Specificatie vaste activa en kapitaallasten

Omschrijving balanspost

Boekwaarde

Her- rubricering

Boekwaarde

Netto-investeringen

Op-/afboeking boekwaarde

Afschrijvingen

Boekwaarde

Rente
(eccat 7.4)

Totale kapitaal-lasten 2017

31-12-2016

1-1-2017

Bruto inves-teringen

-/- Bijdragen van derden

-/- Bijdragen uit voor-zieningen

Overboeken gereed- gekomen activa

Overdracht activa tussen diensten*
(zie ook FA6)

Afboeken boekwaarde
(eccat 7.5)

Overige afboekingen

Afwaar-deringen
(eccat 7.5)

Reguliere afschrijvingen (eccat 7.3)

31-12-2017

Materiële vaste activa met economisch nut

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

182.326

1

182.327

6.471

0

0

13.235

-674

3.286

12.384

0

46

185.643

41

87

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

163.732

0

163.732

20.526

0

0

0

655

14.402

300

0

0

170.211

3.256

3.256

Woonruimten

4.175

0

4.175

7.062

0

0

0

0

0

0

0

366

10.871

0

366

Bedrijfsgebouwen

728.156

-40

728.116

3.456

611

0

82.644

-43

8.105

3.157

0

35.734

766.566

230

35.964

Grond- weg en waterbouwkundige werken

8.435

3

8.438

961

0

0

237

0

0

0

0

643

8.993

93

736

Vervoermiddelen

103

0

103

0

0

0

0

0

0

0

0

103

0

2

105

Machines apparaten en installaties

76.885

0

76.885

132

0

0

28.183

0

534

0

969

9.228

94.469

360

9.588

Overige materiële vaste activa

47.236

-2.138

45.098

11.433

0

0

5.490

0

0

0

0

10.826

51.195

881

11.707

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

151.573

0

151.573

131.906

0

0

-129.789

62

4.089

254

0

0

149.409

1.617

1.617

Totaal

1.362.621

-2.174

1.360.447

181.947

611

0

0

0

30.416

16.095

969

56.946

1.437.357

6.480

63.426

Materiële vaste activa met economisch nut gedekt uit heffingen

0

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

0

768

768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

768

15

15

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

13.014

-1.099

11.915

551

0

0

0

0

0

0

0

764

11.702

238

1.002

Grond- weg en waterbouwkundige werken

2.408

-3

2.405

18.684

0

18.684

0

0

0

0

0

121

2.284

48

169

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

0

372

372

0

0

0

0

0

0

0

0

25

347

7

32

Overige materiële vaste activa

13.453

2.137

15.590

3.794

822

0

0

0

0

0

0

1.946

16.616

312

2.258

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

28.875

2.175

31.050

23.029

822

18.684

0

0

0

0

0

2.856

31.717

620

3.476

0

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

0

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

779

0

779

0

0

0

0

0

0

0

0

0

779

0

0

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

6

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

Grond- weg en waterbouwkundige werken

83.618

3

83.621

116.846

99.570

0

1.612

0

0

0

0

8.355

94.154

1.673

10.028

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

440

-1

439

0

0

0

0

0

0

0

0

34

405

9

43

Overige materiële vaste activa

261

-3

258

1.204

1.204

0

1.288

0

0

0

0

35

1.511

5

40

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

3.069

0

3.069

9.107

265

0

-2.900

0

8

0

0

0

9.003

70

70

0

Totaal

88.173

-1

88.172

127.157

101.039

0

0

0

8

0

0

8.424

105.858

1.757

10.181

Totaal generaal Materiele vaste activa

1.479.669

0

1.479.669

332.133

102.472

18.684

0

0

30.424

16.095

969

68.226

1.574.932

8.857

77.083