Producten

(bedragen x 1.000,-)

Uitkomst 2017

Begroting 2017

Resultaat 2017

Programma /
Product

Dienst

Lasten
2017

Baten
2017

Saldo
2017

Lasten
2017

Baten
2017

Saldo
2017

Lasten
2017

Baten
2017

Saldo
2017

01 - Gemeenteraad

001.2A Gemeenteraad

ROR

1.513

1.513

1.665

0

1.665

152

0

152

001.4A Ombudsman

ROR

672

46

626

695

35

660

23

11

34

006.0A Bestuursondersteuning Gemeenteraad

ROR

2.012

2.012

2.304

0

2.304

292

0

292

006.0B Apparaatskosten Gemeenteraad

ROR

2.921

7

2.914

3.031

0

3.031

110

7

117

006.0C Rekenkamer

ROR

633

633

661

0

661

28

0

28

Totaal 01 - Gemeenteraad

7.751

53

7.698

8.356

35

8.321

604

19

623

02 - College en Bestuur

001.1A College van BenW

BSD

1.746

218

1.528

1.574

0

1.574

-172

218

46

002.1F Apparaatskosten college van B&W

BSD

2.469

29

2.440

2.209

0

2.209

-260

29

-231

005.0A Bestuurlijke samenwerking

BSD

2.094

1.215

879

2.095

0

2.095

1

1.215

1.216

Totaal 02 - College en Bestuur

6.309

1.462

4.847

5.878

0

5.878

-431

1.461

1.031

03 - Dienstverlening

623.6A Huisvesting wijkgerichte werkgelegenheidsprojecten (CVDH)

CVDH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

003.0A Burgerzaken

DPZ

19.711

3.634

16.078

16.201

1.778

14.423

-3.511

1.856

-1.655

004.0A Baten secretarieleges

DPZ

5.318

12.644

-7.326

5.207

12.380

-7.172

-111

264

154

482.0B Volwasseneneducatie (inburgering)

OCW

905

0

905

916

0

916

11

0

11

580.0B Media/ICT in de stad (OCW)

OCW

1.539

25

1.514

1.585

0

1.585

46

25

71

670.2A Integratie en Burgerschap

OCW

4.617

222

4.396

6.281

0

6.281

1.664

222

1.885

140.4A Antidiscriminatie Voorziening

ROR

143

0

143

270

0

270

127

0

127

621.2A Asielzoekers en vluchtelingenbeleid

SZW

2.493

1.810

682

2.432

2.028

404

-61

-218

-279

623.2A Inburgering

SZW

15

401

-385

184

542

-357

169

-141

28

Totaal 03 - Dienstverlening

34.741

18.736

16.007

33.076

16.728

16.350

-1.665

2.008

343

04 - Openbare orde en Veiligheid

120.0A Brandweer en rampenbestrijding

BSD

40.192

554

39.638

40.461

474

39.987

269

80

349

140.0A Strandveiligheid

BSD

862

0

862

862

0

862

0

0

0

140.1A Bestrijding Onveiligheid

BSD

18.483

3.809

14.674

17.980

3.472

14.508

-503

337

-166

140.1D Bestrijding Onveiligheid (DSO)

DSO

633

0

633

173

0

173

-460

0

-460

Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid

60.170

4.363

55.807

59.476

3.946

55.530

-693

417

-276

05 - Cultuur en Bibliotheek

511.3B Kunstzinnige vorming (CVDH)

CVDH

0

577

-577

0

577

-577

0

0

0

540.1B Beeldende kunst (CVDH)

CVDH

326

446

-120

349

446

-97

23

0

23

540.2B Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)

CVDH

11.895

8.977

2.918

10.969

9.022

1.947

-926

-45

-971

541.1B Musea (CVDH)

CVDH

2.384

2.825

-441

2.916

2.821

95

532

4

536

002.1Q Gemeente archief

DPZ

3.054

282

2.772

2.782

240

2.542

-273

42

-231

510.0B Openbare bibliotheek

DPZ

22.328

1.976

20.352

22.176

1.920

20.256

-152

56

-96

541.4A Archeologie

DSB

1.089

22

1.067

1.177

0

1.177

88

22

110

053.0A Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurparticipatie

OCW

43.971

4

43.968

43.800

0

43.800

-171

4

-168

511.3A Kunstzinnige vorming

OCW

-47

0

-47

1

0

1

48

0

48

540.1A Beeldende kunst

OCW

49

0

49

83

0

83

34

0

34

540.2A Accommodaties voor kunstbeoefening

OCW

35

0

35

35

0

35

0

0

0

540.3A Muziek, zang en opera

OCW

2

0

2

3

0

3

1

0

1

540.4A Toneel en dans

OCW

5

0

5

4

0

4

-1

0

-1

540.6A Amateur kunst

OCW

0

0

0

1

0

1

1

0

1

540.7A Overige kunst

OCW

-7

0

-7

116

0

116

123

0

123

541.1A Musea

OCW

17.620

0

17.620

17.576

0

17.576

-44

0

-44

Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek

102.704

15.109

87.596

101.988

15.026

86.962

-718

83

-635

06 - Onderwijs

421.0B Openbaar basisonderwijs (CVDH)

