Deelnemingen

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter BV (ROM)

Programma

11. Economie, Internationale stad en Binnenstad

Doel

Het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland en Nederland.

Openbaar Belang

Het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland en Nederland.

Betrokkenen

Naast de gemeente Den Haag zijn de gemeentes Rotterdam, Delft, Leiden en Westland, het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland, de TU Delft Holding B.V., Libertatis Ergo Holding B.V., Erasmus MC, LUMC te Leiden en Stichting HEID (Holdingsfonds Economische Investeringen Den Haag) betrokken.

Bestuurlijk belang

De gemeente is als aandeelhouder bestuurlijk vertegenwoordigd op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. De wethouder KIJO is inhoudelijk verantwoordelijk. Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM.

Ambt. benoeming

N.v.t.

Aandelen/stembelang

0,0082

Materiële risico’s

Geen

Financieel belang

Aansprakelijkheid naar rato van inbreng op basis van“1 aandeel 1 stem”. De kapitaalstorting bedraagt € 500.000.

Ontwikkelingen

In 2017 heeft een externe evaluatie door Decisio plaatsgevonden. De belangrijkste conclusie is dat met de komst van InnovationQuarter én de uitvoeringskracht op het gebied van economische structuurversterking en innovatiestimulering aanzienlijk is toegenomen én de samenwerking in de regio sterk is gegroeid. Ook zijn de geïnterviewde bedrijven zeer positief over de ontvangen ondersteuning, de inzet van het netwerk en de wijze waarop InnovationQuarter partijen verbindt.Eind 2016 is de Roadmap Next Economy opgeleverd; een lange termijnvisie voor onze regio. InnovationQuarter is gevraagd om de uitvoering van de Roadmap over te nemen. Dit vanuit de wens om de uitvoering in te bedden in een bestaande, tripartiete structuur met private rechtspersoonlijkheid, met doorzettingskracht en een zakelijke cultuur. Er wordt in afstemming met de gemeente Den Haag en Rotterdam gewerkt aan een plan van aanpak en de opzet van de organisatie.Mede in het kader van de Roadmap Next Economy wordt daarnaast, samen met de Europese Investeringsbank en de Europese Commissie, gewerkt aan de oprichting van een regionaal investeringsplatform. Een dergelijk investeringsplatform ondersteunt bij het opwerken van financierbare business cases en biedt gestructureerde toegang tot Europese en nationale financieringsinstrumenten. Voor het verder opzetten van dit investeringsplatform is het kwartiermakerschap per 1 december belegd bij InnovationQuarter. Eind november werd bekend dat als gevolg van de aanstaande Brexit het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) zal verhuizen van Londen naar Amsterdam. De keuze van de EMA voor Amsterdam biedt– ook voor onze regio - veel potentiële spin-off aan meeverhuizende bedrijven verwacht. In december is hiervoor een plan van aanpak opgesteld en een speciaal projectteam voor ingericht.Afgelopen periode is met de Ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, met RVO, Rotterdam Partners, BOM, OostNL en Amsterdam Trade verder gewerkt aan de totstandkoming van Trade NL: betere afstemming en samenwerking tussen publieke partners op het gebied van Trade. Een Convenant tussen Rijk en regionale partners is op 22 januari 2018 ondertekend. De EBZ is in november opnieuw bijeengekomen. Dit keer stond de cross-over tussen tuinbouw en life sciences op de agenda. Een werkgroep vanuit de EBZ (waaronder wethouder KIJO) zal vervolgacties uitzetten op basis van de voorstellen en suggesties die ter vergadering zijn gedaan. Streven is een gezamenlijk programma tussen Greenport en Medical Delta te ontwikkelen met uitvoeringskracht, ook vanuit InnovationQuarter. Afgelopen jaar heeft IQ vanuit Foreign Investments 50 projecten (nieuwe landingen en uitbreidingen) gehaald naar de regio. Hiervan zijn18 bedrijven met een vestiging naar Den Haag begeleidt, waarvan 6 samen met The Hague Business Association (voorheen WFIA), met een verwacht aantal arbeidsplaatsen van 277 in drie jaar en investeringsvermogen van € 31,85 mln.

World Trade Center BV (WTC)

Programma

11. Economie, Internationale stad en Binnenstad

Doel

Ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een gebouwencomplex genaamd "World Trade Center Den Haag" bestemd voor bedrijven in internationale diensten, handels of goederenverkeer.

Openbaar Belang

Ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een gebouwencomplex genaamd "World Trade Center Den Haag" bestemd voor bedrijven in internationale diensten, handels of goederenverkeer.

Betrokkenen

De gemeente Den Haag.

Bestuurlijk belang

N.v.t.

Ambt. benoeming

N.v.t.

Aandelen/stembelang

N.v.t.

Materiële risico’s

Geen.

Financieel belang

N.v.t.

Ontwikkelingen

Na overdracht van de licentie aan de gemeente zijn er geen nieuwe activiteiten ontplooid. De vereffenaar van de World Trade Center BV heeft in 2017 de werkzaamheden voor de opheffing van de BV afgerond.

The Hague Trains Holding BV

Programma

13. Verkeer en Milieu

Doel

Het exploiteren en/of doen exploiteren van de spoorverbinding tussen (in ieder geval) Den Haag en Brussel waaronder mede begrepen wordt het aanvragen van capaciteit ten behoeve van de voorgenomen exploitatie en het sluiten van de ter zake benodigde overeenkomsten.

