Gemeenschappelijke regelingen

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Programma

Programma 2. College en Bestuur

Doel

De MRDH heeft als doel het verbeteren van de bereikbaarheid en van het economisch vestigingsklimaat.

Openbaar belang

De gemeente beoogt de bereikbaarheid en de werkgelegenheid en de economie van de stad te verbeteren. Dat komt in meerdere begrotingsprogramma’s tot uiting (P7, P11, P13).

Betrokkenen

MRDH is een gemeenschappelijke regeling van 23 gemeenten.

Bestuurlijk belang

Burgemeester is voorzitter, weth. FVVM is lid van het AB en van de BC VA, weth. SEZH is lid van het AB, weth. KIJO is vz.van de BC EV. 5 Raadsleden zijn lid van de advies- en rekeningencommissies

Ambt. benoemingen

Tot 15 november 2017 vervulde de GS van Den Haag de functie van 1e secretaris-generaal.

Aandelen/stembelang

Een gemeenschappelijke regeling kent geen aandelen. De gemeente Den Haag heeft een aandeel van 39/200 in het Algemeen Bestuur van de MRDH.

Materiële risico’s

MRDH heeft de financiering van railvoertuigen en railinfrastructuur overgenomen van RET en HTM. Hiervoor wordt een risicoreserve gevormd. De reserve wordt gevoed door jaarlijks een risico-opslag van 60 basispunten over de bij de OV-bedrijven uitstaande leningen, garanties en borgstellingen in rekening te brengen. MRDH geeft in de 2e Bestuursrapportage een toelichting op dit risico. Het AB MRDH heeft op 21 december 2017 de 2e Bestuursrapportage vastgesteld.

Financieel belang

De bijdrage bedraagt in 2017 € 1.293.333 (€ 2,49 per inwoner) en wordt gedekt in het programma 2 College en Bestuur. De baten zijn indirect (werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid).

Ontwikkelingen

In 2017 is een bestuurlijke Investmentboard opgericht tussen MRDH, provincie Zuid-Holland en de regio’s Drechtsteden en Holland Rijnland. De Economic Board Zuid-Holland neemt deel aan het overleg. Het algemeen bestuur heeft in december 2017 zijn reactie op de aanbevelingen op de tussenevaluatie vastgesteld.

Veiligheidsregio Haaglanden

Programma

4. Openbare orde en veiligheid

Doel

Het bevorderen van goede samenwerking tussen de hulpdiensten, gemeenten en andere partners in de regio op het gebied van crisisbeheersing.

Openbaar belang

Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en gevaar voor mensen en dieren. Het toezicht houden op het strand en het redden van baders in nood en beheer van strandposten.

Betrokkenen

De besturen van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Bestuurlijk belang

Het voorzitterschap van het dagelijks en algemeen bestuur is opgedragen aan de burgemeester van Den Haag. Tijdens crises en rampen die de gemeentelijke grenzen overschrijden kan de burgemeester van Den Haag besluiten als voorzitter van de veiligheidsregio het opperbevel naar zich toe te trekken.

Ambt. benoemingen

Niet van toepassing.

Aandelen/stembelang

Er is sprake van een gewogen stemverhouding. Het nemen van besluiten door het Algemeen Bestuur vindt plaats volgens de volgende stemverdeling: gemeenten < 30.000 inwoners: 1 stem; gemeenten > 30.000 tot 90.000 inwoners: 2 stemmen; gemeenten > 90.000 tot 150.000 inwoners: 3 stemmen; gemeenten > 150.000 tot 300.000 inwoners: 4 stemmen; gemeenten > 300.000 inwoners: 5 stemmen.

Materiële risico’s

In 2017 waren de materiele risico’s als volgt: incidenteel 779.000 euro (meldkamer en loopbaanbeleid) en structureel 679.000 euro (instroomvrijwilligers, aansprakelijkheid dienstverlening, terrorismegevolgbestrijding en werkgeversrisico WGA/WW).In totaal 1.458.000 euro.De weerstandscapaciteit is 1.466.000 euro.

