Kredietrisico

Renterisiconorm financiering lang

De wettelijke renterisiconorm ziet erop toe dat gemeenten in een jaar slechts een deel van hun leningenportefeuille hoeven te herfinancieren. Door deze norm zijn gemeenten minder afhankelijk van renteschommelingen en wordt het renterisico gespreid. Voor Den Haag is deze norm € 468 mln. In 2017 heeft Den Haag voldaan aan de renterisiconorm .

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

Jaarrekening

Begroting

(bedragen x € 1 mln.)

2017

2017

1 Renteherzieningen

0

0

2 Aflossingen

42

42

3 Renterisico (1 + 2)

42

42

4 Renterisiconorm

468

468

5a Ruimte onder renterisiconorm (4>3)

426

426

5b Overschrijding renterisiconorm (3<4)

----

----

Berekening renterisiconorm

4a Begrotingstotaal

2.339

2.339

4b Percentage regeling

20%

20%

4 Renterisiconorm (4a*4b/100)

468

468