Renterisico

5a      Rentewijziging op renteresultaat

Als de korte rente stijgt of daalt, heeft dit onmiddellijk effect op het renteresultaat. Daling of stijging met 0,1 procent over het gehele jaar betekent minder of meer uitgaven van circa € 0,2 mln. Een stijging van de lange rente heeft voor de huidige langlopende leningenportefeuille en beleggingsportefeuille geen effect omdat deze rentepercentages gedurende de looptijd niet wijzigen.

5b      Rentewijziging op waarde derivaat en zekerheden

De bijstortverplichting kan, door renteontwikkelingen, gedurende het jaar sterk fluctueren. Een belangrijke factor bij de berekening door banken van de hoogte van de bijstortverplichting is de Delta, de waardeverandering per 0,01 procent in een bepaalde periode (de basispuntgevoeligheid). Als in een bepaalde periode de lange rente snel daalt of stijgt, zal ook de delta als gevolg hiervan aanzienlijk dalen en stijgen. Hierdoor kan de bijstortverplichting in korte tijd toen- of afnemen. In het algemeen geldt dat een wijziging van de rente met 0,01 procent, een bijstortverplichting van ongeveer € 0,9 - € 1,0 mln. betekent.