Stichtingen, verenigingen en coöperaties

Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID)

Programma

11. Economie, Internationale stad en Binnenstad

Doel

Het structureel beschikbaar stellen van kapitaal, langs de lijn van de Haagse economische visie, om gezamenlijk met private partijen een duurzame geïntegreerde stedelijke ontwikkeling te bewerkstelligen.

Openbaar Belang

Stichting HEID investeert langs de lijn van de economische visie middels onderliggende fondsen in meer innovatie en ondernemerschap, in de koolstofarme economie en in werkgelegenheid en vestigingsklimaat.

Betrokkenen

De gemeente Den Haag.

Bestuurlijk belang

Het bestuur van stichting HEID bestaat uit 1 natuurlijk persoon benoemd door het College van B&W van de gemeente Den Haag, wethouder KIJO.

Ambt. benoeming

Bestuurder - Wethouder KIJO; Fondsmanager - beleidsadviseur DSO.

Aandelen/stembelang

Stichting HEID kent als stichting geen aandeelhouders.

Materiële risico's

Geen

Financieel belang

Geen. Wel hebben de gemeente en de stichting een subsidierelatie.

Ontwikkelingen

In 2017 is er met succes € 7,2 mln. toegevoegd aan het bestaande FRED fonds t.b.v. de ontwikkeling van bedrijfsruimte in de stad en is er voor € 7 mln. aanvullende financiering aangevraagd voor het Energiefonds Den Haag. Ook is het door HEID geïnitieerde Haagse VVE Duurzaamheidsfonds van € 8 mln. op 1 juli 2017 formeel gestart. Stichting HEID beheert ongeveer € 40 mln. in acht verschillende investeringsfondsen.

Stichting Werkbij

Programma

Voornamelijk Programma 7. Werk, Inkomen en Armoedebeleid

Doel

Via de Stichting Werkbij worden werknemers gedetacheerd. De organisatie treedt op als werkgever van een steeds kleiner wordende groep werknemers, in de leeftijdscategorie van 55-62 jaar.

Openbaar belang

Via de Stichting Werkbij worden werknemers gedetacheerd bij bedrijven en instellingen, voornamelijk in de publieke sector. De organisatie treedt op als werkgever van een steeds kleiner wordende groep werknemers, in de leeftijdscategorie van 55-62 jaar. Er is geen directe bijdrage aan de Programmadoelstelling, omdat de organisatie zich in een fase van afbouw bevindt.

Betrokkenen

Naast de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten zijn er geen andere betrokkenen bij deze organisatie.

Bestuurlijk belang

Directeuren en een directieadviseur van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten hebben zitting in het bestuur van de organisatie. De gevolmachtigde is de heer R. Endhoven, ambtenaar bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten.

Ambt. benoemingen

Directeuren en een directieadviseur van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten hebben zitting in het bestuur van de organisatie. Het gaat hier om mevrouw E.M. ten Hoorn Boer (voorzitter), de heer M. Andriessen (secretaris) en de heer H. Wokke (penningmeester). De gevolmachtigde is de heer R. Endhoven,

Aandelen/stembelang

De gemeente heeft volledige zeggenschap.

Materiële risico’s

In de afgelopen maanden zijn een aantal rechtszaken gevoerd omdat een aantal werknemers die via de afbouwfase zijn afgevloeid menen dat zij recht hebben op een transitievergoeding bij het uitstromen waarbij het standpunt van de Werkbij is dat zij hier geen recht op hebben. Vooralsnog is de Werkbij zowel bij de kantonrechter als in hoger beroep in het gelijk gesteld. De advocaat van één ex-werknemer heeft bij de Hoge Raad der Nederlanden op 8 januari 2018 een verzoekschrift tot cassatie ingediend.

Financieel belang

De Gemeente Den Haag is voor 100% verantwoordelijk voor Stichting Werkbij.

Ontwikkelingen

De Stichting Werkbij is destijds opgericht om bijstandsgerechtigden via een detachering aan werk te helpen. Op haar hoogtepunt had de organisatie zo’n 2.200 werknemers in dienst. In 2010 is door de gemeenteraad het besluit genomen tot afbouw van de stichting. Dat heeft geleid tot een sociaal akkoord in juli 2012 waarbij een groot aantal werknemers zijn uitgestroomd. De organisatie bevindt zicht nu nog steeds in een afbouwfase en heeft in 2017 ongeveer 20 mensen op de payroll staan (in 2016 waren dit er 50). Er is geen directe bijdrage aan de Programmadoelstelling, omdat de organisatie zich in een fase van afbouw bevindt.