Openbaar Belang

Het exploiteren en/of doen exploiteren van de spoorverbinding tussen (in ieder geval) Den Haag en Brussel waaronder mede begrepen wordt het aanvragen van capaciteit ten behoeve van de voorgenomen exploitatie en het sluiten van de ter zake benodigde overeenkomsten.

Betrokkenen

De gemeente Den Haag.

Bestuurlijk belang

N.v.t.

Ambt. benoeming

N.v.t.

Aandelen/stembelang

N.v.t.

Materiële risico’s

Geen.

Financieel belang

N.v.t.

Ontwikkelingen

Het college heeft de gemeenteraad bericht dat definitief is besloten dat Den Haag 4 aansluitingen richting Brussel per dag krijgt. Hierdoor ontvalt de noodzaak tot het in stand houden van de BV. Het college heeft in 2017 besloten tot het opheffen van de vennootschap. De vereffenaar van de The Hague Trains Holding BV heeft in 2017 de werkzaamheden voor de opheffing van de BV verzorgd en zal de uitschrijving bij de KVK in 2018 laten plaatsvinden.

N.V. ADO Den Haag

Programma

16. Financiën

Doel

De vennootschap heeft ten doel de bevordering van het betaald voetbal in de regio Haaglanden in de zin van de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond in de ruimste zin des woords en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Openbaar belang

Het bewaken van de financiële gezondheid van de belangrijkste gebruiker van het gemeentelijke stadion. De taak valt onder het programma Financiën.

Betrokkenen

United Vansen International Sports houdt 99,9 procent van de aandelen, de vereniging HFC ADO Den Haag 1 bijzonder aandeel en de gemeente Den Haag tot medio 2017 1 prioriteitsaandeel.

Bestuurlijk belang

Sinds juni 2017 niet meer van toepassing.

Ambt. benoeming

N.v.t.

Aandelen/stembelang

Sinds juni 2017 niet meer van toepassing.

Materiële risico’s

Geen.

Financieel belang

Sinds juni 2017 is het prioriteitsaandeel met een nominale waarde van € 1,65 vervreemd. In brede zin: N.V. ADO Den Haag blijft huurder van het gemeentelijke stadion.

Ontwikkelingen

In juni 2017 is door het college van B&W besloten dat zij niet langer verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor het (financiële) beleid van ADO Den Haag; gebleken is dat het prioriteitsaandeel geen adequaat middel is om onder de ontstane omstandigheden toezicht te houden. Derhalve werd besloten over te gaan tot vervreemding van het gemeentelijke prioriteitsaandeel (RIS297250).

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Programma

16. Financiën

Doel

De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A). Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. De BNG biedt financiële diensten opmaat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren. Daarnaast neemt zij deel aan projecten in de vorm van publiek private samenwerking (PPS).

Openbaar belang

Het beheer van de bank voor de publieke sector.

Betrokkenen

Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector).

Bestuurlijk belang

De wethouder FVVM vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder.

Ambt. Benoemingen

N.v.t.

Aandelen/stembelang

De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Den Haag bezit 1.275.456 aandelen (2,3% van het totaal).

Materiële risico’s

Er is geen sprake van materiële risico’s. Vanaf boekjaar 2018 moet het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal 3% bedragen. BNG Bank heeft hier in de afgelopen jaren rekening mee gehouden.

Financieel belang

De gemeente heeft € 2,894 mln beschikbaar gesteld aan gestort kapitaal. Het door de gemeente ontvangen dividend in 2017 bedroeg € 2,0 mln.

Ontwikkelingen

De nettowinst over het eerste halfjaar van 2017 bedraagt € 242 mln, een stijging van € 116 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2016. Deze forse stijging is het gevolg van een hoger dan verwacht renteresultaat en een groot positief resultaat financiële transacties. Het renteresultaat van de bank heeft geprofiteerd van aantrekkelijke tarieven voor kortlopende financiering. Het resultaat financiële transacties is positief beïnvloed door zowel gerealiseerde als ongerealiseerde marktwaardeveranderingen, vooral als gevolg van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank en de stijging van de lange rentetarieven in de verslagperiode. Het renteresultaat van de bank is ten opzichte van dezelfde periode in 2016 met € 31 mln toegenomen tot € 222 mln. De lage rentestand in absolute zin en de terughoudende rentepositie, gegeven de verwachting van een oplopende rente later in 2017, hebben nog altijd een drukkend effect op het renteresultaat. De nieuw verstrekte langlopende kredietverlening in de eerste helft van 2017 daalde ten opzichte van dezelfde periode in 2016 met € 0,3 miljard tot € 4,4 miljard. De belangrijkste oorzaak is de relatief lage marktvraag. De bank werkt momenteel ook aan initiatieven op het gebied van duurzame maatschappelijke vraagstukken, veelal in samenwerking met externe partijen. Een van de initiatieven betreft de Energietransitie Financieringsfaciliteit ter grootte van € 100 mln. De bank werkt hierbij samen met het ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Investeringsagentschap aan het stimuleren van duurzame investeringen door achtergestelde leningen beschikbaar te stellen.

N.V. Dunea

Programma

16. Financiën

Doel

Voorzien in de behoefte van drinkwater en industriewater zowel binnen als buiten het distributiegebied. Daarbij moet Dunea voldoen aan de eisen van verantwoord natuurbeheer van het toevertrouwde duingebied met inachtneming van de eisen van een verantwoorde waterwinning. Tevens beheert Dunea andere onderdelen van de waterketen zoals riolering en afvalwaterzuivering zowel binnen als buiten het distributiegebied.