CVDH

12.922

65

12.856

12.878

38

12.840

-44

27

-16

431.0B Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs (CVDH)

CVDH

2.967

82

2.885

2.149

284

1.865

-819

-202

-1.021

441.0B Openbaar voortgezet onderwijs (CVDH)

CVDH

8.736

46

8.690

8.050

18

8.032

-686

28

-658

480.6B Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid (CVDH)

CVDH

-1.017

574

-1.590

891

572

319

1.908

2

1.909

650.0C Kinderopvang (CVDH)

CVDH

2.762

4.534

-1.772

3.732

4.929

-1.198

969

-395

575

420.0B Openbaar basisonderwijs subs POO

OCW

21

0

21

27

0

27

6

0

6

421.0A Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

OCW

12.629

0

12.629

12.039

0

12.039

-590

0

-590

431.0A Speciaal (Voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

OCW

1.015

0

1.015

1.117

0

1.117

102

0

102

441.0A Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

OCW

4.132

0

4.132

4.107

0

4.107

-25

0

-25

480.2A Onderwijsachterstandsbeleid

OCW

53.436

43.934

9.502

51.047

42.672

8.375

-2.389

1.262

-1.127

480.2B Voor- en vroegschoolse educatie

OCW

3.714

0

3.714

3.712

0

3.712

-2

0

-2

480.3A Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten

OCW

1.203

0

1.203

1.203

0

1.203

0

0

0

480.4A Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding

OCW

1.611

0

1.611

1.611

0

1.611

0

0

0

480.5A Leerlingenvervoer

OCW

5.247

11

5.236

5.491

0

5.491

244

11

255

480.6A Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid

OCW

21.652

1.799

19.853

25.649

3.761

21.888

3.997

-1.962

2.035

480.8A Gymnastiek- en schoollokalen

OCW

32

32

0

54

54

0

22

-22

0

482.0A Volwasseneneducatie

OCW

7.003

4.676

2.327

6.928

4.615

2.313

-75

61

-14

650.0A Kinderopvang OCW

OCW

2.212

910

1.302

2.376

832

1.544

164

78

242

Totaal 06 - Onderwijs

140.277

56.663

83.614

143.061

57.775

85.285

2.783

-1.112

1.672

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

611.1B Sociale werkvoorziening (CVDH)

CVDH

-216

2.879

-3.094

8

2.878

-2.870

224

1

224

611.3B Werkgelegenheidsprojecten (CVDH)

CVDH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

623.2E Reintegratie- en participatievoorzieningen (CVDH)

CVDH

0

0

0

1

0

1

1

0

1

611.1A Sociale werkvoorziening

HGR

12.511

27.160

-14.649

30.796

26.803

3.993

18.286

357

18.642

310.3A Financiele hulpverlening

SZW

3.390

967

2.423

3.586

919

2.667

196

48

244

310.3B Kredietfaciliteiten GKB

SZW

686

5.205

-4.519

1.136

5.246

-4.110

450

-41

409

610.0A Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

SZW

421.184

361.394

59.790

399.116

363.299

35.817

-22.069

-1.905

-23.974

611.5A Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie)

SZW

45.114

0

45.114

45.154

0

45.154

39

0

39

614.0A Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

SZW

64.590

1.964

62.626

63.381

3.606

59.776

-1.208

-1.642

-2.850

614.3A Regeling chronisch zieken en administratieve begeleiding (Decentralisatie WMO)

SZW

3.099

0

3.099

3.194

0

3.194

95

0

95

623.2D Werkgelegenheidsprojecten

SZW

55.617

15.241

40.376

70.531

19.209

51.322

14.914

-3.968

10.946

650.0B Kinderopvang SZW

SZW

2.616

74

2.542

1.683

90

1.593

-933

-16

-949

663.0E Bijzondere hulpverlening huisvesting

SZW

220

0

219

302

0

302

82

0

83

Totaal 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

608.811

414.884

193.927

618.888

422.050

196.839

10.076

-7.166

2.910

08 - Zorg en Welzijn

663.0F Zorgaccomodaties (CVDH)

CVDH

1.262

1.379

-117

1.215

1.377

-162

-47

2

-45

670.0I Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH)

CVDH

3.687

10.042

-6.355

3.618

10.356

-6.739

-69

-314

-383

711.0B Ambulancevervoer (CVDH)

CVDH

190

362

-172

178

362

-184

-12

0

-12

661.0C Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (OCW)

OCW

9.175

0

9.175

9.265

0

9.265

90

0

90

661.0D Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten (OCW)

OCW

16.428

103

16.326

13.580

0

13.580

-2.848

103

-2.746

662.0D Huishoudelijke hulp (OCW)

OCW

34.647

0

34.647

40.745

0

40.745

6.098

0

6.098

662.0E Vervoer Taxibus (OCW)

OCW

9.586

2.200

7.386

10.354

2.200

8.154

768

0

768

662.3C Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) - TUO

OCW

7.838

0

7.838

6.428

0

6.428

-1.410

0

-1.410

662.3D Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) (OCW)

OCW

34.854

160

34.695

24.924

166

24.758

-9.930

-6

-9.937

663.0A Huiselijk geweld

OCW

12.756

634

12.122

12.904

592

12.312

148

42

190

663.0B Thuislozenzorg

OCW

17.714

0

17.714

17.336

0

17.336

-378

0

-378

663.0C Beschermd wonen

OCW

0

0

0

-3

0

-3

-3

0

-3

663.0D Verslavingszorg

OCW

9.394

1.188

8.206

8.192

1.226

6.966

-1.202

-38

-1.240

663.3A Huiselijk geweld (Decentralisatie WMO)

OCW

20

0

20

20

0

20

0

0

0

663.3C Beschermd wonen (Decentralisatie WMO)

OCW

75.887

160

75.727

77.307

167

77.140

1.420

-7

1.413

667.3B Eigen bijdragen beschermd wonen

OCW

1.122

5.250

-4.128

-3.559

0

-3.559

-4.681

5.250

569

667.3D Eigen bijdragen WMO (Decentralisatie WMO) (OCW)

OCW

-5.438

-703

-4.735

850

7.589

-6.739

6.288

-8.292

-2.004

670.0A Vrijwilligerswerk

OCW

2.431

137

2.295

2.597

0

2.597

166

137

302

670.0B Expertise welzijn

OCW

2.066

0

2.066

2.199

0

2.199

133

0

133

670.0C Participatie ouderen en gehandicapten

OCW

13.512

0

13.512

14.288

0

14.288

776

0

776

670.0D Mantelzorg

OCW

3.707

0

3.707

3.980

0

3.980

273

0

273

670.0E Buurthuis van de Toekomst

OCW

7.443

0

7.443

8.517

0

8.517

1.074

0

1.074

670.0F Emancipatie

OCW

1.636

0

1.636

1.398

0

1.398

-238

0

-238

670.0H Maatschappelijke dienstverlening

OCW

8.453

0

8.453

9.524

0

9.524

1.071

0

1.071

670.3D Mantelzorg (Decentralisatie WMO)

OCW

2.023

0

2.023

2.382

0

2.382

359

0

359

670.3E Buurthuis van de toekomst (Decentralisatie WMO)

OCW

5.341

0

5.341

5.341

0

5.341

0

0

0

671.3B Sociale Wijkteams (Decentralisatie WMO) - TUO

OCW

2.778

0

2.778

3.240

0

3.240

462

0

462

671.3C Sociale wijkteams (OCW)

OCW

495

0

495

799

0

799

304

0

304

672.0B Persoonsgebonden budgetten WMO (OCW)

OCW

4.598

0

4.598

4.726

0

4.726

128

0

128

672.3B Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO) (OCW)

OCW

4.848

0

4.848

8.618

0

8.618

3.770

0

3.770

711.0A Ambulancezorg

OCW

11.357

12.109

-752

11.838

11.693

145

481

416

897

714.0A Openbare gezondheidszorg

OCW

22.951

10.995

11.956

25.629

11.065

14.564

2.678

-70

2.608

960.1C Interne/ externe leveringen (OCW)

OCW

0

1.000

-1.000

0

1.000

-1.000

0

0

0

661.0A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten

SZW

11

11

0

0

0

0

-11

11

0

661.0B Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten

SZW

12

12

0

0

0

0

-12

12

0

662.0A Huishoudelijke hulp

SZW

2

2

0

0

0

0

-2

2

0

662.0B Vervoer Taxibus

SZW

17

17

0

0

0

0

-17

17

0

662.0C Wet Maatschappelijke Ondersteuning 3DI

SZW

-7

0

-7

0

0

0

7

0

7

662.3A Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO)

SZW

1.432

1.432

0

0

0

0

-1.432

1.432

0

667.3A Eigen bijdragen WMO (Decentralisatie WMO)

SZW

5.466

5.466

0

0

0

0

-5.466

5.466

0

667.3C Eigen bijdragen beschermd wonen (SZW)

SZW

-1.100

-1.100

0

0

0

0

1.100

-1.100

0

670.2E Mantelzorg, logeervoorziening (kort verblijf), onderdeel van de maatwerkvoorziening ondersteuning

SZW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

671.0A Advies, informatie en sociaal juridische diensten

SZW

5.904

515

5.389

5.760

263

5.497

-144

252

108

672.0A Persoonsgebonden budgetten WMO

SZW

-16

-16

0

0

0

0

16

-16

0

672.3A Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO)

