Overige verbonden partijen

Sinds 2005 neemt de gemeente deel in de Stichting administratiekantoor Dataland. Gezien de aard van de organisatie en het openbaar belang dat de gemeente bij deze stichting heeft, is besloten vanaf 2018 deze stichting in de paragraaf verbonden partijen op te nemen.

Stichting administratiekantoor Dataland

Programma

15. Stadsontwikkeling

Doel

Als samenwerkingsverband van en voor gemeenten ontzorgt, ondersteunt en faciliteert Dataland B.V. gemeenten op het gebied van geo-, WOZ en vastgoedinformatie. De deelname is een vorm van samenwerking tussen gemeenten ter behartiging van het openbaar belang en met als resultaat efficiëntie en kennisvoordelen op het gebied van toegankelijkheid van overheidsinformatie, overheidsloket, e-government, dienstverlening, een transparante en betrouwbare overheid evenals de stroomlijning van basisgegevens.

Openbaar Belang

DataLand sluit goed aan bij actuele ontwikkelingen, zoals het project Overheidsloket 2000, e-government, de toegankelijkheid van overheidsinformatie, de transparante en betrouwbare overheid en de stroomlijning van basisgegevens. Dit is ook het openbaar belang dat gediend wordt, zoals voor een financiële deelneming vereist wordt door artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet.

Betrokkenen

Diverse Nederlandse gemeenten (o.a. gemeente Den Haag) en de VNG.

Bestuurlijk belang

Vanaf 2018 Wethouder FVVM vertegenwoordigt Den Haag in de ALV.

Ambt. benoeming

Gemeente Den Haag is als participant vertegenwoordigd in de certificaathouders vergadering. De certificaathouders stemmen onder andere over de voordracht door het bestuur van nieuwe bestuurders. Drie van de vijf bestuurders komen vanuit de certificaat houdende gemeenten. Één van de bestuurders van de Stichting administratiekantoor Dataland is onlangs bij de gemeente benoemd als ambtenaar, waarmee er een ambtelijk benoeming wordt gerealiseerd. Het betreft de afdelingsmanager van Taxatie & Vastgoedinformatie van DPZ. De bestuurders zijn onbezoldigd.

Aandelen/stembelang

Het beheren van de aandelen in het kapitaal van Dataland B.V., tegen uitgifte van certificaten en het in het belang van Dataland B.V. uitoefenen van de bijbehorende rechten. De Gemeenten hebben een belang naar rato van inwonertal. Er zijn 155 certificaat houdende gemeenten. Ook de VNG is certificaathouder. De gemeente Den Haag heeft een belang van 4,1%.

Materiële risico’s

Geen

Financieel belang

Gemeente Den Haag heeft 280.049 certificaten die een financieel belang van € 0,03 mln. vertegenwoordigen. Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden. Verstrekking van gegevens aan afnemers vindt plaats tegen kosten van verstrekking. Jaarlijks wordt een vergoeding aan deelnemende gemeenten uitgekeerd voor het leveren van de gemeentelijke gegevens. De certificaathouders lopen geen financieel risico en ontvangen enkel de vergoeding.

Ontwikkelingen

DataLand sluit goed aan bij actuele ontwikkelingen. Op dit moment spelen de onderstaande ontwikkelingen: Doorontwikkeling van het collectieve gemeentelijke beheer van objectgegevens met KNOOP als belangrijkste instrument. KNOOP is een omgeving waarin je object gerelateerde informatie treft uit de Basisregistratie Adressen & Gebouwen, de Basisregistratie Kadaster, de Basisregistratie WOZ, de Basisregistratie Grootschalige Topografie en het Handelsregister. DataLand beschikt over het instrumentarium dat de collectieve functionaliteit waar gemeenten in de Digitale Agenda 2020 om vragen, mogelijk maakt. Aangespoord en ondersteund door de gemeentelijke beweging ‘Samen Organiseren’ wil DataLand deze functionaliteiten opschalen en breed inzetbaar maken voor alle Nederlandse gemeenten. De datadistributie via de Vastgoedscanner (VGS), de opleidingen en het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) zijn en blijven kernactiviteiten van DataLand. Hoewel het gebruik van de Vastgoedscanner door de openbaarmaking van de WOZ waarde voor woningen terugloopt, blijft de gemeentelijke behoefte aan dit distributie-instrument van lokale vastgoedinformatie bestaan. Met de opleidingen, kennisbijeenkomsten en het secretariaat van het GGB geeft DataLand eveneens invulling aan de rol als ondersteuner en facilitator van gemeentelijke dienstverlening.