Financieel belang

De bijdrage van de gemeente Den Haag aan de Veiligheidsregio Haaglanden voor de taken Brandweer en Rampenbestrijding en Strandveiligheid bedroeg voor 2017 € 42,591 mln.

Ontwikkelingen

De VRH is een regionaal samenwerkingsverband van de negen gemeenten in de regio. Het doel van de VRH is het bevorderen van de veiligheid en zorg van allen die zich in het gebied van de VRH bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke partijen te stimuleren en te faciliteren. De grondslag voor de VRH ligt vast in de gemeenschappelijke regeling van de VRH. De VRH heeft in 2015 de bezuinigingstaakstelling van 10% gerealiseerd. Deze bezuinigingen hebben een aantal effecten tot gevolg gehad die worden weggenomen en het ingezette beleid op basis van het meerjarenbeleidsplan (‘koersen op 2020’) van de brandweer wordt voortgezet. Daarnaast is in 2017 het verdeelmodel (de bijdragen van de individuele gemeenten aan de VRH) herijkt; dit heeft echter niet tot aanpassingen geleid.

GGD Haaglanden

Programma

8. Zorg en welzijn en 6. Onderwijs

Doel

Het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid in de negen gemeenten in Haaglanden.

Openbaar Belang

De GGD Haaglanden voert in het kader van o.a. de Wet publieke gezondheid activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering, gezondheidsonderzoeken, infectieziektebestrijding en hygiëne.

Betrokkenen

De besturen van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Bestuurlijk belang

De wethouder SEZH is lid van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur (stand van zaken augustus 2017)

Ambt. benoeming

De Directeur Publieke Gezondheid Haaglanden is secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur (stand van zaken augustus 2017)

Aandelen/stembelang

N.v.t.

Materiële risico’s

N.v.t.

Financieel belang

N.v.t

Ontwikkelingen

In 2017 heeft er een herijking plaatsgevonden van de positionering van de GGD Haaglanden en het huiselijk geweld meldpunt “Veilig Thuis” (VT). Vanaf 2018 is er een nieuwe gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden. Omvang van de totale gemeenschappelijke regeling in fte is ongeveer 240 fte.

Regionaal Inkoopbureau H10

Programma

9. Jeugd

Doel

Uitvoeringsorganisatie van jeugdhulp. Behulpzaam bij inkopen van Jeugdhulp bij zorgaanbieders, bij controle en afwikkeling van declaraties, bij verstrekken voorschotten door gemeenten aan zorgaanbieders, ramingen per gemeente van zorgkosten etc. Alle betalingen aan Jeugdhulpaanbieders geschieden door de gemeenten zelf en de gemeenten gaan zelfstandig contracten aan met derden.

Openbaar belang

De regeling behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein.

Betrokkenen

De gemeenten Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Voorburg-Leidschendam, Wassenaar, Voorschoten, Midden-Delfland en Westland.

Bestuurlijk belang

Wethouder KIJO van de gemeente Den Haag is voorzitter van het driehoofdig bestuur. Besluiten worden genomen op basis van een gewogen stemverhouding. Het aantal stemmen dat een lid in de vergadering kan uitbrengen, wordt bepaald door het aantal inwoners van de gemeente(n) door wiens college(s) van burgemeester en wethouders hij is aangewezen.

Ambt. benoemingen

N.v.t.

Aandelen/stembelang

N.v.t.

Financieel belang

Jaarlijks wordt circa 50% van de kosten (naar rato inwonersaantal) van het H10 Inkoopbureau door Den Haag vergoed. De kosten 2017 bedroegen voor Den Haag circa € 1,35 mln.