SZW

1

1

0

0

0

0

-1

1

0

Totaal 08 - Zorg en Welzijn

334.483

51.356

283.130

334.190

48.056

286.133

-292

3.299

3.007

09 - Jeugd

670.1A Preventief Jeugdbeleid

OCW

10.441

0

10.441

10.086

0

10.086

-355

0

-355

670.4A Ambulante Jeugdhulp

OCW

7.081

139

6.942

5.628

0

5.628

-1.453

139

-1.314

671.1B Beheer en exploitatie CJG

OCW

4.939

82

4.858

5.126

139

4.987

187

-57

129

671.4A Jeugdteams

OCW

13.457

0

13.457

13.214

0

13.214

-243

0

-243

672.4A PGB Jeugdhulp

OCW

3.983

0

3.983

4.438

0

4.438

455

0

455

682.4A Specialistische Jeugdhulp Wonen en Verblijf

OCW

1.066

0

1.066

1.050

0

1.050

-16

0

-16

682.4B Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)

OCW

81.177

409

80.768

68.180

0

68.180

-12.997

409

-12.588

683.4B Kinderbescherming

OCW

16.334

0

16.334

16.142

0

16.142

-192

0

-192

683.4C Geëscaleerde zorg 18-

OCW

13.402

0

13.402

12.359

0

12.359

-1.043

0

-1.043

715.0A Jeugdgezondheidszorg

OCW

17.293

2.838

14.455

17.734

2.771

14.963

441

67

508

716.1B Realisatie en beleid Centra voor Jeugd en Gezin (CVDH)

CVDH

26

0

26

0

0

0

-26

0

-26

670.1C Jeugbeleid 3DI

SZW

-316

0

-316

0

0

0

316

0

316

Totaal 09 - Jeugd

168.883

3.468

165.416

153.957

2.910

151.047

-14.926

558

-14.368

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

210.6B Gebruik openbare ruimte (CVDH)

CVDH

241

2.350

-2.109

167

2.294

-2.128

-74

56

-19

310.1B Markten (CVDH)

CVDH

-144

215

-359

48

215

-167

192

0

192

480.1D Stadsboerderij (CVDH)

CVDH

45

704

-659

87

704

-617

42

0

42

560.1B Openbaar Groen (CVDH)

CVDH

31

564

-534

51

564

-513

20

0

21

560.2C Recreatieve voorzieningen (CVDH)

CVDH

75

451

-377

75

451

-376

0

0

1

721.0B Afvalverwijdering (CVDH)

CVDH

-56

765

-820

-6

573

-579

50

192

241

724.3B Algemene begraafplaatsen (CVDH)

CVDH

-48

5

-53

1

5

-4

49

0

49

614.0D Kwijtschelding afvalstoffenheffing

DPZ

7.752

0

7.752

7.550

0

7.550

-202

0

-202

614.0E Kwijtschelding rioolrecht

DPZ

25

0

25

50

0

50

25

0

25

725.0B Baten Afvalstoffenheffing

DPZ

1.477

61.764

-60.288

1.775

61.605

-59.830

299

159

458

726.0B Baten rioolrechten

DPZ

355

38.193

-37.838

356

38.027

-37.671

1

166

167

140.2A Dierenbescherming

DSB

714

1

713

697

0

697

-17

1

-16

210.1A Gladheidbestrijding

DSB

1.977

32

1.944

1.544

0

1.544

-433

32

-400

210.2A Onderhoud wegen/straten/pleinen

DSB

19.658

5.083

14.574

20.386

5.120

15.266

728

-37

692

210.2D Herinrichting buitenruimte

DSB

5.280

9

5.271

6.403

0

6.403

1.123

9

1.132

210.3A Straatreiniging

DSB

26.620

865

25.755

23.143

600

22.543

-3.477

265

-3.212

210.4A Openbare verlichting

DSB

8.877

1

8.876

8.864

0

8.864

-13

1

-12

210.5A Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels

DSB

6.925

28

6.897

9.229

0

9.229

2.304

28

2.332

210.6A Gebruik openbare ruimte

DSB

2.031

1.025

1.005

2.228

784

1.444

197

241

439

210.7B Regionaal fietsendepot (DSB)

DSB

720

168

551

864

115

749

144

53

198

221.1A Binnenhavens

DSB

69

138

-69

138

105

33

69

33

102

221.2A Grachten en vaarten

DSB

9.618

133

9.485

6.737

0

6.737

-2.881

133

-2.748

310.1A Markten

DSB

3.877

8

3.869

4.649

0

4.649

772

8

780

311.1A Baten marktgelden

DSB

0

4.226

-4.226

0

4.163

-4.163

0

63

63

480.1B Stadsboerderijen

DSB

2.062

13

2.049

2.012

0

2.012

-50

13

-37

560.1A Openbaar groen

DSB

7.079

563

6.516

6.352

83

6.269

-727

480

-247

560.2A Recreatieve voorzieningen

DSB

334

1.765

-1.430

314

1.509

-1.195

-20

256

235

721.0A Afvalverwijdering

DSB

54.889

2.570

52.319

55.457

3.340

52.117

568

-770

-202

722.0A Riolering en waterzuivering

DSB

34.264

63

34.202

34.070

60

34.010

-194

3

-192

723.5A Ongediertebedstrijding (DSB)

DSB

292

0

292

182

0

182

-110

0

-110

723.6A Leefbaarheid GSB (toezicht)

DSB

10.934

394

10.540

11.322

0

11.322

388

394

782

724.3A Algemene begraafplaatsen

DSB

1.994

140

1.854

1.951

241

1.710

-43

-101

-144

732.3A Baten begraafplaatsrechten

DSB

0

2.191

-2.191

0

2.202

-2.202

0

-11

-11

913.0B Reclame-opbrengsten

DSB

170

2.957

-2.787

138

2.913

-2.775

-32

44

12

922.0A Algemene baten en lasten (DSB)

DSB

245

813

-568

199

813

-614

-46

0

-46

210.2E Herinrichting buitenruimte (DSO)

DSO

643

447

196

-79

0

-79

-722

447

-275

210.7C Regionaal fietsendepot (HGR)

HGR

424

424

0

300

300

0

-124

124

0

Totaal 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

209.449

129.068

80.377

207.254

126.786

80.467

-2.196

2.285

89

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

310.4B Internationale Stad

BSD

8.178

66

8.112

9.628

0

9.628

1.450

66

1.516

310.5E Citymarketing

BSD

1.421

75

1.346

1.347

0

1.347

-74

75

1

310.5F Fonds economische Structuurversterking

BSD

448

0

448

660

0

660

212

0

212

310.4F Economisch beleid (CVDH)

CVDH

1.200

1.090

110

1.114

1.014

100

-86

76

-10

220.0A Zeehavens

DSB

2.770

795

1.975

2.445

716

1.729

-325

79

-246

310.4G Industrieschappen

DSO

693

795

-102

675

838

-162

-18

-43

-60

310.5A Citymarketing

DSO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310.5B Stedelijke economie

DSO

32.463

8.587

23.877

34.346

8.896

25.450

1.882

-309

1.573

310.5C Kenniseconomie en innovatie

DSO

6.111

131

5.980

6.799

234

6.566

688

-103

586

310.5D Fonds economische Structuurversterking

DSO

3.960

3.960

0

5.000

5.000

0

1.040

-1.040

0

Totaal 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

57.244

15.499

41.746

62.014

16.698

45.318

4.768

-1.197

3.571

12 - Sport

530.1B Sport- en spelaccommodaties (CVDH)

CVDH

4.976

5.221

-245

6.637

5.238

1.399

1.660

-17

1.643

531.0B Groene sportvelden en terreinen (CVDH)

CVDH

5.163

2.843

2.320

4.501

2.842

1.659

-662

1

-661

530.1A Sport- en spelaccommodaties

OCW

18.026

8.096

9.930

16.571

8.043

8.528

-1.455

53

-1.402

530.2A Sportverenigingen

OCW

16.965

1.702

15.262

16.997

1.108

15.889

32

594

627

531.0A Groene sportvelden en terreinen

OCW

6.791

8.620

-1.829

6.604

8.226

-1.622

-187

394

207

Totaal 12 - Sport

51.921

26.482

25.438

51.310

25.457

25.853

-611

1.025

414

13 - Verkeer en Milieu

210.9B Verkeersmaatregelen (CVDH)

CVDH

38

234

-196

114

234

-120

76

0

76

212.0B Groei aandeel openbaar vervoer (CVDH)

CVDH

155

153

2

4

0

4

-151

153

2

214.0B Parkeren op straat (CVDH)

CVDH

11

0

11

20

6

14

9

-6

3

214.1B Parkeergarages (CVDH)

CVDH

651

1.161

-510

661

615

46

10

546

556

480.1C Milieueducatie (exclusief stadsboerderij) (CVDH)

CVDH

-43

141

-184

1

141

-140

44

0

44

210.2B Aanleg wegen, straten en pleinen

DSB

22.370

10.758

11.612

21.909

8.319

13.590

-461

2.439

1.978

210.4B Verkeersmanagement

DSB

7.492

119

7.373

8.287

150

8.137

795

-31

764

214.0A Parkeren op straat

DSB

13.235

2.021

11.214

15.517

1.920

13.597

2.282

101

2.383

214.0D Parkeren handhaving

DSB

9.473

5

9.468

8.105

0

8.105

-1.368

5

-1.363

214.1A Parkeergarages

DSB

1.342

73

1.269

1.240

72

1.168

-102

1

-101

215.0A Baten parkeerbelasting

DSB

0

50.875

-50.875

0

47.299

-47.299

0

3.576

3.576

480.1A Milieueducatie (exclusief stadsboerderij)