BIRGIT (Beter In Regie op Gemeentelijke IT)

Programma

3. Dienstverlening

Doel

Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben besloten de (door) ontwikkeling en het beheer van een ICT-toepassing voor het gebruik en het beheer van het stelsel van basis- en kernregistraties (stelselbeheersysteem) gezamenlijk te organiseren. Hiertoe is het samenwerkingsverband BIRGIT aangegaan om tegen zo laag mogelijke kosten beheer en onderhoud te laten plegen op software die in open source voor leden beschikbaar wordt gesteld.

Openbaar Belang

Betere dienstverlening en minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven. De coöperatie levert een stelselbeheersysteem, dat hieraan bijdraagt door het mogelijk te maken om gegevens eenmalig in te winnen en meervoudig te gebruiken.

Betrokkenen

Gemeenten Den Haag, Rotterdam en Utrecht

Bestuurlijk belang

De gemeente Den Haag wordt in de ALV vertegenwoordigd door een gemandateerde. In de praktijk is dit de CIO van de gemeente Den Haag. De gemeente wordt tevens vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen. Hiertoe is de heer J.W. Duijzer benoemd.

Ambt. benoemingen

In de periode van 1 januari tot 1 november 2017 is de heer P.B. (Paul) Buik benoemd geweest als bestuurder van de coöperatie. Per 1 november is er een nieuwe (externe) bestuurder benoemd.

Aandelen/stembelang

De vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag maakt voor 1/3 deel uit van het bestuur en de raad van commissarissen.

Materiële risico’s

n.v.t.

Financieel belang

De (jaarlijkse) bijdrage van Den Haag over het jaar 2017 betreft € 195.903,-

Ontwikkelingen

Het stelsel van basis- en kernregistraties is voortdurend in ontwikkeling en wordt de komende jaren (landelijk) uitgebreid met nieuwe basis- en kernregistraties. Deze zijn o.a. noodzakelijk om de gemeentelijke dienstverlening verder te verbeteren en bedrijfsprocessen efficiënter in te richten. In 2017 is vanwege onderbezetting van het bestuur geen invulling gegeven aan de doorgroei van de coöperatie BIRGIT. 2017 heeft vooral in het teken gestaan van de opvolging van het bestuur. De nieuwe bestuurder heeft (in samenwerking met de Raad van Commissarissen) aansluiting gezocht bij landelijke ontwikkelingen (Samen Organiseren, Common Ground van VNG realisatie)

Wigo4it

Programma

Voornamelijk Programma 7 Werk, Inkomen en Armoedebeleid, maar ook programma 3 Wijkaanpak en Dienstverlening en programma 8 Zorg en Welzijn.

Doel

Het doel van Wigo4it is om t.b.v. de sociale diensten van de G4 als één partij op te treden om hergebruik, ontwikkeling en gezamenlijk beheer van ICT-systemen mogelijk te maken. Deze samenwerking moet leiden tot een verbetering van de effectiviteit en doelmatigheid op het gebied van ICT. Verder heeft Wigo4it een belangrijke coördinerende en faciliterende rol bij intergemeentelijke communicatie- en overlegvormen. Voor de dienst SZW is het streven dat Wigo4it optreedt als een betrouwbare en kwalitatieve goede leverancier en samenwerkingspartner.

Openbaar Belang

Wigo4it is opgericht om gezamenlijk gebruik, beheer en ontwikkeling van ICT-systemen voor en door de sociale diensten van de vier grote steden mogelijk te maken.Wigo4it draagt, met een zakelijke en professionele klantbenadering, zorg voor de ICT-facilitering van de primaire processen van de vier diensten. Verder draagt Wigo4it bij aan de coördinatie en afstemming tussen de G4.

Betrokkenen

De belangrijkste andere partijen in de deelneming zijn de Sociale Diensten van de gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Utrecht

Bestuurlijk belang

De algemeen directeur van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten heeft zitting in het bestuur van de organisatie. De belangrijkste andere partijen in de deelneming zijn de Sociale Diensten van de gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Ambtelijke benoemingen

De Algemeen directeur van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten heeft zitting in het bestuur van de organisatie. Het gaat hier om mevrouw E.M. ten Hoorn Boer.

Aandelen/stembelang

Iedere gemeente heeft één vierde van het startkapitaal ingelegd. De gemeente Den Haag heeft dus een belang van 25% in Wigo4it. Het feitelijk aandelenbelang is € 25.000.

Materiële risico’s

Geen

Financieel belang

De gemeente Den Haag heeft een aandeel van 23% in de contributiebijdrage, verdeeld naar rato van het aantal bijstandsgerechtigden. Daarnaast heeft de gemeente een vordering op Wigo4it waardoor het financieel belang toeneemt tot € 0,4 miljoen.