Openbaar belang

Drinkwatervoorziening.

Betrokkenen

De aandeelhouders van Dunea zijn de 18 gemeenten in het verzorgingsgebied. Naast de gemeente Den Haag (39,87 %) zijn dit onder andere Leiden (10%) en Zoetermeer (9,4%). Een keer per vijf jaar zal worden nagegaan of de verdeling van geplaatste aandelen in het kapitaal van Dunea overeenstemt met de verhouding van de inwoneraantallen van de gemeenten.

Bestuurlijk belang

De wethouder FVVM vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder.

Ambt. benoemingen

N.v.t.

Aandelen/stembelang

39,87%

Materiële risico’s

Geen.

Financieel belang

Conform de statuten keert Dunea geen dividend uit.

Ontwikkelingen

Jaarlijks worden in de AvA de drinkwatertarieven vastgesteld. Eind 2017 zijn de tarieven voor 2018 vastgesteld, het integrale drinkwatertarief daalt voor alle klantgroepen. In 2018 wordt door Dunea overgestapt op een nieuwe tariefstructuur gebaseerd op de kosten die Dunea maakt. De nieuwe tariefstructuur wordt ingevoerd na advies aan alle drinkwaterbedrijven van de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Het kostprijsmodel zorgt er voor dat de tarieven transparanter zijn.

N.V. Eneco

Programma

16. Financiën

Doel

Het op betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze leveren van duurzame energie en daaraan gerelateerde innovatieve producten en diensten aan particuliere en zakelijke klanten.

Openbaar belang

Het beheer van een energiebedrijf dat onder andere eigenaar is van de Haagse warmtenetten. Voor de financiën van de gemeente is waarde-behoud rendement van het geïnvesteerd vermogen een doelstelling.

Betrokkenen

De aandeelhouders van het energiebedrijf zijn 53 gemeenten. De gemeente Den Haag bezit 16,55% van de aandelen. Rotterdam heeft 31,69% en Dordrecht 9,05% van de aandelen in bezit.

Bestuurlijk belang

De wethouder FVVM vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder.

Ambt. benoemingen

N.v.t.

Aandelen/stembelang

16,55%

Materiële risico’s

Geen.

Financieel belang

Er wordt jaarlijks dividend uitgekeerd. Het in 2017 uitgekeerde dividend bedroeg het dividend over het boekjaar 2016. 2016 was het laatste jaar waarin Eneco nog niet gesplitst was. Het uitgekeerde dividend bedroeg € 16,5 mln.

Ontwikkelingen

Begin 2017 is Eneco gesplitst. Het netwerkbedrijf Stedin is nu volledig zelfstandig. Onder de 53 gemeentelijke aandeelhouders is vervolgens een inventarisatie gehouden over de invulling van het toekomstig aandeelhouderschap. 75% van de aandeelhouders heeft in een voorlopig besluit gekozen voor afbouw van het aandeelhouderschap. De gemeente Den Haag heeft in dit principebesluit voor behoud van de aandelen gekozen.

Stedin Holding N.V

Programma

16. Financiën

Doel

Het verzorgen van veilig en betrouwbaar transport van gas en elektriciteit naar huishoudens en bedrijven en het beheer, aanleggen, aansluiten en toekomstbestendig maken van de elektriciteits- en gasnetten, waarbij deze betaalbaar en betrouwbaar moet blijven.

Voor de financiën van de gemeente Den Haag is waarde-behoud en rendement van het geïnvesteerd vermogen een doelstelling.

Openbaar belang

Veilig aansluiten, beheer, aanleggen en toekomstbestendig maken van elektriciteits- en gasnetten en verzorgen van betrouwbaar transport van gas en elektriciteit naar huishoudens en bedrijven.

Betrokkenen

De aandeelhouders zijn 53 gemeenten, waaronder Den Haag ( 16,55% van de aandelen), Rotterdam (31,69% van de aandelen) en Dordrecht (9,05% van de aandelen).

Bestuurlijk belang

De wethouder FVVM vertegenwoordigt de gemeente Den Haag als aandeelhouder.

Ambt. benoemingen

N.v.t.

Aandelen/stembelang

16,55%

Materiële risico’s

Geen

Financieel belang

Er wordt jaarlijks dividend uitgekeerd. Het totale dividend afkomstig van de ongesplitste Eneco N.V. is na de splitsing in energiebedrijf Eneco en netwerkbedrijf Stedin, begin 2017, gehalveerd begroot voor beide ondernemingen. Het dividend van Stedin is mede afhankelijk van de regulering van de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Deze regulering bepaalt hoe hoog de inkomsten van de energienetbeheerders mogen zijn. Per 2017 is een nieuwe reguleringsperiode van vijf jaar ingegaan. Het dividend over 2017 wordt in 2018 aan de gemeente uitgekeerd. In 2017 is dividend ontvangen van het nog ongesplitste Eneco over het jaar 2016.

Ontwikkelingen

Conform het handhavingsbesluit van de ACM van eind 2015 is Eneco N.V. per 31 januari 2017 gesplitst in een netwerkbedrijf (Stedin) en een energiebedrijf (Eneco). Het uitgangspunt van de splitsing is dat er twee zelfstandige bedrijven ontstaan die volledig zijn berekend op hun taken. Voor Stedin was het plaatsen en onderhouden van slimme elektriciteits- en gasmeters een belangrijk project in 2017. De slimme meter is van belang voor een duurzame toekomst, huishoudens en bedrijven krijgen met de slimme meter meer inzicht in hun energieverbruik en ondersteunt zo een mogelijke energiebesparing. Stedin zal in 2018 verder gaan met het plaatsen van de slimme meters.

N.V. Haagse Milieu Services (HMS)

Programma

16. Financiën

Doel

Een efficiënte en op een kwalitatief hoogwaardig resultaat gerichte uitvoering van reinigingstaken. Deze reinigingstaken zijn het gevolg van of houden verband met publieke regelgeving evenals op contractuele basis in het algemeen belang. Onder deze reinigingstaken worden verstaan: a) inzameling, overslag en het transport binnen het grondgebied van de gemeente Den Haag; b) verlening van andere diensten op het gebied van reiniging en het verrichten van aanvullende activiteiten.Dit alles dient te gebeuren op basis van afgestemde bedrijfsvoering en tegen structureel zo laag mogelijke kosten.

Openbaar belang

Het beheer van het bedrijf dat afvalinzameling en -verwerking in de stad Den Haag verzorgt. Voor de financiën van de gemeente is waardebehoud een doelstelling.

Betrokkenen

De dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag is opdrachtgever aan N.V. Haagse Milieu Services.

Bestuurlijk belang

Wethouder FVVM vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. De wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden, Buitenruimte en Stadsdeelcentrum vertegenwoordigt Den Haag als opdrachtgever van afvalinzameling.

Ambt. Benoemingen

N.v.t.

Aandelen/stembelang

Gemeente Den Haag is 100% aandeelhouder en in het bezit van het enige prioriteitsaandeel.

Materiële risico’s

N.v.t.

Financieel belang

Het door de gemeente gestorte kapitaal betreft € 454.000. De gemeente ontvangt een gegarandeerd resultaatsaandeel van € 1,5 miljoen. Het overig bresultaat is een verdeling 50%-50% tussen de gemeente en Van Gansewinkel.Indien de N.V. verlies maakt dan wordt dit volledig gedragen door Van Gansewinkel N.V. In 2017 is de fusie tussen Van Gansewinkel en Shanks geeffectueerd. Shanks is een bedrijf vanuit de afvalpraktijk. De samenwerking van HMS en Renewi is nu meer op de inhoud gericht. Beide organisaties werken aanvullend aan elkaar. De nieuwe organisatie zal verder gaan onder de naam Renewi plc. Deze fusie heeft geen financiële gevolgen voor N.V. HMS.

Ontwikkelingen

De omzet is in 2016 gestegen met 2,6% ten opzichte van 2015. De totale stijging van de kosten wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten van eigen personeel en personeel derden (5,5%), grond- en hulpstoffen (2,6%), onderhoudskosten derden (2,8%), afschrijvingskosten (3,7%) en de overige bedrijfskosten (0,5%). Ondanks het feit dat de omzet in 2016 ten opzichte van 2015 is gestegen is het netto resultaat in 2016 licht gedaald (0,8%) ten opzichte van 2015. Het netto resultaat in 2016 bedraagt € 3,7 mln. Dat is € 0,8 mln hoger dan in de begroting van HMS voor 2016 was verwacht. De belangrijkste oorzaken voor deze stijging zijn: In 2016 zijn er werkzaamheden verricht die niet gebudgetteerd waren, waaronder meer werkzaamheden winterdienst en het schonen in de weekenden van alle glas-, papier-, PMD-en textielcontainers en een selectie van hotspot locaties van ondergrondse afvalcontainers; Verkoop van een aantal voertuigen met een positief resultaat. Het ontvangen dividend bedraagt € 3,7 mln.

HTM Beheer B.V

Programma

16. Financiën

Doel

Beheermaatschappij van HTM Personenvervoer N.V. en HTM Railinfra B.V. Tevens beheerder van het OV-investeringsfonds Werelds Netwerk aan Zee wat met samenwerking tussen HTM en NS in 2013 tot stand is gekomen en wat nu wordt afgebouwd.

Openbaar belang

Het beheer van het bedrijf wat het openbaar vervoer in de regio Haaglanden verzorgt. Voor de financiën van de gemeente is waardebehoud en rendement van het geïnvesteerd vermogen een doelstelling.

Betrokkenen

Gemeente Den Haag.

Bestuurlijk belang

De wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en Buitenruimte (BSKB) vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder.

Ambtelijke benoemingen

Na een wensen- en bedenkingenprocedure is per 1 januari 2017 de plaatsvervangend gemeentesecretaris van de gemeente Den Haag benoemd als directeur HTM Beheer.

Aandelen/stembelang

De gemeente heeft 100% van de aandelen HTM Beheer in handen. HTM Beheer is op haar beurt 100% eigenaar van HTM Railinfra B.V. en 99,99· % eigenaar van HTM Personenvervoer N.V. 1 aandeel wordt gehouden door de MRDH.

Materiële risico’s

n.v.t.

Financieel belang

De gemeente heeft € 42,091 mln. beschikbaar gesteld aan gestort kapitaal.

Ontwikkelingen

In 2017 heeft HTM Personenvervoer een hoofdlijnenakkoord met MRDH gesloten over de onderhandse gunning van de busconcessie stad den Haag. De planning is dat de gunning in 2018 wordt afgerond voor de periode 2019-2035. In 2017 is het fonds Werelds Netwerk aan Zee verder afgebouwd, deze afbouw zal naar verwachting nog doorlopen in 2018. De opheffing van HTM Beheer heeft in 2017 nog niet plaatsgevonden. Het kost meer tijd om met name de fiscale consequenties goed in beeld brengen. Dit heeft verder geen nadelige gevolgen voor de uitvoering van het OV.

N.V. Stadsherstel Den Haag en Omgeving

Programma

16. Financiën

Doel

Het behouden en restaureren van monumentale panden. Na bouwkundig herstel vindt functieherstel plaats door het monument een passende bestemming te geven. De gerestaureerde panden worden door Stadsherstel marktconform verhuurd en in een enkel geval verkocht. Daarnaast behoort de bevordering van monumentenzorg in het algemeen tot de doelstellingen.

Openbaar belang

Het beheer van het bedrijf dat zich bezig houdt met het behouden en restaureren van monumentale panden in Den Haag en omgeving. Betrokkenen Gemeente(n), banken, verzekeringsbedrijven, institutionele beleggers en bouwbedrijven.

Bestuurlijk belang

De wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder.

Ambt. benoemingen

N.v.t.

Aandelen/stembelang

De gemeente Den Haag heeft 20,9% van de aandelen.

Materiële risico’s

N.v.t.

Financieel belang

De omvang van het gestorte kapitaal is € 3,674 mln. Het door de gemeente ontvangen dividend in 2016 bedroeg € 0,09 mln.

Ontwikkelingen

In 2016 heeft Stadsherstel in 2016 een resultaat geboekt van € 616.806 ten opzichte van € 942.221 in 2015. Hierdoor is het resultaat weer op het oude niveau van vóór 2015. In 2016 kocht Stadsherstel twee locaties aan: het voormalige bierdepot De Drie Hoefijzers en een rooms-katholiek schoolgebouw in de Schilderswijk, de voormalige Augustinusschool. Eind 2015 is een beheerder aangesteld die zich specifiek bezighoudt met beheer en verhuur. Dit heeft bijgedragen aan een daling van de leegstand in 2016 naar 3 procent ten opzichte van 7,2% in 2015. De jaarrekening geeft volgens de accountant een getrouw beeld.

United Fish Auctions N.V. (UFA)

Programma

16. Financiën

Doel

Het oorspronkelijke doel was het in stand houden en exploiteren van de visafslag Scheveningen. Begin 2000 zijn de visafslag Scheveningen, visafslag Stellendam en de visafslag Colijnsplaat gefuseerd. Door de fusie en de daarbij behorende positieve synergetische effecten, worden de belangen van de visafslag Scheveningen beter gediend.

Openbaar belang

Het beheer van het bedrijf dat de visafslag Scheveningen in stand houdt.

Betrokkenen

Naast de gemeente Den Haag zijn ook de gemeenten Goeree-Overflakkee en Noord-Beveland aandeelhouders van de N.V. United Fish Auctions.

Bestuurlijk belang

De wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. De wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens en stadsdeel Scheveningen (SEZH) vertegenwoordigt Den Haag als opdrachtgever van bouwactiviteiten op Scheveningen. Van de vijf leden van de Raad van Commissarissen, worden er twee benoemd op bindende voordracht van de gemeente Den Haag. Het betreft hier echter geen leden van het college van B&W.

Ambt. benoemingen

N.v.t.

Aandelen/stembelang

De gemeente Den Haag is in het bezit van 34% van de gewone aandelen UFA. Daarnaast heeft Den Haag, net zoals de gemeente Goeree- Overflakkee één prioriteitsaandeel. Deze prioriteitsaandelen dienen ervoor om te waarborgen, dat beide gemeenten een gelijke invloed op de UFA hebben en alle belangrijke besluiten alleen met instemming van beide prioriteitsaandeelhouders kunnen worden genomen. Gemeente Den Haag houdt 34% van de aandelen. Goeree-Overflakkee heeft 63%. Tot de tweede helft van 2016 had Noord-Beveland 3% van de aandelen. Deze zijn door N.V. United Fish Auctions ingekocht.

Materiële risico’s

N.v.t.

Financieel belang

Het door de gemeente gestorte kapitaal betreft € 1,202 mln.

Ontwikkelingen

UFA heeft in 2016 een netto resultaat behaald van € 2,5 mln ten opzichte van € 0,4 mln in 2015. De stijging in de omzet wordt verklaard door hogere vis en garnalenprijzen en meer aangevoerde kilo’s vis. De prijs van schol is met gemiddeld 10% gestegen en de garnalenprijzen stegen met bijna 100%. In week 52 van 2016 hebben de aanvoerders van UFA bijna een hele week gevist. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin een groot gedeelte van de vloot tussen Kerst en Oud en Nieuw thuis was. De winst van UFA is tevens gegroeid door de verkoop van vaste activa Colijnsplaat en het om niet kwijtschelden van de langlopende lening van Gemeente Noord-Beveland aan UFA. De overige € 1,6 mln resultaat wordt veroorzaakt door de herwaardering van de activa in het kader van de gewijzigde Wet op de Vennootschapsbelasting. De liquiditeitspositie gaat van € 0, 07 mln naar 0,7 mln. Dit resultaat heeft tot gevolg dat het eigen vermogen met hetzelfde bedrag is toegenomen. De solvabiliteit komt ultimo boekjaar 2016 uit op 55% (2015: 37%). Het eigen vermogen is een buffer voor het opvangen van oninbare kredieten. UFA heeft deze buffer nodig. Discussies met betrekking tot het project Noordelijk Havenhoofd Scheveningen werden gecontinueerd in 2017, maar hebben nog niet tot overeenstemming tussen partijen geleid.

WOM Den Haag Zuidwest

Programma

14. Wonen & Duurzaamheid

Doel

Bijdragen aan de herstructurering van Den Haag Zuidwest, voortzetting van de prestatieafspraken met Vestia, verkoop van woningen en de afwikkeling van projecten.

Openbaar Belang

De bevordering van stedelijke herstructurering en de uitvoering van het herstructureringsplan in het gebied Den Haag Zuidwest. Stedelijke herstructurering omvat onder meer het aanpassen van de binnenstedelijke woningvoorraad, evenals het verbeteren van de sociale en economische infrastructuur door o.a. het slopen van onroerende zaken en andere werken, het bouwrijp maken van grond, het bouwen en renoveren van woningen en het aanpassen van de verdere woonomgeving.

Betrokkenen

Gemeente Den Haag en Stichting Vestia

Bestuurlijk belang

De wethouder FVVM vertegenwoordigt de gemeente als aandeelhouder. Beleidsinhoudelijk is de wethouder SWDC verantwoordelijk.

Ambt. benoeming

N.v.t.

Aandelen/stembelang

42%. Besluitvorming geschiedt unaniem, zeggenschap is dus gelijk verdeeld.

Materiële risico’s

Ter afdekking van de risico’s, rentelasten en het aandeel van de gemeente Den Haag in het negatieve saldo bij liquidatie van de WOM Den Haag Zuidwest is er een voorziening. In 2017 is er geen aanleiding geweest om de voorziening aan te passen.

Financieel belang

De gemeente participeert door middel van de financiering van de door de WOM Den Haag Zuidwest te ontwikkelen projecten. Het financieringsplafond (in de vorm van kapitaalstortingen) is gesteld op maximaal € 80 mln. In 2017 is de kapitaalstorting met € 4 mln. verhoogd van € 8 mln. naar € 12 mln. Per 2016 is de voorziening ‘afwikkeling negatief saldo WOM Den Haag Zuidwest’ gevormd. Deze bedraagt € 11,1 mln. en dient ter afdekking van de risico’s, rentelasten en het aandeel van de gemeente Den Haag in het negatieve saldo bij liquidatie van de WOM Den Haag Zuidwest. De Centrale Treasury heeft vastgesteld dat de verstrekte zekerheden op dit moment afdoende zijn.

Ontwikkelingen

De WOM Den Haag Zuidwest werkt aan diverse projecten. Sinds de oprichting zijn circa 150 woningen voor starters en doorstarters gerealiseerd in Den Haag Zuidwest. Het betreft de projecten Quattro, Wildenborghstraat en De Raden nieuwbouw en renovatie. Deze projecten sluiten aan bij het doel van de WOM Den Haag Zuidwest: bijdragen aan de herstructureringsopgave in Den Haag Zuidwest. In 2017 zijn 36 grondgebonden koopwoningen opgeleverd op de locatie De Raden, achter het gerenoveerde blok aan de Bouwlustlaan. Daarnaast waren in 2017 circa 300 woningen in ontwikkeling, in de projecten Meppelweg en Dedemsvaartweg. Om mee te werken aan verlichting van de druk op het sociaal bezit, heeft de WOM Den Haag Zuidwest circa 70 huurwoningen opgenomen in het project Dedemsvaartweg dat in 2018 wordt gerealiseerd. Tevens verdicht zij daarmee op deze locatie met circa 130%, dit past in de agenda Ruimte voor de Stad die uitgaat van verdichting, vergroening en verduurzaming. De WOM Den Haag Zuidwest heeft in 2017 samen met de gemeente Den Haag en Vestia een verkenning van de herontwikkelingsmogelijkheden in Moerwijk-Oost uitgevoerd. Deze verkenning wordt in 2018 in overleg met bewoners en belanghebbenden verder uitgewerkt. De WOM Den Haag Zuidwest is voornemens om in 2018 en 2019 150 nieuwe woningen te realiseren in Moerwijk-Oost.

GrondExploitatieMaatschappij Vroondaal BV/CV — Vroondaal GEM

Programma

15. Stadsontwikkeling

Doel

De GrondExploitatieMaatschappij (GEM) CV heeft tot doel het uitgeven van grond t.b.v. realisatie van max. 2150 woningen in het midden van het hoge prijssegment in de nieuw te realiseren woonwijk. De GEM is ook verantwoordelijk voor de inrichting van het openbaar gebied en de (hoofd)infrastructuur binnen de grondexploitatiegebied.

Openbaar Belang

De realisatie van de woonwijk Vroondaal binnen de door het College vastgestelde stedenbouwkundige en planologische kader.

Betrokkenen

Gemeente Den Haag, Bouwfonds Property Development BV (BPD), Synchroon BV.

Bestuurlijk belang

De wethouder SWDC is inhoudelijk verantwoordelijk. Het gemeentelijk aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM.

Ambt. benoeming

H. Harms – lid stuurgroep als vertegenwoordiger van de gemeentelijke aandeelhouder.

Aandelen/stembelang

De gemeente is 50% aandeelhouder in GrondExploitatieMaatschappij (GEM) Vroondaal Beheer BV (de beherend vennoot, die voor 4% participeert in de CV) en is voor 48% participerend in de GrondExploitatieMaatschappij (GEM) Vroondaal CV)

Materiële risico’s

De risico’s voor de gemeente worden voldoende afgedekt door voorzieningen en de bankgaranties van de partners van de GEM en VEM. De voorziening voor de verstrekte financiering wordt conform BASEL II minimaal jaarlijks herzien. Risico’s op de externe grondexploitatie worden jaarlijks meegenomen bij het MPG en indien noodzakelijk in het weerstandsvermogen meegenomen.