DSB

3.078

457

2.621

2.861

381

2.480

-217

76

-141

723.1A Milieubeleid en milieubeheer

DSB

4.295

2.274

2.021

2.301

0

2.301

-1.994

2.274

280

723.2A Bestrijding geluidshinder

DSB

96

4

92

97

0

97

1

4

5

723.3A Milieuvergunningen

DSB

5.480

8

5.472

5.480

0

5.480

0

8

8

723.4A Bodembescherming en bodemsanering

DSB

1.007

1.173

-166

981

1.172

-191

-26

1

-25

210.9A Verkeersmaatregelen

DSO

7.945

5.249

2.696

7.875

6.573

1.302

-69

-1.324

-1.394

212.0A Groei aandeel openbaar vervoer

DSO

3.125

0

3.125

2.615

-1.534

4.149

-509

1.534

1.025

214.2A Parkeren

DSO

2.953

0

2.953

3.062

0

3.062

109

0

109

Totaal 13 - Verkeer en Milieu

82.703

74.705

7.998

81.130

65.348

15.782

-1.572

9.356

7.784

14 - Wonen en Duurzaamheid

723.1C Duurzaamheid (CVDH)

CVDH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

820.0E Woningbouw (CVDH)

CVDH

5.553

4.948

605

978

900

78

-4.575

4.048

-527

822.3B Woonwagencentra (CVDH)

CVDH

361

632

-272

347

383

-36

-14

249

236

723.1D Duurzaamheid (DPZ)

DPZ

635

0

635

637

0

637

2

0

2

723.1B Duurzaamheid (DSB)

DSB

2.645

35

2.609

2.841

0

2.841

196

35

232

723.5B Ongediertebestrijding (DSO)

DSO

122

0

122

121

0

121

-1

0

-1

723.9A Bijdragen aan klimaatdoelen & duurzame energie

DSO

6.980

1.131

5.849

7.525

1.568

5.957

545

-437

108

820.0A Woningbouw

DSO

7.013

3.050

3.964

6.330

1.709

4.620

-684

1.341

657

821.0B Stadsvernieuwing woningen

DSO

2.676

2.755

-78

3.014

3.041

-27

338

-286

51

822.1A Woonbeleid

DSO

5.751

719

5.032

5.675

1.211

4.464

-76

-492

-568

822.3A Woonwagencentra

DSO

33

0

33

142

0

142

109

0

109

822.5A Bouw-, woning- en welstandstoezicht

DSO

5.395

478

4.917

6.184

934

5.250

789

-456

333

Totaal 14 - Wonen en Duurzaamheid

37.164

13.748

23.416

33.794

9.746

24.047

-3.371

4.001

630

15 - Stadsontwikkeling

310.4E Beheer bedrijfspanden (CVDH)

CVDH

12.131

14.225

-2.094

5.953

7.753

-1.800

-6.178

6.472

294

821.0C Stadsvernieuwing (CVDH)

CVDH

635

588

47

696

664

32

61

-76

-15

830.0B Bouwgrondexploitaties (CVDH)

CVDH

2.006

1.965

41

1.965

1.914

51

-41

51

10

830.1B Erfpacht (CVDH)

CVDH

20

18

3

21

18

3

1

0

0

003.0C Kernregistraties

DSO

3.877

308

3.569

4.071

480

3.591

195

-172

22

310.4D Beheer bedrijfspanden

DSO

1.917

3.731

-1.814

2.574

4.423

-1.849

657

-692

-35

810.3A Bestemmingsplannen

DSO

2.059

1

2.058

2.618

0

2.618

559

1

560

821.0A Stadsvernieuwing

DSO

37.300

20.036

17.263

50.705

26.506

24.199

13.405

-6.470

6.935

822.0A Lasten omgevingsvergunningen

DSO

28.002

0

28.002

33.962

0

33.962

5.960

0

5.960

823.0A Baten omgevingsvergunningen

DSO

0

31.175

-31.175

0

31.690

-31.690

0

-515

-515

830.0A Bouwgrondexploitaties

DSO

96.897

90.988

5.910

92.394

84.610

7.785

-4.503

6.378

1.875

830.1A Erfpacht

DSO

4.156

17.461

-13.305

3.043

17.615

-14.572

-1.113

-154

-1.267

830.1C Rente Fonds Canons Ineens

DSO

3.093

0

3.093

3.101

0

3.101

9

0

9

939.0B Baten precariobelasting (DSO)

DSO

0

13

-13

0

0

0

0

13

13

940.0C Lasten precariobelasting (DSO)