Ontwikkelingen

Wigo4it realiseert het beheer en ontwikkeling van de ICT systemen en vervult een belangrijke rol ten aanzien van de coördinatie en afstemming tussen de G4. SZW heeft met de partij Wigo4it op hoofdlijnen het doel bereikt dat Wigo4it zorgdraagt voor beheer en ontwikkeling van informatiesystemen. Het jaar 2017 stond in het teken van de realisatie en implementatie van Professional Portal. Het Programma Professional Portal zorgt voor vernieuwing van SZW-dienstverlening met behulp van moderne ICT. We gaan van een papieren en administratieve organisatie naar een organisatie waar de medewerker daadwerkelijk zijn/haar vak beter kan uitoefenen zodat de werkzoekende burger sneller en nog concreter wordt geholpen. Door eenvoudige en routinematige werkzaamheden te automatiseren, kan de medewerker zich richten op de meer complexe werkzaamheden. De medewerker is geholpen door systemen die daadwerkelijk op effectieve wijze de processen ondersteunen. De systemen die worden eenvoudiger, de verbinding met de andere systemen makkelijker bereikbaar en de communicatie met de burger veel directer. De burger krijgt een grotere mate van zelfredzaamheid en regie in de dienstverleningsprocessen van de gemeente. Hij/zij kan straks tijds- en locatie onafhankelijk kijken in het dossier en wijzigingen aanbrengen.

Vereniging van Eigenaren (VVE) “De Wittebrug”te Den Haag.

Programma

Overzicht Overhead

Doel

Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Openbaar Belang

Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als gedeeltelijk eigenaar van het complex

Betrokkenen

De gemeente Den Haag, alsmede Ahold Vastgoed, Allround Waddinxveen BV, Politie Bureau Huisvesting, en de VVE Wittebrug Woningen.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door een medewerker van het Intern Diensten Centrum.

Ambtelijke benoemingen

Namens de gemeente is de locatiebeheerder van de afdeling Klantencontact Services van het IDC voorzitter en bestuurslid van de VVE.

Aandelen/ stembelang

In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 30 % eigenaar is van het pand.

Materiële Risico’s

Geen bijzondere risico’s.

Financieel belang

In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over het (groot)onderhoud, de brandmeldinstallatie, de schoonmaakkosen en de verzekeringen. De jaarrekening over 2017 is nog niet beschikbaar. De administratie van de VVE wordt verzorgd door VT 2000B.V.

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.

Vereniging van Eigenaren (VVE) “De Wittebrug”Woningen Weimarstraat 355/9 te Den Haag

Programma

Overzicht Overhead.

Doel

Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Openbaar Belang

Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als gedeeltelijk eigenaar van het complex

Betrokkenen

De gemeente Den Haag, alsmede 2 particuliere eigenaren van appartementen.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door een medewerker van het Intern Diensten Centrum.

Ambtelijke benoemingen

Namens de gemeente is de locatiebeheerder van de afdeling Klantencontact Services van het IDC voorzitter en bestuurslid van de VVE.

Aandelen/ stembelang

In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 50 % eigenaar is van het pand.

Materiële Risico’s

Geen bijzondere risico’s.

Financieel belang

In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over het (groot)onderhoud en de verzekeringen van het pand. Het betreft zeer beperkte bedragen.

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.

Vereniging van Eigenaren (VVE) Hulshoff-Bibliotheekcomplex.

Programma

Overzicht Overhead

Doel

Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Openbaar Belang

Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als grootste eigenaar van het complex

Betrokkenen

De gemeente Den Haag en Hulshoff Design Centers te Voorschoten.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door een medewerker van het Intern Diensten Centrum.

Ambtelijke benoemingen

Namens de gemeente is de afdelingsmanager Klantcontact Services van het IDC lid van het bestuur van de VVE

Aandelen/ stembelang

Deze VVE is voor 9,9 % eigenaar van het stadhuis/bibliotheekcomplex. In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 73 % eigenaar is van het betreffende gedeelte.

Materiële Risico’s

Geen bijzondere risico’s.

Financieel belang

In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over hoofddaken, de gevelonderhoudsinstallatie, de sprinklerinstallaties, de verzekeringen van het pand, en klein onderhoud. Over 2017 wordt een bedrag van € 23.000 aan kosten bij de VVE in rekening gebracht. De gemeente betaalt hiervan 73%. De gemeente Den Haag voert de administratie van deze VVE

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.

Vereniging van Eigenaren (VVE) Kantoren en Woningen aan de Leyweg 807-813.

Programma

Overzicht Overhead.

Doel

Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Openbaar Belang

Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als grootste eigenaar van het complex

Betrokkenen

De gemeente Den Haag en Vesteda gevestigd te Den Haag.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door een medewerker van het Intern Diensten Centrum.

Ambtelijke benoemingen

Namens de gemeente is de afdelingsmanager Klantcontact Services van het IDC lid van het bestuur van de VVE

Aandelen/ stembelang

In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 74 % eigenaar is van het pand.

