Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 209

Samenstelling dekking programma

(obv gerealiseerde baten inclusief onttrekkingen aan de reserves)

€ 209

Toelichting op de samenstelling van het programma in 2017
Lasten
Het grootste deel van de lasten van dit programma (€ 205 mln.) bestaat uit beheer en onderhoudslasten. Werkzaamheden met betrekking tot afvalverwijdering en riolering vormen samen ongeveer de helft van de lasten van het programma.

Toelichting op de dekking van het programma in 2017
Baten
Dit programma wordt vooral gedekt door heffingen voor afvalverwijdering en riolering (49%)
en uit algemene middelen en gemeentebrede reserves (38%)

Wat is het doel?
Bezoekers, winkelend publiek, ondernemers en ook bewoners ervaren de stad vooral buiten. Hoe aantrekkelijker de Haagse straten, pleinen, het water en het groen, hoe liever mensen in de stad wonen, naar de stad komen en er ook terugkomen. Door naar de mening van de mensen te vragen op gebieden van o.a. schoon, leefbaarheid en groen wordt zichtbaar hoe zij dit waarderen. Daarmee is buitenruimte essentieel voor de levendigheid en de stedelijke economie.

Welke resultaten zijn in 2017 behaald?

  • De aanbesteding van de Koningstunnel is afgerond. De aannemerscombinatie is inmiddels gestart met het ontwerp.
  • De 175ste handhaver is in dienst getreden.
  • De tweede fase van de Haagse Loper is opgeleverd.
  • Met de opening van de trap is de herinrichting van Seinpostduin afgerond.
  • De herinrichting van de Leyweg is afgerond.
  • De Saturnuskade in de Binckhorst is november 2017 opgeleverd en feestelijk geopend.
  • Er zijn 577 ondergrondse restafvalcontainers geplaatst.
  • In het Westduinpark (Natura2000 gebied) zijn de voet- en fietspaden tussen Kijkduin en Scheveningen hersteld.
  • Den Haag heeft de nationale groencompetitie Entente Florale gewonnen.
  • Het nieuwe duurzame afvalbrengstation aan de Uitenhagestraat geopend.

Toelichting op het financiële resultaat inclusief afwijkingen

Uitkomst 2017

Actuele begroting 2017

Resultaat 2017

Ontwerp begroting 2017

Uitkomst 2016

Lasten

205.449

203.254

2.196

N

202.977

221.293

Baten

123.202

120.853

2.349

V

120.853

117.501

Saldo exclusief reserves

82.247

N

82.401

N

153

V

82.124

N

103.792

N

Dotaties aan reserves

4.000

4.000

-

-

4.000

-

Onttrekkingen aan reserves

5.869

5.933

64

N

5.933

2.537

Saldo inclusief reserves

80.379

N

80.468

N

89

V

80.191

N

101.255

N

Er is een positief resultaat ontstaan van € 0,1 mln. Dit geringe resultaat is een saldo van een aantal onderwerpen:

• Ontwikkeling buitenruimte (€ 0,9 mln. V): de projecten in het uitvoeringsprogramma De Kust Gezond worden in een aantal jaren uitgevoerd. Als gevolg van deze nieuwe ontwikkelingen is er incidenteel een onderbesteding op de beheer- en onderhoudsbudgetten. Hiernaast is het project Grote Marktstraat met een voordelig resultaat afgesloten. De restpunten uit het project Grote Marktstraat worden betrokken bij het project de Kern Bijzonder.
• Onderhoud straten wegen en pleinen (€ 0,9 mln. V): uitvoering vindt in 2018 plaats door vertraging van projecten Kraayenstein als gevolg van een intensief participatietraject met de bewoners en de onderdoorgangen Binckhorst in verband met de bereikbaarheid.
• Gebruik openbare ruimte (€ 0,9 mln. V): vanaf 2017 legt de gemeente zelfstandig bestuurlijke boetes voor overlast op. Ook zijn de baten voor dwangsommen en omgevingsvergunningen in 2017 gestegen.
• Warenmarkten (€ 0,7 mln. V): dit voordeel komt door, minder lasten voor inhuur, juridische lasten en automatisering/digitalisering en lagere uitvoeringslasten (o.a. project MSK en lagere energielasten).

Daartegenover staan de volgende nadelen:

• Straatreiniging (€ 2,8 mln. N): Op programma 7 wordt de loonkostensubsidie voor vegers uit hoofde van de Participatiewet verantwoord. Dezelfde wet verhindert dat de loonkosten (€ 2,8 mln.) ook wordt verantwoord op programma 7. Omdat de vegers werkzaam zijn voor programma 10, zijn deze kosten hier verantwoord. Omdat dit niet begrote kosten zijn leidt dit tot een nadeel van € 2,8 op programma 10 en tot niet begrote lagere lasten voordeel op programma 7. Op gemeentelijk niveau is het resultaat derhalve nihil.
• Gladheidsbestrijding (€ 0,4 mln. N): In 2017 zijn 35 strooibeurten gedaan in plaats van de gebruikelijke twaalf strooibeurten. Dit had te maken met de hevige sneeuwval en gladheid.

Majeure afwijkingen 2017 t.o.v. 2016 (groter dan 1 mln.)
Met ingang van 2017 is het overzicht Overhead verplicht als gevolg van de BBV wijziging. De kosten van overhead zijn niet op het beleidsprogramma verantwoord maar op programma 20 Overhead. Daarnaast is het Besluit Begroten en Verantwoorden gewijzigd en moet activa met maatschappelijk nut geactiveerd worden. Dit heeft ertoe geleid dat deze kosten niet meer over de exploitatie lopen.
Per saldo leidt dit tot een lager programmasaldo van € 21 mln.

Toelichting ontwikkeling relevante balansposten in 2017

Begroting 2017

Realisatie 2017

Beginsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

(incl.res.best.)

Reserves

5.672

-1.933

3.739

-1.869

3.803

Voorzieningen

36.646

-7.241

29.405

-4.603

32.043

Investeringen (bruto)

57.968

44.862

Voorzieningen:
Het eindsaldo van voorzieningen is ongeveer € 2,6 mln. hoger dan begroot. Dit hangt voornamelijk samen met een lagere afname van het saldo op de voorziening afvalstoffenheffing. Dit komt mede door hogere baten wegens opgelegde aanslagen, huur en boeten en lagere inzamelkosten. De ontwikkelingen op voorzieningen zijn nader onderbouwd onder paragraaf C, Verloopoverzichten balansposten.

Investeringen:
Het afgelopen jaar is voor ongeveer € 45 mln. geïnvesteerd. De lagere bestedingen hebben vooral betrekking op de projecten buitenruimte, de tophalte Leyweg, Westlandse Zoom en de Koningstunnel. De oorzaak hiervoor is met name te vinden in de participatietrajecten voor projecten in de buitenruimte en de bereikbaarheid van de stad. Daarnaast hebben nieuwe inzichten of meevallers tot lagere uitgaven geleid. Dit is per project nader onderbouwd onder paragraaf C, Verloopoverzichten balansposten.