DSO

-1

0

-1

0

0

0

1

0

1

Totaal 15 - Stadsontwikkeling

192.092

180.509

11.584

201.103

175.673

25.431

9.013

4.834

13.847

16 - Financiën

330.0A Nutsbedrijven

CTR

597

16.387

-15.791

597

15.908

-15.312

0

479

479

714.0B Geldlening Jacobusstichting

CTR

313

355

-42

313

355

-42

0

0

0

830.2A Geldlening GrondexploitatieMij Vroondaal CV

CTR

4.406

4.569

-163

4.406

4.569

-163

0

0

0

911.0A Geldleningen en uitzetting korter dan 1 jaar

CTR

154

1.175

-1.021

166

643

-477

12

532

544

913.0A Beleggingen

CTR

1.439

8.052

-6.612

1.328

7.874

-6.546

-111

178

66

914.0A Geldleningen en uitzetting langer of gelijk aan 1 jaar

CTR

11.480

31.551

-20.071

11.537

31.293

-19.756

57

258

315

914.0B Activafinanciering

CTR

98.007

12.026

85.981

98.186

12.026

86.161

180

0

180

921.0A Algemene uitkering gemeentefonds (CTR)

CTR

0

850.079

-850.079

0

843.042

-843.042

0

7.037

7.037

922.5A Lasten en baten Algemene reserve

CTR

17.700

43.400

-25.700

17.700

43.400

-25.700

0

0

0

922.5B Lasten en baten Programmareserves

CTR

46

21.377

-21.331

46

21.377

-21.331

0

0

0

922.5C Lasten en baten Centrale bedrijfsvoeringsreserve

CTR

11.320

8.890

2.430

11.320

8.890

2.430

0

0

0

922.5D Lasten en Baten Gemeentebrede reserve Exploitatieresultaten

CTR

10.079

0

10.079

9.290

0

9.290

-789

0

-789

923.0A Uitkering deelfonds sociaal domein

CTR

0

330.565

-330.565

0

329.882

-329.882

0

683

683

310.2A Compensatieregeling startende ondernemers

DPZ

335

0

335

450

0

450

115

0

115

614.0C Kwijtschelding belastingen

DPZ

155

0

155

150

0

150

-5

0

-5

930.0A Uitvoering Wet WOZ

DPZ

276

278

-3

336

248

88

60

30

90

931.0A Baten onroerende zaakbelasting gebruikers

DPZ

114

23.823

-23.709

159

22.897

-22.738

45

926

971

932.0A Baten onroerende zaakbelasting eigenaren

DPZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

932.0B Baten onroerende zaakbelasting eigenaren woningen

DPZ

4.909

32.546

-27.636

5.274

32.207

-26.933

365

339

703

932.0C Baten onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen

DPZ

40

31.065

-31.024

81

30.246

-30.165

41

819

859

936.0A Baten toeristenbelasting

DPZ

112

8.241

-8.129

118

6.881

-6.763

6

1.360

1.366

937.0A Baten hondenbelasting

DPZ

269

2.113

-1.844

268

2.092

-1.824

-1

21

21

939.0A Baten precariobelasting

DPZ

95

16.432

-16.337

88

16.331

-16.243

-7

101

94

940.0B Overige activiteiten gemeentebelastingen

DPZ

165

177

-12

197

223

-27

32

-46

-15

940.0D Perceptielasten omgevingsvergunning

DPZ

21

334

-313

120

191

-71

100

143

243

940.0E Perceptielasten parkeerbelasting

DPZ

1.442

1.832

-390

1.111

1.217

-106

-331

615

284

940.0F Perceptielasten burgemeestersvergunning

DPZ

43

112

-69

48

94

-46

5

18

24

940.0G Perceptielasten BIZ

DPZ

5

25

-20

3

26

-23

-3

-1

-4

001.0A Niet overhead directeur GAD

GAD

1.928

0

1.928

0

0

0

-1.928

0

-1.928

960.1G Interne / Externe leveringen (GAD)

GAD

363

363

0

0

227

-227

-363

136

-227

Totaal 16 - Financiën

165.813

1.445.767

-1.279.953

163.292

1.432.139

-1.268.848

-2.521

13.628

11.107

17 - Overige beleidsvoornemens

922.3O Post onvoorzien

CTR

0

0

0

778

0

778

778

0

778

922.3P Trend en overig onverdeeld

CTR

181.455

298.737

-117.282

181.419

306.841

-125.422

-35

-8.104

-8.140

Totaal 17 - Overige beleidsvoornemens

181.455

298.737

-117.282

182.197

306.841

-124.644

743

-8.105

-7.362

18 - Interne dienstverlening

960.2D Plus-producten primair proces (CVDH)

CVDH

877

2.631

-1.755

667

2.738

-2.071

-210

-107

-316

090.0A Vennootschapsbelasting

IDC

210

0

210

0

0

0

-210

0

-210

960.2B Plus-producten

IDC

-714

2.555

-3.269

-205

3.890

-4.095

509

-1.335

-826

Totaal 18 - Interne dienstverlening

373

5.186

-4.814

462

6.628

-6.166

90

-1.442

-1.352

19 - Stadsdelen en Wijkaanpak

670.0P Buurthuis van de toekomst (CVDH)