Ontwikkelingen

Bij de oprichting van het H10 Inkoopbureau was de einddatum van de Gemeenschappelijke Regeling 31-12-2017. In 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling vooralsnog met één jaar verlengd. In 2018 werken de tien gemeenten binnen de Haagse regio hun samenwerkingsafspraken verder uit op het gebied van jeugdhulp. Hierbij wordt ook een besluit genomen over de toekomst van het H10 Inkoopbureau. In 2017 heeft het H10 Inkoopbureau de regionale transitie arrangementen voor de jeugdhulp succesvol voor 2018 aanbesteed. Bij deze aanbesteding hebben de deelnemende gemeenten de contractuele optie om de contracten met 1 jaar te verlengen. De totale verwachte kosten van inkoop van jeugdhulp via het inkoopbureau (inclusief de gecertificeerde instellingen die onder het product kinderbescherming worden verantwoord) zijn gestegen van € 84,5 mln. in 2016 (was tevens begroot bedrag 2017) naar € 93,3 mln. in 2017. Een uitgebreide beleidsinhoudelijke toelichting op deze toename is beschreven in programma 9. Jeugd.

Bedrijvenschap Harnaschpolder

Programma

11. Economie, Internationale stad en Binnenstad

Doel

Het ontwikkelen van 80 ha. bruto bedrijventerrein voor standaard en hoogwaardige bedrijven.

Openbaar Belang

Het ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen. Harnaschpolder vervult een belangrijke functie voor Haagse bedrijven die hun activiteiten willen uitbreiden -en dat niet kunnen op hun huidige locatie- of zijn gevestigd op te herstructureren of transformeren (binnen-) stedelijke bedrijventerreinen. De hoofdactiviteiten om dit te realiseren bestaan uit de verwerving van gronden, het bouw- en woonrijp maken hiervan en de uitgifte van deze gronden aan bedrijven.

Betrokkenen

De gemeenten Den Haag en Midden-Delfland

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur telt zes leden (drie leden per gemeente). Op dit moment zijn zowel de Haagse leden als de leden van Midden-Delfland van het algemeen bestuur afkomstig uit het college. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden, één aangewezen door de gemeente Den Haag en twee door Midden-Delfland. De bestuursleden zijn wethouders.

Ambt. benoeming

Directeur IDC, directie namens Den Haag

Aandelen/stembelang

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen.

Materiële risico’s

Ter dekking van de negatieve saldi op de grondexploitaties heeft de gemeente een tweetal voorzieningen gevormd.

Financieel belang

Positieve of negatieve eindsaldi op de grondexploitaties worden verdeeld tussen de twee gemeenten, waarbij Den Haag aansprakelijk is voor 85% van het negatieve saldo.

Ontwikkelingen

Voor het Bedrijvenschap Harnaschpolder hebben de nieuwe marktstrategie en planologische kaders (actuele bestemmingsplannen en onteigeningsplan) in combinatie met de opening van de verlengde A4 geleid tot een toename in de interesse voor dit terrein. Ten behoeve van de verwerving van de laatste gronden langs de Harnaschkade is aan de eigenaren waarmee nog geen overeenstemming is bereikt, een eindbod uitgebracht en is parellel daaraan het onteigeningstraject ingezet. In 2017 is 3 hectare uitgegeven (juridische geleverd) en zijn voor 5,3 hectare nieuwe verplichtingen aangegaan. Eind 2017 is nog circa 38,5 hectare terrein uit te geven (inclusief enkele woon-werkkavels), waarvan voor totaal 22,1 hectare verplichtingen zijn aangegaan. De ervaring is dat de uitgifte van grond voor bedrijfskavels veelal een langdurig proces is, vooral door bezwaar en beroep tegen enkele plannen en de nog lopende onteigeningen. Op dit moment wordt uitgegaan van een uitgiftetempo van circa 6 hectare per jaar. Daarom is bij de herziening van de grondexploitatie per 1 januari 2017 de looptijd met twee jaar verlengd t/m 2023. Door in te zetten op intensieve acquisitie en verwerving van de laatste gronden streeft het Bedrijvenschap ernaar om in 2018 afnemers te binden voor de uitgifte van de resterende 16,4 hectare.

Industrieschap de Plaspoelpolder (IPP) (Rijswijk)

Programma

11. Economie, Internationale stad en Binnenstad

Doel

Het ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen

Openbaar Belang

Het ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen

Betrokkenen

Gemeenten Den Haag en Rijswijk

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat per 1 januari 2017 uit 7 leden van wie 3 uit Den Haag: Wethouders SEZH, SWDC en FVVM. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden van wie 1 uit Den Haag: Wethouder SEZH. De leden van het algemeen bestuur zijn plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur. Het voorzitterschap wisselt jaarlijks. De gemeente Den Haag is hiermee rechtstreeks bestuurlijk vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur van het IPP. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken op begrotingen en begrotingswijzigingen en ontvangt de jaarstukken en halfjaarrapportage ter kennisname.

