Organisatieontwikkeling

Hoe ontwikkelt de gemeentelijke organisatie zich naar 2020? Dat is vastgelegd in de visie op organisatieontwikkeling 2020 (RIS 268795). In het coalitieakkoord staat de essentie van deze organisatieontwikkeling: ‘werken aan de stad vraagt om een gemeentelijke organisatie die ten dienste staat van de mensen, maatschappelijke instellingen en bedrijven die samen de stad vooruit helpen. Daarom gaan we verder met de ingezette ontwikkeling naar een compacte, resultaatgerichte en flexibele organisatie’.

In 2017 is goed te zien dat de ingezette stelselwijziging (de drie decentralisaties), de aangekondigde Omgevingswet en diverse stedelijke ontwikkelingen in zowel het sociale als fysieke domein flinke organisatorische impact hebben gehad. We zien de beweging om dicht op de burger of de opgave te organiseren. Dat vraagt om wendbaar en flexibel organiseren, integraal tussen diensten en disciplines en in samenwerking met partijen in de stad.

Jeugd en Wmo

Door de decentralisaties in het sociaal domein is bij de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) in de tijdelijke werkorganisatie Centrum Jeugd en Gezin onderzocht welk organisatiemodel wenselijk is voor een goede uitvoering van het jeugdbeleid. Verder is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgevoerd door een samenvoeging van Wmo-taken van OCW en de tijdelijke uitvoeringsorganisatie Wmo-taken van Dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheidsprojecten (SZW). Alle Wmo-taken zijn sinds april ’17 bij OCW ondergebracht. De gemeente wil in 2018 vanuit één organisatieonderdeel Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning (JMO) de burgers een integraal ondersteuningsaanbod bieden. In 2017 is dit voorbereid.

Participatiewet

De invoering van de Participatiewet en het streven van de gemeente naar een inclusieve arbeidsmarkt leidde in 2017 tot het besluit om de Haeghe Groep (HGR) en het Werkgeversservicepunt van de dienst SZW te integreren tot één tijdelijke organisatie: het Gemeentelijk Werkbedrijf. Na twee jaar zal deze worden geformaliseerd tot een definitief organisatieonderdeel Gemeentelijk Werkbedrijf (GWB) binnen SZW. Met het Gemeentelijk Werkbedrijf worden de krachten gebundeld en wordt een eenduidige en centrale regie gerealiseerd op zowel beleid en uitvoering van de Participatiewet als op de afbouw en zorgvuldige transformatie van de Wsw-banen (Wet sociale werkvoorziening).

Dienstverlening

Vanuit de dienst Publiekszaken (DPZ) is een gemeentebreed programma en netwerk gelanceerd onder de noemer DNA dienstverlening. Doel: zorgen dat elke medewerker van de gemeente de Hagenaar centraal stelt in de gemeentelijke dienstverlening. Dit wordt gedaan vanuit verschillende initiatieven. Bijvoorbeeld: goede voorbeelden en ervaringen delen met collega's, het stimuleren van kennisdelen en het uitproberen van verbeteringen in de dienstverlening door 'proeflabs'.

Vernieuwing bedrijfsvoering

In 2017 is het merendeel van de bedrijfsvoeringsfuncties gebundeld. Door te bundelen, maakt de gemeente de dienstverlening uniformer en efficiënter en gaan de kwaliteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering omhoog. Met de gebundelde bedrijfsvoering wil het college naar een compacte, flexibele en resultaatgerichte organisatie. Met ingang van 2018 wordt hiermee de bezuiniging en formatieve krimp op de bedrijfsvoering gerealiseerd.

Op 1 juli 2017 is het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum (BEC) opgericht. Dit centrum levert advies en expertise op de vakgebieden P&O, control, inkoop, informatievoorziening, informatiebeheer en (in de loop van 2018) juridische zaken. Het BEC vormt nu samen met de Bestuursdienst (BSD, kaderstelling en strategie) en het Intern Dienstencentrum (IDC, operationele taken) de bedrijfsvoeringsorganisatie van de gemeente.

Communicatie is in juli 2016 als eerste gebundeld en bij de BSD ondergebracht. In 2017 zijn de overige bedrijfsvoeringsfuncties gebundeld en ondergebracht bij het IDC of bij het BEC. De laatste bundeling, die van de juridische functie, wordt nu voorbereid en is voorzien in het tweede kwartaal van 2018.