CVDH

840

1.614

-774

768

1.614

-846

-72

0

-72

140.1C Bestrijding onveiligheid Deco (S)

DPZ

471

65

406

537

0

537

66

65

131

210.2F Onderhoud wegen/straten/pleinen (S)

DPZ

7.440

727

6.713

7.101

550

6.551

-339

177

-162

210.2G Aanleg wegen, straten en pleinen (S)

DPZ

312

0

312

296

0

296

-15

0

-15

210.3C Straatreiniging (S)

DPZ

918

3

914

993

0

993

75

3

78

210.4D Verkeersmanagement (S)

DPZ

1.062

0

1.062

619

0

619

-443

0

-443

210.5B Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels (S)

DPZ

71

0

71

70

0

70

-1

0

-1

210.6C Gebruik openbare ruimte (S)

DPZ

-22

778

-801

225

916

-691

247

-138

109

210.8B Wijkaanpak (S)

DPZ

5.730

0

5.730

6.743

0

6.743

1.013

0

1.013

221.2B Grachten en vaarten (S)

DPZ

226

0

226

224

0

224

-3

0

-3

240.0B Waterkering (S)

DPZ

150

0

150

161

0

161

11

0

11

560.1C Openbaar groen (S)

DPZ

17.195

35

17.160

17.244

72

17.172

49

-37

12

560.2D Speelvoorzieningen (S)

DPZ

5.086

0

5.086

5.149

0

5.149

63

0

63

560.2E Recreatieve voorzieningen (S)

DPZ

1.340

220

1.119

1.227

0

1.227

-113

220

107

670.0M Buurthuis van de Toekomst (S)

DPZ

19.359

0

19.359

19.278

0

19.278

-81

0

-81

670.0N Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S)

DPZ

10.107

21

10.087

9.886

0

9.886

-222

21

-201

670.0O Vrijwilligerswerk (S)

DPZ

57

0

57

57

0

57

-1

0

-1

670.1D Preventief Jeugdbeleid (S)

DPZ

6.678

0

6.678

6.624

0

6.624

-54

0

-54

723.7C Wijkleefbaarheid (S)

DPZ

536

0

536

578

0

578

42

0

42

723.8B Graffitibestrijding (S)

DPZ

650

12

638

629

0

629

-22

12

-10

723.9B Bewonersinitiatieven duurzaamheid

DPZ

648

0

648

736

0

736

88

0

88

939.0D Baten precariobelasting (S)

DPZ

4

7

-3

0

0

0

-4

7

3

Totaal 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak

78.858

3.482

75.374

79.145

3.152

75.993

286

331

617

20 - Overhead

010.0A Overhead directeur BSD

BSD

14.215

687

13.527

14.335

550

13.785

120

137

258

010.0B Concern bedrijfsvoeringstaken

BSD

28.249

289

27.959

25.587

0

25.587

-2.662

289

-2.372

010.0C Bestuursadvisering en ¿ondersteuning

BSD

5.047

183

4.864

5.036

0

5.036

-11

183

172

017.0A Overhead directeur vastgoed

CVDH

2.554

218

2.336

2.359

0

2.359

-195

218

23

960.2F Basiswerkplekken overhead (CVDH)

CVDH

93

754

-661

114

795

-681

21

-41

-20

014.0A Overhead directeur DPZ

DPZ

39.386

47

39.339

38.797

0

38.797

-589

47

-542

012.0A Overhead directeur DSB

DSB

32.434

4

32.430

33.601

0

33.601

1.167

4

1.171

013.0A Overhead directeur DSO

DSO

28.674

0

28.674

22.753

0

22.753

-5.921

0

-5.921

018.0A Overhead directeur GAD

GAD

1.644

351

1.293

4.428

578

3.850

2.784

-227

2.557

016.0A Overhead directeur HGR

HGR

24.199

0

24.199

2.581

0

2.581

-21.618

0

-21.618

019.0A Overhead directeur IDC

IDC

3.238

3.221

16

-1.444

2.288

-3.732

-4.682

933

-3.748

021.0A Overhead directeur BEC

IDC

1

0

1

0

0

0

-1

0

-1

011.0A Overhead directeur OCW

OCW

33.011

178

32.833

26.799

0

26.799

-6.212

178

-6.034

015.0A Overhead directeur SZW

SZW

46.797

1.871

44.926

45.930

2.244

43.687

-867

-373

-1.239

Totaal 20 - Overhead

259.542

7.803

251.736

220.876

6.455

214.422

-38.665

1.349

-37.316

Totaal Gemeente Den Haag

2.780.744

2.767.079

13.666

2.741.447

2.741.447

0

-39.297

25.632

-13.666