACTIVA

31-12-2017
(excl. resultaat-bestemming)

31-12-2016 (excl. resultaat-bestemming)

Stelsel- wijziging/ herrubricering

31-12-2016 (excl. resultaat-bestemming)

PASSIVA

31-12-2017
(excl. resultaat-bestemming)

31-01-2016
(excl. resultaat- bestemming)

Stelsel- wijziging/ herrubricering

31-12-2016 (excl. resultaat-bestemming)

Vaste activa (art. 33)

Vaste passiva (art. 41)

Immateriële vaste activa (art. 34)

Eigen Vermogen (art. 42/43)

A

1.1.2

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

428

215

0

215

P

1.1.1.1

Algemene reserve

70.329

75.029

0

75.029

428

215

0

215

P

1.1.1.2

Compensatie-reserves

0

4.590

0

4.590

P

1.1.1.3

Bedrijfsvoeringsreserve

8.430

6.000

0

6.000

Materiële vaste activa (art. 35)

P

1.1.1.4

Programmareserves

12.509

11.347

0

11.347

A

1.2.0.1.1

Materiële vaste activa met economisch nut

1.437.357

1.360.447

-2.174

1.362.621

P

1.1.1.5

Gemeentebrede reserve exploitatieresultaten

10.079

0

0

0

A

1.2.0.1.2

Materiële vaste activa met economisch nut uit heffing

31.717

31.050

2.175

28.875

P

1.1.2.1

Reserve Grondbedrijf

64.378

57.122

0

57.122

A

1.2.0.2

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

105.858

88.172

-1

88.173

P

1.1.2.2

(Tarief-)egalisatie-reserves

8.382

8.047

0

8.047

1.574.932

1.479.669

0

1.479.669

P

1.1.2.3a

Project-reserves

188.065

229.138

0

229.138

P

1.1.2.3b

Bestemmingsreserves overig

189.716

269.922

0

269.922

Financiële vaste activa (art. 36)

P

1.1.2.4

Activafinanciering

190.714

101.046

0

101.046

A

1.3.1.1

Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen

94.588

90.597

0

90.597

P

1.1.4.1

Saldo van de rekening (onverdeeld resultaat)

-13.666

57.118

0

57.118

A

1.3.1.2

Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

728.936

819.359

0

819.359

A

1.3.1.3

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

2.545

2.555

0

2.555

A

1.3.2.1

Leningen aan woningbouwcorperaties

0

0

0

0

Voorzieningen (art. 44)

A

1.3.2.2

Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

P

1.2.1.1

Voorzieningen

96.471

134.965

-716

135.681

A

1.3.2.3

Leningen aan overige verbonden partijen

120.829

120.829

0

120.829

P

1.2.1.2

Voorzieningen gevormd uit heffingen

26.877

29.289

5.409

23.880

A

1.3.3.1

Overige langlopende leningen aan derden

87.698

98.118

0

98.118

P

1.2.2

Voorzieningen met voeding van derden

26.444

14.206

-4.943

19.149

A

1.3.2.2 t/m 1.3.3.1

Algemene voorziening voor oninbaarheid

-9.322

-8.977

0

-8.977

149.792

178.460

-250

178.710

A

1.3.3.2

Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar

144.570

144.743

0

144.743

440.908

447.865

0

447.865

Langlopende schulden (art. 46)

P

1.3.2

Leningen van pens.fondsen en verzekeraars

9.075

9.075

0

9.075

Vlottende activa (art. 37)

P

1.3.3.1

Leningen van banken

1.175.800

982.640

0

982.640

Voorraden (art. 38)

P

1.3.4.1

Leningen van bedrijven

0

0

-1.965

1.965

A

2.1.1

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

0

0

P

1.3.7

Door derden belegde gelden

18.964

23.957

0

23.957

A

2.1.2

Overige grond- en hulpstoffen

229

321

0

321

P

1.3.8.1

Waarborgsommen

4.152

6.881

0

6.881

A

2.1.3

Onderhandenwerk (incl.bouwgronden in exploitatie)

63.863

64.489

0

64.489

P

1.3.8.2

Vooruitontvangen canons

0

0

-27.483

27.483

A

2.1.4

Gereed product en handelsgoederen

523

655

0

655

P

1.4.1

Overige leningen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

28.568

29.448

29.448

0

64.615

65.465

0

65.465

1.236.559

1.052.001

0

1.052.001

Uitzettingen/Vorderingen (art. 39)

Vlottende passiva (art. 47)

A

2.2.1

Vorderingen op openbare lichamen

139.940

128.161

0

128.161

Vlottende schulden (art. 48)

A

2.2.2a

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

0

0

0

0

P

2.1.1a

Opgenomen kasgeldleningen van openbare lichamen

0

0

0

0

A

2.2.2b

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

0

0

P

2.1.1b

Overige opgenomen kasgeldleningen

261.000

586.500

0

586.500

A

2.2.3

Rekening courant verhoudingen niet financiële instellingen

0

0

0

0

P

2.1.2

Bank- en girosaldi

3.256

0

0

0

A

2.2.4

Overige vorderingen

140.227

540.380

0

540.380

P

2.1.3.1

Overige schulden

190.654

213.693

250

213.443

A

2.2.5

Overige uitzettingen

42.750

58.450

0

58.450

P

2.1.3.2

Rekening courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

0

0

0

0

322.917

726.991

0

726.991

P

2.1.3.3

Schulden aan andere publiekrechtelijke lichamen

50.225

48.125

0

48.125

505.135

848.318

250

848.068

Overlopende activa (art. 40a)

A

2.9.1.1

Overlopende activa Europ./Nederl. Overheidslichamen

0

0

-68.747

68.747

Overlopende passiva (art. 49)

A

2.9.1.1.a

Overlopende activa Europse overheidslichamen

7.740

2.859

2.859

0

P

2.9.1.1

Overlopende passiva Europ./Nederl overheidslichamen

0

0

-12.734

12.734

A

2.9.1.1.b

Overlopende activa Rijk

147

285

285

0

P

2.9.1.1a

Overlopende passiva Europese overheidslichamen

1.214

755

755

0

A

2.9.1.1.c

Overlopende activa overige Nederlandse overheidslichamen

89.119

65.603

65.603

0

P

2.9.1.1.b

Overlopende passiva Rijk

4.970

7.662

7.662

0

A

2.9.1.2

Overlopende activa

160.823

160.929

0

160.929

P

2.9.1.1.c

Overlopende passiva overige Nederlandse overheidslichamen

8.215

4.317

4.317

0

257.829

229.676

0

229.676

P

2.9.1.2

Overlopende passiva

29.098

41.646

0

41.646

43.497

54.380

0

54.380

Liquide middelen (art. 40)

A

2.3.1

Kas/bank/giro

2.290

2.637

0

2.637

2.290

2.637

0

2.637

Totaal Activa

2.663.919

2.952.518

0

2.952.518

Totaal Passiva

2.663.919

2.952.518

0

2.952.518