Constructies en binnenwater

Constructies en binnenwater

De gemeente Den Haag beheert en onderhoudt bruggen, viaducten en tunnels. Jaarlijks wordt 1/5 van het areaal geïnspecteerd. Een aantal van deze constructies, ook wel kunstwerken genoemd, moet worden vervangen. De vervanging van bruggen en kademuren is opgenomen in het Meerjarenprogramma Kunstwerken II (MJPK). De planningsperiode loopt van 2015 t/m 2017 (RIS 280592).

De kadevervanging van de Dunne Bierkade en de Veenkade is in 2017 opgeleverd. In 2017 is ook gestart met het vervangen van circa 1.100 meter kade (Zuidwal, Scheveningseveer, Toussaintkade en Valkenboskade). Bij het Scheveningseveer wordt de noodzakelijke kadevervanging gecombineerd met het stroomlijnen van het doorstroomprofiel en het verbeteren van de aanmeervoorzieningen voor waterrecreatie en rondvaarten. Hier was in 2017 € 4 mln. voor beschikbaar waarvan € 3,7 mln. is geïnvesteerd.

De voorbereidingen voor vervanging zijn gestart voor nog eens 1.175 meter kade (Kleine Veenkade, Hooigracht, Calandkade, Prinsessewal) en 850 meter steenglooiing (Conradkade, Suezkade). Zo kan de komende jaren steeds ongeveer 1 kilometer kade per jaar worden vervangen.

Het project Petroleumhaven/Calandkade omvat het herstel van beide kademuren (over een lengte van meer dan 1 km) en het opleveren van bouwrijpe kavels aan de Petroleumhaven. In 2017 is het werk aanbesteed, begin 2018 start de aannemer met de werkzaamheden. De verwachte opleverdatum is december 2019.

De versterking van de constructie Piet Heinplein is in het kader van MJPK2 voorbereid. In het licht van de aangenomen motie Piet Heinplein (RIS 295016/12) is, om extra kosten te voorkomen, de eerder voorgenomen vervanging van het brugdek uitgesteld. De constructie wordt in de tussentijd zorgvuldig gemonitord.

In het kader van het in 2017 vastgestelde actieprogramma Binnenwater 2017 -2010 is er een kanokaart gereed gekomen en is begonnen met de plaatsing van routeborden. De Fokkerhaven is beschikbaar gekomen voor commercieel gebruik. Voor de exploitatie van de Poolsterhaven is onder de rondvaartorganisaties een aanbesteding gehouden. Deze is door de gemeente beëindigd in verband met de hoogte van de servicekosten die de enige inschrijver voorstelde. De gemeente onderzoekt andere exploitatiemogelijkheden. Den Haag heeft in 2017 een boot (met als thema ‘Mondriaan’) afgevaardigd naar het Varend Corso.

De Koningstunnel moet vanaf 1 mei 2019 voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Om dit te realiseren wordt de tunnel vanaf het tweede kwartaal 2019 gesloten en wordt volledig gerenoveerd. Vanaf december 2019 zal de tunnel weer open zijn voor het wegverkeer. Met de renovatie zal ook het dienstengebouw van de Koningstunnel onder het Prins Bernardviaduct worden uitgebreid. In 2017 is de aanbesteding voorbereid en is het werk gegund. De aannemerscombinatie is inmiddels gestart met de ontwerpwerkzaamheden. Om het gebied bouwrijp te maken is in het vierde kwartaal 2017 gestart met het verleggen van kabels en leidingen. Conform planning zal de tunnel eind 2019 weer opengaan voor het verkeer.

De aanbesteding van de Koningstunnel is net gelukt binnen het krediet. Consequentie is wel dat er thans geen ruimte resteert voor de post onvoorziene kosten van € 2,5 mln. Een ophoging van het krediet is daarom gewenst. Vanuit de investeringsprojecten binnen programma’s Buitenruimte en Verkeer zal een krediet van € 2,5 mln. ten gunste van het krediet Koningstunnel verschuiven.

Het project Binckhorstlaan spooronderdoorgangen is een verbeterplan voor de entree van de Binckhorst. Delen van het project zijn uitgevoerd in 2017.

Uitvoeringsbudget

(Bedragen in 1.000)

Constructies en binnenwater

Begroot 2017

Uitkomst 2017

Saldo 2017

Kosten onderhoud Binnenhavens
Kosten onderhoud Grachten en vaarten
Kosten onderhoud Bruggen viaducten en tunnels

78
6.347
7.443

9
9.242
5.123

69
-2.895
2.320