Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 8

Samenstelling dekking programma

(obv gerealiseerde baten inclusief onttrekkingen aan de reserves)

€ 8

Binnen het programma wordt 19,5% besteed aan de vergoeding aan raadsleden. De fractievergoedingen (onderdeel van de apparaatskosten van de gemeenteraad) bedragen 22,3% van het programma. De uitgaven van de Raadsorganisatie (ROR) worden voor 99% gedekt uit de algemene middelen. Daarnaast wordt een klein deel van de uitgaven van de ombudsman gedekt door een bijdrage van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Wat is het doel?
De raad vertegenwoordigt de Haagse bevolking en heeft als doel het gevoerde beleid van het college te controleren en kaders te stellen voor komend beleid. Om de bekendheid van de raad te vergroten is het afgelopen jaar het programma ‘Gast van de raad’ uitgevoerd. Meer dan 250 Hagenaars zijn ingegaan op de uitnodiging langs te komen voor een toelichting op het raadswerk door raadsleden en het gedeeltelijk bijwonen van een raadsvergadering. Met de komst van de definitieve spreekposten met groot scherm bij elke zitplaats voor raadsleden in de raadzaal is de herinrichting van de raadzaal definitief afgerond.

Welke resultaten zijn in 2017 behaald?

  • De gemeenteraad heeft in 2017 dertien keer regulier vergaderd. Daarnaast is niet openbaar vergaderd over het advies over de selectie van de nieuwe burgemeester van Den Haag.
  • In een buitengewone raadsvergadering is op 23 februari afscheid genomen van de heer J.J. van Aartsen. Op 17 maart is de nieuwe burgemeester mevrouw P. Krikke geïnstalleerd.

Toelichting op het financiële resultaat inclusief afwijkingen

Uitkomst 2017

Actuele begroting 2017

Resultaat 2017

Ontwerp begroting 2017

Uitkomst 2016

Lasten

7.752

8.356

604

V

8.356

7.723

Baten

54

35

19

V

35

1

Saldo exclusief reserves

7.698

N

8.321

N

623

V

8.321

N

7.722

N

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo inclusief reserves

7.698

N

8.321

N

623

V

8.321

N

7.722

N

Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Het programma ROR kent geen reserve. Enige ruimte zal altijd moeten worden aangehouden om onverwachte uitgaven te kunnen doen. De ruimte in het programma bestaat uit opvang van het risico op verhaal van de werkkostenregeling (€ 0,15 mln.), een formatieplaats bij de griffie om fluctuaties bij het personeel op te kunnen vangen (€ 0,12 mln.) en ruimte voor uitgaven die onverwacht moeten worden gedaan, zoals een raadsenquête of een burgemeestersbenoeming (€ 0,2 mln.). In 2017 is op deze posten een bedrag van € 0,32 mln. niet besteed.

Daarnaast is structureel sprake van onderbesteding op de vergoedingen aan raadsleden. Dit komt doordat het Rijk de hoogte van de vergoedingen bepaalt en daarbij gebaseerd op het prijsindexcijfer in een bepaald jaar geen verhoging heeft toegepast. Vanuit de gemeentelijke begrotingssystematiek wordt echter standaard de trend toegepast gebaseerd op de Macro-Economische Verkenningen, waardoor begroting en uitgaven uit de pas zijn gaan lopen. Voor 2018 en verder zal dit structureel worden aangepast met een verlaging van de begroting met € 0,05 mln. Het Rijk verlaagt de maandelijkse onkostenvergoeding voor raadsleden structureel met ingang van 21 maart 2018: dit leidt ook tot een structurele verlaging van € 0,05 mln. op de vergoeding voor raadsleden voor 2018 en verder. Totaal zal dus met ingang van 2018 een structurele verlaging van € 0,1 mln. plaatsvinden op de begroting ROR.

Verschillen tussen 2016 en 2017
Er zijn geen relevante verschillen tussen de realisatie 2016 en 2017.

Toelichting ontwikkeling relevante balansposten in 2017

Begroting 2017

Realisatie 2017

Beginsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

(incl.res.best.)

Reserves

-

-

-

-

-

Voorzieningen

30

-

30

-30

-

Investeringen (bruto)

77

63

De Voorziening wachtgeld ombudsman is in 2017 beëindigd. Van het saldo van eind 2016 (€ 0,030 mln.) is in 2017 € 0,011 mln. vrijgevallen. Abusievelijk waren de uitgaven uit de voorziening niet opgenomen in de begroting.

De investering betreft de verbouwing van de raadzaal. Met de komst van de definitieve spreekposten met groot scherm bij elke zitplaats voor raadsleden in de raadzaal is de herinrichting van de raadzaal definitief afgerond.