Wegonderhoud

Wegonderhoud

Onderhoud van de wegen is noodzakelijk om de functionaliteit en de veiligheid van de wegen te garanderen. In de actualisatie van Beheren op Niveau 2014 (RIS 265099) is aangegeven dat het huidige onderhoudsbudget onvoldoende is om het gehele wegareaal te kunnen onderhouden. Daarom wordt er aan de uitvoering van onderhoud nadere prioriteiten gesteld. Deze prioriteiten zijn gebaseerd op de Haagse Nota Mobiliteit 2010-2020 en de Kadernota Openbare Ruimte 2012 (RIS 249315).

Elementen uit het Mobiliteitsplan zijn onder andere het concentreren van doorgaand verkeer op hoofdroutes, het bevorderen van het fietsverkeer en het aantrekkelijker maken van lopen in de stad. Hiermee worden, nog meer dan voorheen, de prioriteiten in het wegonderhoud gelegd op de belangrijkste delen van de weginfrastructuur. In de Kadernota wordt de nadruk vooral gelegd op afstemming van de werkzaamheden in de openbare ruimte. Bij de planning van het onderhoud krijgen wegonderhoudsprojecten, die gecombineerd kunnen worden uitgevoerd (werk met werk) daarom zoveel als mogelijk voorrang. Deze werkwijze is goedkoper en zorgt voor minder overlast voor onze inwoners. Het gevolg is dat sommige projecten langer op de planning blijven staan om te voorkomen dat de weg in korte tijd twee keer moet worden opgebroken. Dankzij verschuiving van projecten naar voor en naar achter ligt de meerjarenplanning op schema.

Ten slotte is voor de periode 2017-2019 € 5,5 mln. extra beschikbaar gesteld om met werk met werk projecten op efficiënte wijze de openbare ruimte te verbeteren en op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen.

In het Meerjarenprogramma Wegonderhoud 2014-2018 (RIS 265100) is dit uitgewerkt door een hoge prioriteit te geven aan het gemeentelijke hoofdwegenstelsel en het onderhoud van de fietspaden. Ook zijn de drukbelopen voetpaden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenplanning voor het onderhoud. Het resterende budget wordt ingezet op het onderhoud van de wijkontsluitingswegen en verblijfswegen met elementenverharding, zoals woonstraten en winkelgebieden.

In 2017 voerde de gemeente in totaal 48 onderhoudsprojecten uit en is een bijdrage gedaan aan nog eens 18 projecten. In totaal gaat het om 15,2 hectare verharding waaraan circa € 16,4 mln. is besteed. Enkele van de grote onderhoudsprojecten in 2017 zijn de Raamweg, de Meppelweg, de Oude Haagweg, de Johan de Wittlaan en de Waldeck Pyrmontkade.

In 2017 zijn burgers via de inbreng van hun ideeën in staat gesteld mee te denken aan de inrichting van de straat indien hier onderhoud aan werd verricht. Deze aanpak is onder meer toegepast bij het onderhoud aan de Gondelstraat, de Gramsbergenstraat e.o. en de Hongarenburg.

In programma 19, Stadsdelen en wijkaanpak, staan het calamiteitenonderhoud, het klein onderhoud na meldingen van burgers en het planmatige klein onderhoud aan straatmeubilair verantwoord.

Uitvoeringsbudget

(Bedragen in 1.000)

Straten, wegen en pleinen

Begroot 2017

Uitkomst 2017

Saldo 2017

Kosten onderhoud

17.167

16.426

741