Ambt. benoeming

Directeur IDC, directie namens Den Haag

Aandelen/stembelang

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen.

Materiële risico’s

Het IPP heeft een eigen financiële reserve waar binnen de risico’s worden opgevangen, waardoor Den Haag tot op heden geen voorzieningen heeft hoeven treffen ter afdekking van tekorten.

Financieel belang

Den Haag participeert voor 50% risicodragend in de exploitaties van het IPP.

Ontwikkelingen

Met ingang van 1 januari 2017 is de gemeenschappelijke regeling gewijzigd. Hiermee is de gemeenschappelijke regeling in overeenstemming gebracht met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt de bevoegdheden tussen algemeen bestuur, dagelijks bestuur en directie zodanig te verdelen dat het IPP slagvaardig kan opereren en tevens democratische legitimatie gewaarborgd is. Het IPP heeft in 2017 aan diverse projecten gewerkt. In 2017 zijn de vijf laatste uitgeefbare kavels verkocht op bedrijventerrein Wateringse Veld. Het moment van uitgifte van het resterende deel van de N-kavel in Hoornwijck (twee percelen) is voorzien vanaf 2020, na de aanleg van de Rotterdamsebaan. Op de locatie Landtong in de Plaspoelpolder is het herstructureringsproject Harbour Village in de afrondende fase, eind 2017 zijn de laatste kavels uitgegeven. Sinds de aankoop van een cluster van zes vastgoedobjecten aan de Treubstraat en omgeving in de Plaspoelpolder in 2016 is gewerkt aan de lege oplevering van de panden en de voorbereiding van de sloop en bodemsanering. In 2017 is ook een marktverkenning uitgevoerd die richting geeft aan het ontwikkelingstraject en de programmatische invulling van deze herstructureringslocatie in 2018.

Omgevingsdienst Haaglanden

Programma:

Programma 13 Milieu en Verkeer

Doel:

De Omgevingsdienst Haaglanden is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugebied en de specialistische advisering op het gebied van milieu en Ruimtelijke Ordening voor negen Haaglanden gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Openbaar belang:

Bescherming van mens en natuur tegen schade; uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Betrokkenen:

De gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker, Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer en de provincie Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang:

Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, waaronder de wethouder FVVM. Het algemeen bestuur bestaat uit 13 leden waarvan twee leden uit Den Haag te weten wethouder FVVM en wethouder BSKB.

Ambt. benoemingen:

Er is geen ambtenaar van de gemeente Den Haag werkzaam bij de Omgevingsdienst Haaglanden

Aandelen/stembelang:

De gemeente Den Haag heeft voor 27% stembelang in het Algemeen Bestuur.

Materiële risico’s

Het weerstandsvermogen is (maximaal van) 5% van de bij begroting geraamde structurele exploitatielasten (€ 950.100). De deelnemers zijn financieel verantwoordelijk voor de risico’s die de 5% overstijgen.

Financieel belang:

De gemeente Den Haag heeft voor 27% stembelang in het Algemeen Bestuur. Hiermee heeft de gemeente Den Haag een financieel belang van 27% in de eventuele exploitatie tekorten en overschotten.

Ontwikkelingen:

I. Het Algemeen Bestuur heeft op 30 november 2017 ingestemd met het Koersplan 2017-2020. In het Koersplan is vastgelegd dat de systematiek voor afrekening (output op basis van voorcalculatie) met ingang van de begroting van 2019 wordt vervangen door output op basis van nacalculatie II. Met ingang van 1 juli 2017 is een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van kracht geworden. Als gevolg hiervan zijn asbesttaken toegevoegd aan het basistakenpakket van de Omgevingsdienst. In de eerste helft van 2018 wordt de taak ontvlecht uit de bestaande organisatie (DSO) en toegevoegd aan het takenpakket van de ODH.