Financieel belang

Het aandeelhouders belang is gelijk aan het financieel belang. In totaal deelt de gemeente voor 50% in het grondexploitatieresultaat van de GrondExploitatieMaatschappij (GEM) Vroondaal CV.

Ontwikkelingen

De ontwikkeling in Vroondaal gaat voortvarend en de verwachting voor komende jaren zijn gunstig. De wijk Vroondaal is opgedeeld in 4 ontwikkelgebieden te weten: Zuid I, Zuid II, Noord I en Noord II. Voor alle deelgebieden is in 2017 het Beeldkwaliteitsplan vastgesteld en eind 2017/begin 2018 wordt begonnen met het bouwrijp maken van Noord II en Zuid II. Noord I is het deelgebied met de vrije kavels. Het streven is ook in 2018 circa 15 a 20 kavels af te zetten in Noord I. Het grootste deel van Zuid I, is al ontwikkeld en het woonrijp maken wordt in 2018 / 2019 gefaseerd afgerond. De intentie voor 2018 is wederom 200 kavels projectmatig uit te geven aan diverse ontwikkelaars. In 2018 / 2019 wordt de uitvoering van aanpassing van de kruising Madesteinweg / Madepolderweg afgerond. Door de kruising te verleggen wordt deze overzichtelijker en verkeersveiliger, als tussenstap wordt eerst een tijdelijke kruising aangelegd om de wijk goed bereikbaar te houden tijdens de wijkontwikkeling.

Ontwikkelingsmaatschappij Vroondaal BV/CV — Vroondaal VEM

Programma

15. Stadsontwikkeling

Doel

Het projectmatig ontwikkelen van woningen in een extensief, groen stedelijk woonmilieu. De Vastgoed Exploitatie Maatschappij (VEM) CV ontwikkelt en realiseert voor eigen rekening en risico vastgoedprojecten.

Openbaar Belang

De realisatie van de woonwijk Vroondaal binnen de door het College vastgestelde stedenbouwkundige en planologische kaders.

Betrokkenen

Gemeente Den Haag, Bouwfonds Property Development (BPD) BV en Synchroon BV.

Bestuurlijk belang

De wethouder SWDC is inhoudelijk verantwoordelijk. Het gemeentelijk aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM.

Ambt. benoeming

Dhr. H. Harms – lid stuurgroep als vertegenwoordiger van de gemeentelijke aandeelhouder.

Aandelen/stembelang

De gemeente is 50% aandeelhouder in VastgoedExploitatieMaatschappij (VEM) Vroondaal Beheer BV (de beherend vennoot, die voor 4% participeert in de VEM CV). Ook is de gemeente 48% eigenaar van de VastgoedExploitatie Maatschappij (VEM) Vroondaal CV.

Materiële risico’s

De risico’s voor de gemeente worden voldoende afgedekt door voorzieningen en de bankgaranties van de partners van de GEM en VEM. De voorziening voor de verstrekte financiering wordt conform BASEL II minimaal jaarlijks herzien. Risico’s op de externe grondexploitatie worden jaarlijks meegenomen bij het MPG en indien noodzakelijk in het weerstandsvermogen meegenomen.

Financieel belang

Het aandeelhoudersbelang is gelijk aan het financieel belang. In totaal deelt de gemeente dus voor 50% in het vastgoedexploitatierisico van de CV. De andere 50% dragen BPD en Synchroon.

Ontwikkelingen

In opdracht van de VEM CV zijn enkele woningen gerealiseerd in Vroondaal Noord I. De governance structuur is aangepast conform de eisen van het nieuw vastgestelde beleidskader Verbonden Partijen (2015).

Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld

Programma

15. Stadsontwikkeling

Doel

Het realiseren van stadsuitbreiding in het, in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) vastgelegde, gebied Wateringse Veld.

Openbaar Belang

De realisatie van de woonwijk Wateringse Veld, binnen de stedenbouwkundige en financiële kaders van de VINEX en het gemeentelijke beleid.

Betrokkenen

De gemeente Den Haag en BPD (voorheen: Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V.), hebben de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld (CV/BV) opgericht omdat beide partijen strategische grondposities hadden in het gebied.

Bestuurlijk belang

Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM. De gevolmachtigde directeur betreft een ambtelijke benoeming.

Ambt. benoeming

Mw. C. Wareman - gevolmachtigd directeur van Wateringse Veld Beheer B.V.

Aandelen/stembelang

De gemeente participeert voor 50% in Wateringse Veld Beheer BV (de beherende vennoot van de CV, die voor 2% participeert in de CV). Ook was de gemeente 100% eigenaar van Participatiemaatschappij Wateringseveld I BV. De Participatiemaatschappij is in 2017 geliquideerd. De gemeente heeft na aanvraag van ontbinding van de participatiemaatschappij het vennootaandeel in de CV van deze BV overgenomen. Na liquidatie heeft de gemeente dus een rechtstreeks belang in de CV van 49%. Besluitvorming geschiedt unaniem, zeggenschap is dus gelijk verdeeld.

Materiële risico’s

Geen

Financieel belang

Den Haag deelt voor 50% in het grondexploitatieresultaat.