Materiële Risico’s

Geen bijzondere risico’s.

Financieel belang

In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over hoofddaken, de gevelonderhoudsinstallatie, de buitengevel, de sprinklerinstallaties, de verzekeringen van het pand, klein onderhoud enz.. In 2016 is voor € 449.000 aan kosten bij de VVE in rekening gebracht. Voor 2017 is in de begroting € 75.000 aan kosten opgenomen, dit omdat niet alle onderhoudsactiviteiten jaarlijks uitgevoerd dienen te worden. In 2017 wordt uiteindelijk € 73. 000 in rekening gebracht De gemeente neemt 74% van deze kosten voor haar rekening. De gemeente Den Haag voert de administratie van deze VVE.

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.

Vereniging van Eigenaren (VVE) Stadhuiscomplex aan het Spui 68-70.

Programma

Overzicht Overhead

Doel

Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Openbaar Belang

Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als grootste eigenaar van het complex

Betrokkenen

De gemeente Den Haag alsmede JOVI investments II gevestigd te Den Haag.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door een medewerker van het Intern Diensten Centrum.

Ambtelijke benoemingen

Namens de gemeente is de afdelingsmanager Klantcontact Services van het IDC lid van het bestuur van de VVE

Aandelen/ stembelang

Deze VVE is voor 90,1 % eigenaar van het stadhuis/bibliotheekcomplex. In de 2 splitsingsakten (op 11-9-1998 en op 26-4-2005), die opgesteld zijn naar aanleiding van de aankoop van winkels door de gemeente is vastgelegd dat de gemeente uiteindelijk voor 87,7 % eigenaar is van dit deel van het stadhuis/bibliotheek- complex. Door de aankoop van het Forum complex in april 2017 is dit percentage toegenomen met 11,4 % tot 99,1 %

Materiële Risico’s

Geen bijzondere risico’s.

Financieel belang

In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over de kosten van beveiliging en schoonmaak van het atrium, de hoofddaken, de gevelonderhoudsinstallatie, de sprinklerinstallaties, de kosten van bemensing van de meldkamer, de verzekeringen van het pand, en klein onderhoud. In de begroting 2017 wordt er vanuit gegaan dat voor € 573.000 aan kosten bij de VVE in rekening gebracht wordt. In 2017 wordt naar verwachting een bedrag van € 596. 000 in rekening gebracht. De gemeente neemt, na de aankoop van Forum, 99% van deze kosten voor haar rekening. De gemeente Den Haag voert de administratie van deze VVE.

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.

Vereniging van Eigenaren (VVE) Stadsdeelcomplex “Leidschenveen-Ypenburg”

Programma

Overzicht Overhead.

Doel

Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Openbaar Belang

Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag alsmede eigenaar van het complex

Betrokkenen

De gemeente Den Haag en Politie Haaglanden en DPB Vastgoedbeheer te Barendrecht.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door een medewerker van het Intern Diensten Centrum.

Ambtelijke benoemingen

Namens de gemeente is de locatiebeheerder van de afdeling Klantencontact Services van het IDC voorzitter en bestuurslid van de VVE.

Aandelen/ stembelang

In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 25 % eigenaar is van het pand.

Materiële Risico’s

Geen bijzondere risico’s.

Financieel belang

In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over gevelonderhoud, (groot)onderhoud, energieopslag, liftkosten enz. Op peildatum 31-12-2016 was het balanstotaal € 482.000. De onderhoudsreserve op peildatum 31-12-2016 bedroeg € 413.000. De jaarrekening 2017 is nog niet beschikbaar. De administratie van de VVE wordt verzorgd door VT 2000 B.V.

Ontwikkelingen

Er loopt momenteel nog een gerechtelijke procedure over de afwikkeling van onderhoud. Momenteel wordt een mediation- traject gevolgd om te bezien of er een minnelijke schikking mogelijk is.

Vereniging van Eigenaren (VVE) Kantoor-/wooncomplex Willemstaete Scheveningseweg 255

Programma

Overzicht overhead

Doel

Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Openbaar Belang

Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag alsmede eigenaar van het complex

Betrokkenen

De gemeente Den Haag en bewoners VVE.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door een medewerker van het Intern Diensten Centrum.

Ambtelijke benoemingen

Namens de gemeente is de locatiebeheerder van de afdeling Klantencontact Services van het IDC voorzitter en bestuurslid van de VVE.

Aandelen/ stembelang

In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 33 % eigenaar is van het pand.

Materiële Risico’s

Geen bijzondere risico’s.

Financieel belang

In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over gevelonderhoud, (groot)onderhoud en verzekeringen. De kosten worden jaarlijks cfm de verdeelsleutel in de oprichtingsakte door beide eigenaren gedragen.

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen