Externe ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

De Nederlandse economie groeide in 2017 met 3,1 procent. De economische groei is breed gedragen. Bedrijfsinvesteringen, de consumptie door huishoudens, investeringen in woningen en de uitvoer droegen alle bij aan de groei. De wereldeconomie groeide met 3,9 procent en die van de eurozone met 2,4 procent. De inflatie in Nederland bleef laag met 1,3 procent (eurozone: 1,5 procent).

Macro-economische cijfers Nederland 2017 en 2016

Jaargemiddelden in procenten

2017

2016

Reële groei BBP*

3,1

2,2

Inflatie (%)*

1,3

0,1

(Refi)rente (ECB)%**

0,0

0,0

3-maands rente**

-0,3

-0,3

10-jaars rente staat**

0,5

0,3

* gegevens o.b.v. CPB kerngegevenstabel maart 2018
** stand ultimo 2017

Renteontwikkelingen geldmarkt (leningen met een looptijd korter dan of gelijk aan één jaar)
De korte marktrentes zijn laag. De Europese Centrale Bank (ECB) voerde in 2017 nog een ruim monetair beleid. De ECB houdt haar beleidsrente (refi) vanaf maart 2016 op 0 procent en de depositorente is negatief (minus 0,4 procent). De ECB houdt de rente laag om de economische groei en inflatie in de eurozone te verhogen. De ECB wil een inflatie van dicht tegen de 2 procent aan en dat niveau is nog niet bereikt.

Renteontwikkelingen kapitaalmarkt (leningen met een looptijd langer dan één jaar)
De lange rente is in 2017 vrijwel niet gestegen. Dat kwam vooral door de aanhoudend lage kerninflatie in de eurozone (ca. 1%). In het tweede halfjaar van 2017 is de rente zelfs iets gedaald.

Interne financiering

Kortlopende interne financiering (korter dan 1 jaar)
Alle bankrekeningen van de gemeente worden centraal beheerd. De Treasury voorziet in de financieringsbehoefte van de gemeente, die ontstaat uit het saldo op de bankrekeningen van de lopende uitgaven en inkomsten (exploitatie en investeringen).

Langlopende interne financiering (langer dan 1 jaar)
Voor de interne toerekening van de rentekosten over investeringen hanteert de gemeente het omslagsysteem. Dit houdt in dat over (bijna) alle investeringen een gemiddelde rente wordt gerekend, de zogeheten omslagrente. Deze omslagrente wordt aan het begin van elk jaar vastgesteld. Voor het begrotingsjaar 2017 is de omslagrente bepaald op 2,0%. Voor de interne omslagrenteleningen is een renteopbrengst ontvangen van € 32,0 mln. en als kapitaallast verantwoord in de diverse beleidsprogramma’s. De gemiddelde betaalde rente over 2017 over het geleende geld is 2,39% en exclusief de doorverstrekkingen aan derden op 2,22%.

Het onderstaande renteschema geeft inzicht in de berekening van de omslagrente

Renteschema (* 1.000,=)

Jaarrekening 2017

Begroting 2017

A

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

28.109

29.274

B

De externe rentebaten over de korte en lange financiering

-/-

(15.379)

(15.004)

C

saldo rentelasten en rentebaten

12.730

14.270

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-/-

(2.385)

(1.759)

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld

moet worden toegerekend

-/-

(4.923)

(4.923)

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

5.422

7.588

D1

Rente over eigen vermogen

15.855

15.877

D2

Rente over vreemd vermogen

3.717

3.316

E

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

24.994

26.781

De aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag)

31.456

32.582

F

Renteresultaat op het taakveld Treasury

6.462

5.801

Inzet renteresultaat aan algemene middelen

(6.462)

(5.801)

De boekwaarde van de activa die integraal worden gefinancierd bedraagt per 1 januari 2017 1,573 miljard (begroot 1,629 miljard). Het rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt 1,59% ( 24.994/1,573 miljard). Begroot is 1,64%. De gemeente heeft dit – met een marge van 0,5% - afgerond naar 2,0% en dit percentage is gehanteerd voor de renteomslag. Met ingang van 2017 is er een andere wijze van berekening van de hoogte van de omslagrente en presentatie van het renteresultaat. Nieuw in de berekening is dat alle externe rentebaten van de gemeente meetellen voor de hoogte van de renteomslag. Deze externe rentebaten zijn reeds in de begroting op de verschillende programma’s verwerkt en leiden niet tot een resultaat. De toegerekende rente over het eigen- en vreemd vermogen is eveneens verwerkt in de begroting en leidt niet tot een renteresultaat in de jaarrekening.

De toegerekende rente over het eigen vermogen is conform de bestaande afspraken betrokken bij de toevoeging aan de voorziening negatieve plannen en de dekking van de apparaatskosten van programma Stadsontwikkeling.