Projectanalyse op hoofdlijnen

Projectanalyse op hoofdlijn
In het volgende onderdeel wordt een toelichting gegeven op de relevante reguliere projecteffecten binnen de grondexploitatieportefeuille.

Het saldo op NCW van de totale grondexploitatieportefeuille verbetert met € 10,2 mln. voordelig (zie tabel 4). Dit wordt per saldo veroorzaakt door € 5,3 mln. voordelige opgetreden reguliere risico’s en kansen en € 4,9 mln. voordelig als gevolg van 5 vastgestelde herzieningen, 8 nieuwe projecten en 8 (deels) afgesloten plannen (lees: effecten buiten het vastgestelde kader). De effecten van het eerste half jaar worden toegelicht in het Halfjaarbericht.

In de tweede helft van 2017[1] zijn er reguliere risico’s en kansen opgetreden voor een totaal van € 2,6 mln. nadelig. In 37 plannen is het saldo NCW regulier verslechterd met € 5,0 miljoen negatief en zijn 18 plannen regulier verbeterd met € 2,4 miljoen positief.

Een groot deel van de verslechtering van het saldo NCW met € 5,0 mln. wordt vooral veroorzaakt door zes grondexploitaties (€ 3,6 mln.) op de begrotingsposten bouwrijpmaken (€ 1,3 mln.) en plankosten (€ 2,3 mln.). De overige verslechtering van € 1,4 mln. heeft uiteenlopende oorzaken met relatief lage overschrijdingen in 31 plannen (gemiddeld € 44.000 per plan).

Voorkomende oorzaken met betrekking tot de plankosten zijn de complexiteit (Den Haag Nieuw Centraal en GO Spuikwartier (vh FA033 en Spuiforum I) en het Zuiderstrandtheater (Norfolk, A. Maasplein en NHH Boulevard) met betrekking tot het beeldkwaliteitsplan. Bij Viljoen-/Pieterburgstraat, zijn de kosten voor bodemsanering toegenomen. Dat is veroorzaakt doordat er meer verontreiniging aanwezig bleek dan aanvankelijk was voorzien.

De reguliere verbetering van het saldo over de tweede helft van 2017 met € 2,4 mln. voordeel vindt plaats in 19 plannen. Van deze 19 plannen zijn er vijf met een totale verbetering van € 1,5 mln. voordelig.

Grootste verbeteringen zijn het gevolg van een voordeel van € 0,4 mln. bij actualisatie van de begroting bodemsanering (Afsluiten OBL LeidschenveenYpenburg restplan). Een subsidiemeevaller van € 0,4 mln. (Bedrijventerrein Uitenhagestr. Het plan Kijkduin heeft een uitgiftevoordeel van € 0,3 mln. In de plannen Laakhaven West en Beetstraat heeft de markt een positief effect gehad op de uitgifte en zijn diverse begrotingsposten voordelig geactualiseerd. De overige 14 grondexploitaties laat een verbetering zien van € 0,4 mln. voordeel met diverse uiteenlopende redenen. (gemiddeld € 59.000 per plan).

Per 1 januari zijn er 60 overgebleven operationele plannen, nadat in 2017 vijf plannen zijn afgesloten.

[1] In het Halfjaarbericht 2017 zijn de reguliere risico’s en kansen van de eerste helft van 2017 toegelicht.