Ontwikkelingen

In de allonge op de Samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de ontwikkeling door de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld van Erasmusveld Midden en twee vrijkomende sportvelden aan de Mozartlaan en de Monsterseweg. In 2018 zal een uitwerkingsplan worden vastgesteld voor Erasmusveld Midden, ten behoeve van de bouw van 355 à 375 woningen. In 2018 zal het eerste bouwplan van ca. 100 woningen in aanbouw gaan. Voor zover dit de werkzaamheden voor het bouwrijp maken niet belemmert, worden de overige gronden benut voor tijdelijke activiteiten als de bouw van “Tiny houses”. De planning was om in 2018, na overleg met omwonenden, ook een bestemmingsplan vast te stellen voor de ontwikkeling van de locatie Mozartlaan tot woningbouw. December 2017 heeft de raad echter een motie aangenomen om af te zien van woningbouw op deze locatie; de consequenties hiervan worden in 2018 onderzocht.

Starterspanden Den Haag BV/CV

Programma

15. Stadsontwikkeling

Doel

Het beheer van het pand Televisiestraat 2 – 4 (De Schilde). De CV is onderdeel van het instrumentarium van de Gemeente Den Haag in het kader van de uitvoering van het gemeentelijk duurzaamheids- en economisch beleid.

Openbaar Belang

De CV is een uitvoeringsinstrument van de gemeente voor de transformatie van De Schilde naar een bedrijfsverzamelgebouw voor Stadslandbouw, Duurzaamheid en Innovatie.

Betrokkenen

De Gemeente Den Haag en het Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) CV

Bestuurlijk belang

Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM. De inhoudelijk portefeuillehouders zijn wethouders SWDC en SEZH.

Ambt. benoeming

N.v.t.

Aandelen/stembelang

De Gemeente Den Haag bezit 50% van de aandelen in de BV en 63% in de CV. De zeggenschap in de CV is als volgt verdeeld: gemeente (49), FRED CV (49) en Starterspanden Den Haag BV (2).

Materiële risico’s

Geen

Financieel belang

Conform het collegebesluit van 14 juni 2016 (RIS 294506) ontving de BV/CV een aanvullende kapitaalstorting waardoor het totaal van de kapitaalstorting door de gemeente komt op € 625.000. Daarnaast heeft de gemeente een langlopende vordering (lening) van € 829.000,- op de CV.

Ontwikkelingen

De gemeente en het Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) werken in de Starterspanden Den Haag BV/CV samen aan verduurzaming van de stad en de stimulering van de werkgelegenheid. In 2017 is gestart met bouwkundige ingrepen om het kantoorgebouw The New Farm (voorheen De Schilde), gelegen aan de Televisiestraat 2, geschikt te maken voor verhuring aan ondernemers op het gebied van stadslandbouw, duurzaamheid en innovatie. Ook de verhuring is gestart in 2017.

Winkelpanden Den Haag BV/CV

Programma

15. Stadsontwikkeling

Doel

Het beheer van een aantal voormalige panden van Woningbeheer N.V. De CV verhuurt winkelunits en is een uitvoeringsinstrument van het gemeentelijke beleid voor de ontwikkeling en branchering van de winkelstraten.

Openbaar Belang

De CV was onderdeel van het instrumentarium van de Gemeente Den Haag in het kader van de uitvoering van het gemeentelijk detailhandelsbeleid.

Betrokkenen

De Gemeente Den Haag.

Bestuurlijk belang

N.v.t.

Ambt. benoeming

N.v.t.

Aandelen/stembelang

N.v.t.

Materiële risico’s

Geen

Financieel belang

N.v.t.

Ontwikkelingen

De vereffenaar van de Winkelpanden Den Haag BV heeft in 2017 de werkzaamheden voor de opheffing van de BV/CV afgerond.

Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt – Oude Centrum BV/CV

Programma

15. Stadsontwikkeling

Doel

De uitvoering van het herstructureringsplan voor de Stationsbuurt – Oude Centrum (RIS 144660) uit 2007 en het geactualiseerde beleid conform de commissiebrief “Evaluatie Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt – Oude Centrum BV/CV” (Ris 295106).

Openbaar Belang

Bevorderen van de stedelijke herstructurering in het gebied Stationsbuurt – Oude Centrum.

Betrokkenen

Gemeente Den Haag en Staedion.

Bestuurlijk belang

Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM. De inhoudelijke portefeuillehouder is wethouder SWDC.

Ambt. benoeming

N.v.t.

Aandelen/stembelang

De gemeente heeft 49,5% van de aandelen in bezit. De zeggenschap in de CV is als volgt verdeeld: gemeente (43), Staedion (45). Stedelijk Belang (2) en WOM BV (10).

Materiële risico’s

Geen.

Financieel belang

De gemeente Den Haag bezit 49,5% van de aandelen in de BV. De zeggenschap in de CV is als volgt verdeeld: gemeente (43%), Staedion (45%), Stedelijk Belang (2%) en WOM BV (10%).

Ontwikkelingen

De focus van de WOM ligt op de belangrijkste straten die - zowel voor bewoners als bezoekers van Den Haag - van grote invloed zijn op de directe omgeving en de wijk. De WOM houdt hier zicht op het vastgoed, de rotte kiezen en de mogelijkheden voor strategische aankoop en ontwikkeling. De WOM zal de panden afstoten die geen extra aandacht behoeven (In 2017 zijn geen panden afgestoten). Door het aantrekken van de economie is het in toenemende mate ook voor particulieren aantrekkelijk geworden om te investeren in de Stationsbuurt – Oude Centrum.