Riolering en waterbeheersing

Riolering en waterbeheersing

De gemeente zorgt voor doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu en ter voorkoming van wateroverlast. Ook houdt de gemeente drainagesystemen in stand. Dit is geregeld in het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP/ RIS 289287) 2016-2020. Hiervoor was in 2017 circa € 35 miljoen beschikbaar.

Er worden zoveel mogelijk kilometers rioolbuis vervangen door het maken van werk-met-werk (bijvoorbeeld met Parkeren in Woongebieden). In 2017 is € 18,7 mln. geïnvesteerd waarmee op de volgende plekken in totaal 13,5 km. riool is vervangen: Raamweg (inclusief fase 3, Wassenaarseweg), Bloemenbuurt West, Spoorwijk fase 4, Rivierenbuurt Zuid, Nieuwe Schoolstraat, Zuiderparklaan, Bloemenbuurt Oost, Badhuisweg en Oud Scheveningen. Verder is 8 hectare riool afgekoppeld waarmee aan de motie “Afkoppelen hemelwater van riool”(RIS 291143) is voldaan. Van de 8 hectare is circa 1 hectare afgekoppeld door middel van vergroenen. Het GRP ligt halverwege de planperiode op schema.

Ook is in 2017 circa € 15,6 mln. besteed aan onderhoud, reiniging en inspecties. Dit betrof onder andere werkzaamheden ten aanzien van het inspecteren en reinigen van hoofdriolering, kolken en drainage, maar ook het vervangen van rioolhuisaansluitingen, drainage, het uitvoeren van rioolrenovaties, pompen, installatie-onderdelen.

Riolering en waterbeheersing

Begroot 2017

Uitkomst 2017

Saldo 2017

Kosten onderhoud

15.665

15.602

63