Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

De gemeente heeft over 2017 € 2.767,1 mln. baten en € 101,9 mln. investeringsbijdragen van derden.

bedragen x 1 mln.)

Baten

Uitkomst
2017

Begroting
2017

Uitkomst
2016

1. Algemene dekkingsmiddelen

1.414,9

1.398,5

1.447,3

2. Specifieke uitkeringen

431,5

400,9

423,2

3. Tarieven, leges en heffingen

157,7

156,7

147,3

4. Bouwgrondexploitatie

55,1

37,3

32,3

5. Onttrekkingen aan reserves

463,7

496,8

409,2

6. Overige inkomsten

244,1

251,2

145,9

Totaal

2.767,1

2.741,4

2.605,2

7. Investeringsbijdragen*

101,9

134,2

116,7

De gemeentelijke inkomsten exclusief algemene dekkingsmiddelen per programma zijn als volgt verdeeld:

Programma

Uitkomst 2017

Begroting 2017

01 - Gemeenteraad

54

35

02 - College en Bestuur

1.461

-

03 - Dienstverlening

18.735

16.727

04 - Openbare orde en Veiligheid

4.363

3.946

05 - Cultuur en Bibliotheek

15.109

15.026

06 - Onderwijs

56.664

57.775

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

414.883

422.049

08 - Zorg en Welzijn

51.355

48.056

09 - Jeugd

3.468

2.910

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

126.114

126.786

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

15.500

16.697

12 - Sport

26.482

25.457

13 - Verkeer en Milieu

23.920

65.348

14 - Wonen en Duurzaamheid

13.747

9.746

15 - Stadsontwikkeling

163.034

175.673

16 - Financiën

102.122

33.592

17 - Overige beleidsvoornemens

298.737

306.841

18 - Interne dienstverlening

5.186

6.628

19 - Stadsdelen en wijken

3.483

3.152

20 - Overhead

7.803

6.455

Totaal Gem. inkomsten excl. Algemene dekkingsmiddelen

1.352.218

1.342.900

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

2.957

2.913

13 - Verkeer en Milieu

50.785

47.299

15 - Stadsontwikkeling

17.474

17.615

16 - Financiën - algemene dekkingsmiddelen

1.343.645

1.330.673

Totaal Gem. inkomsten en Algemene dekkingsmiddelen

2.767.079

2.741.400

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.

 1. De algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x 1 mln.

Algemene dekkingsmiddelen

Baten Rekening 2017

Baten Begroting 2017

Baten Rekening 2016

Algemene uitkering gemeentefonds

1.180.643

1.172.924

1.168.672

Onroerend zaakbelasting (incl. uitvoering wet WOZ)

86.581

84.365

83.952

Hondenbelasting

1.975

1.973

1.979

Toeristenbelasting

8.231

6.858

7.064

Precariobelasting

16.437

16.305

16.761

Parkeerbelasting

50.875

47.299

46.622

Dividend (beleggingen)

24.439

23.782

25.846

Rente

25.339

24.491

72.864

Erfpachtinkomsten

17.461

17.615

20.456

Overige dekkingsmiddelen

2.957

2.913

3.108

Totaal

1.414.938

1.398.526

1.447.324

Gemeentefonds
Ruim 83,7% van de gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen komt uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds is in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk wel doorlopende verplichtingen nakomen en wettelijke taken uitvoeren.

Gemeentelijke belastingen
De inkomsten uit gemeentelijke belastingen bedragen € 164,1mln. Dat is 5,9 % van het totaal aan inkomsten van de gemeente.

Dividend en rente
De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen aan verbonden partijen. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf Financiering.

 1. Specifieke uitkeringen

Gemeenten zijn financieel grotendeels afhankelijk van inkomensoverdrachten van het Rijk en van andere overheden. Ruim 15,6% van de Haagse inkomsten (€ 431,4 mln.) bestaat uit specifieke uitkeringen. Dat zijn uitkeringen waarvan het Rijk de besteding voorschrijft. Deze specifieke uitkeringen kunnen verschillende vormen hebben. Bij sommige specifieke uitkeringen is er geen beleidsvrijheid en fungeert de gemeente eigenlijk als uitvoeringsorganisatie van het Rijk. Bij andere specifieke uitkeringen hebben de gemeenten meer bestedingsvrijheid. Van de specifieke uitkeringen was € 408,4 mln. afkomstig van het Rijk, € 8,4 mln. van de Europese Unie, en € 14,3 mln. van andere overheden zoals de provincie en andere gemeenten. Van het totaalbedrag was ruim 91% voor twee thema’s, namelijk € 348,4 mln. voor inkomensvoorzieningen en € 44,8 mln. voor onderwijsachterstanden.

