Overzicht incidentele baten en lasten op hoofdlijnen

Totaal overzicht Incidentele lasten en baten 2017

x € 1.000

Begroting

Realisatie

Programma 3. Dienstverlening

lasten

11.215

9.794

Baten

2.486

2.060

Saldo

8.729

7.734

Programma 4. Openbare Orde en Veiligheid

lasten

1.203

3.765

Baten

0

2.459

Saldo

1.203

1.306

Programma 5. Cultuur en Bibliotheek

lasten

523

571

Baten

7.553

7.970

Saldo

-7.030

-7.399

Programma 6. Onderwijs

lasten

8.747

5.669

Baten

8.578

7.038

Saldo

169

-1.369

Programma 7. Werk, Inkomen en Armoedebeleid

lasten

63.992

49.555

Baten

38.894

28.182

Saldo

25.098

21.373

Programma 8. Zorg en Welzijn

lasten

21.273

29.112

Baten

25.169

33.442

Saldo

-3.896

-4.330

Programma 9. Jeugd

lasten

4.103

3.666

Baten

0

0

Saldo

4.103

3.666

Programma 10. Ontwikkeling Buitenruimte

lasten

32.134

36.635

Baten

11.955

31.801

Saldo

20.179

4.834

Programma 11. Economie, Internationale Stad en Binnenstad

lasten

37.574

26.953

Baten

11.974

10.072

Saldo

25.600

16.881

Programma 12. Sport

lasten

1.749

1.703

Baten

18.665

18.615

Saldo

-16.916

-16.912

Programma 13. Verkeer en Milieu

lasten

22.780

18.191

Baten

30.787

27.969

Saldo

-8.008

-9.778

Programma 14. Wonen en Duurzaamheid

lasten

10.726

11.818

Baten

7.059

6.600

Saldo

3.667

5.218

Programma 15. Stadsontwikkeling

lasten

44.975

50.462

Baten

36.286

46.133

Saldo

8.689

4.329

Programma 16. Financien

lasten

128.640

128.640

Baten

80.523

88.130

Saldo

48.117

40.510

Programma 17. Overige beleidsvoornemens

lasten

98.882

115.409

Baten

207.647

177.355

Saldo

-108.765

-61.946

Programma 18. Interne Dienstverlening

lasten

-311

-311

Baten

2.330

2.330

Saldo

-2.641

-2.641

Programma 19. Stadsdelen en Wijken

lasten

961

400

Baten

246

246

Saldo

715

154

Programma 20. Overhead

lasten

1.909

1.919

Baten

1.954

4.329

Saldo

-45

-2.410

Totaal incidentele lasten

491.075

493.951

Totaal incidentele baten

492.105

494.731

Saldo

-1.030

-780

Toelichting:

Uitgangspunt bij de opstelling van dit overzicht is de actuele begroting 2017, waarin een tabel is opgenomen van de incidentele lasten en baten. Op basis van de informatie uit de financiele administratie en de toelichting in de programmarekening en een globale toets is dit overzicht tot stand gekomen.

Majeure posten nader toegelicht:

Programma 3 Incidentele lasten ad € 5 mln. voor wijkaanpak (zie programma 19).
Programma 5 Vrijval onderhoudsvoorziening van ruim € 6,0 mln.

Programma 7 Incidentele lasten Bijstand van € 35,2 mln., waarvan € 17,4 mln. kan worden gedekt uit de vangnetregeling. Daarnaast ruim € 7, 0 mln. voor werkgelegenheid en € 3,5 mln. voor statushouders.

Programma 8 Per saldo een incidentele bate van € 5,0 mln. als gevolg van vrijval onderhoudsvoorziening vastgoed.

Programma 10 Incidentele bate als gevolg van een BBV wijziging Maatschappelijk nut (overheveling naar reserve Activafinanciering) van € 13.7 mln. Incidentele lasten in het kader van herinrichting openbare ruimte van € 14,5 mln. ( de Kust, Stadsentree en Binckhorst, Oude Centrum) en incidentele lasten Werk met werk maken € 4,0 mln.

Programma 11 Incidentele lasten van € 4,5 mln. (Creatieve stad, Uitbreiding convention bureau, impuls diverse winkelstraten en wijkeconomie). Internationale stad € 2,0 mln., Fonds Economische Structuurversterking € 3,96 mln. en € 1,0 mln. Innovation Center Peace & Justice.

Programma 12 Per saldo vrijval van onderhoudsvoorzieningen bij sport en vastgoed ruim € 16 mln.

Programma 13 Incidentele bate bij Parkeren € 2,7 mln. en aanpassing BBV € 9,9 mln. Incidentele last € 3,125 mln. voor alternatief pakket milieuzone en aanpak Noordwestelijke hoofdroute en € 1,5 mln. voor fietsprojecten.

Programma 14 Incidentele last huisvesting statushouders € 1,7 mln. en aanpak woning in bestaande gebouwen € 2,8 mln.

Programma 15 Incidentele last BBV-wijziging € 2,5 mln. en apparaatslasten ad € 5,5 mln.

Programma 16 Incidentele lasten dotatie Activafinanciering, BBV wijziging maatschappelijk nut € 101,7 mln. en toevoeging Algemene Reserve bijdrage vangnetregeling Bijstand € 17,7 mln. En Incidentele bate Actualisatie Algemene Reserve 43,4 mln. en Inzet Programmareserves € 21,3 mln.

Programma 17 Incidentele lasten Reserve allocatie nieuw beleid € 45 mln. en Bestemmingsreserve Grote Projecten ad € 17 mln. En bate als gevolg van overheveling Bestemmingsreserve Grote Projecten naar reserve Activafinanciering van € 48 mln. en Bestemmingsreserve Allocatie Nieuwe Beleid.