Informatie met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens

Topfunctionarissen in dienst van de gemeente mogen niet meer verdienen dan de wettelijk vastgestelde norm: in 2017 geldt een salarisplafond van € 181.000. Ook in 2017 hield de gemeente Den Haag zich aan de norm.

Overzicht informatie WNT Den Haag 2017.

Omschrijving

Bedragen x €1.000

Naam

A.W.H Bertram

H.L.G. Seuren

Beloning

85

112

Uitbetaald verlof voorgaande jaren*
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding
Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

9
0
9

0
17

Functie

Gemeentesecretaris

Griffier

Duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar

Deeltijd**: 60%, 1/1/2017-15/11/2017

Voltijd, hele jaar

*Bij uitdiensttreding per 15/11/2017 zijn de niet opgenomen verlofuren voorgaande jaren binnen de WNT normen van die jaren uitbetaald.
**De gemeentesecretaris wordt voor 100% betaald door de gemeente Den Haag en is voor 40% gedetacheerd bij

de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Overzicht informatie WNT Den Haag 2016.

Omschrijving

Bedragen x €1.000

Naam

A.W.H Bertram

H.L.G. Seuren

Beloning

88

107

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding
Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

0
9

0
14

Functie

Gemeentesecretaris

Griffier

Duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar

Deeltijd*: 60%, hele jaar

Voltijd, hele jaar

*De gemeentesecretaris wordt voor 100% betaald door de gemeente Den Haag en is voor 40% gedetacheerd bij

de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.