Programma/Doel

Uitkomst

Begroting

Uitkomst

2017

2017

2016

1 Gemeenteraad

35

35

0

2 College en Bestuur

1.220

0

411

3 Dienstverlening

1.810

2.208

1.483

4 Openbare orde en veiligheid

2.925

2.552

2.641

5 Cultuur en Bibliotheek

348

0

78

6 Onderwijs

Onderwijsachterstandenbeleid

44.897

43.308

39.420

Voortijdig schoolverlaten

0

0

1.708

Volwasseneducatie

4.676

4.615

4.843

7 Werk, Inkomen en Armoedebeleid

Inkomensvoorziening

348.421

330.978

334.900

Re-integratie (incl Europees Sociaal Fonds)

9.313

3.950

5.754

Minimabeleid

355

397

464

8 Zorg en welzijn

5.944

6.009

6.604

9 Jeugd

2.145

2.910

35

10 Ontwikkeling Buitenruimte

322

0

1.474

11 Economie, Internationale stad en Binnenstad

266

0

21.055

13 Verkeer en Milieu

5.130

0

813

14 Wonen en duurzaamheid

1.141

1.462

1.528

15 Stadsontwikkeling

2.450

2.450

0

19. Stadsdelen en Wijkaanpak

5

0

0

20. Overhead

68

0

0

Totaal

431.471

400.874

423.211

 1. Inkomsten uit tarieven, leges en heffingen  

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om 15,6 % van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil.

Tarieven, leges en heffingen

Uitkomst
2017

Begroot
2017

Uitkomst
2016

Afvalstoffenheffing

60.360

59.902

59.357

Rioolrechten

37.802

37.646

35.993

Bouwleges

31.675

31.690

13.216

Burgerzaken

7.326

7.172

6.362

Sport/zwembaden

7.822

7.539

9.151

Bibliotheek-inkomsten

1.820

1.812

1.753

Tarieven gezondheidszorg

1.746

1.580

1.506

Overige tarieven

9.172

9.373

6.481

Totaal

157.723

156.714

133.819

 1. Bouwgrond exploitatie

In 2017 is voor € 55,1 mln. aan opbrengsten in bouwgrondexploitaties gerealiseerd. De begroting is daarmee ruim overstegen. Dit is het gevolg van versnelde afnames van grond in de laatste maanden van 2017. Omvangrijke projecten die in de laatste maanden versneld grond hebben afgenomen zijn onder andere gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan (Haga), Grondbank Vroondaal, Uithofslaan, Kijkduin, Laakhaven-West. In 2017 is grond uitgegeven voor 1.650 woningen en 62.000 m² bvo niet woningbouwfuncties, waarvan 52.000 m² bvo in het project Spuikwartier en 5.100 m² bvo in het project Kijkduin.

 1. Onttrekkingen aan reserves

Reserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal is er in 2017 voor € 463,7 mln. aan reserves onttrokken dan wel vrijgevallen (begroot was € 496,8 mln.). Omdat in 2017 ook € 386,9 mln. (opnieuw) aan reserves is gedoteerd is per saldo € 76,8 mln. daadwerkelijk ingezet voor de realisatie van beleidsdoelstellingen.

 1. Overige inkomsten

De gemeente heeft ook nog andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:

 • huuropbrengsten (€ 38,3 mln.)
 • opbrengsten Haeghe Groep (25,8 mln.)
 • terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen (11,8mln.)
 • baten secretarieleges ( 12,6 mln.)
 • baten omgevingsvergunningen (€ 31,6 mln.)
 • bespaarde rente ( € 22,4 mln.)
 • baten ambulancedienst (€ 12,1 mln.)
 • verrekeningen met balansposten zoals onderhanden werk  (8,9mln.)
 1. Investeringsbijdragen

De gemeente ontvangt van derden investeringsbijdragen voor grote projecten. De belangrijkste zijn:

 • Rotterdamse baan € 83,1 mln.
 • Netwerk Randstadrail € 7,4mln.
 • Afvalverwijdering € 2,0 mln.
 • Meerjarenplan fiets € 3,6 mln.
 • Busplatform Den Haag CS € 4,9 mln.

* Deze investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiële vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.