Groenbeheer

Groenbeheer

Het Haagse groen kent vier hoofd categorieën: Wijk- en buurtgroen, Straatbomen, Ecologische
verbindingzones en Grote groengebieden. De Agenda Groen voor de stad (RIS 294705), tezamen met de nota’s Haagse Bomen (RIS 158380), Stedelijke Ecologische Verbindingszones 2008-2018 (RIS 159450) en de Tussenbalans Ecologische Verbindingszones 2014 (RIS 280306) vormen het beleidskader om de kwaliteit van het groen te behouden en aan te laten sluiten op de wensen en ontwikkelingen voor de stad van morgen.

Met de inzet van het budget Extra Groen (in 2017 € 0,8 mln.) is een groot oppervlakte bestaande openbare ruimte vergroend – totaal ruim 5.000 m² – en is door het planten van bollen of het omvormen van plantsoenen, extra kleur en fleur toegevoegd in ruim 3.300 m² bestaand groen. In Leidschenveen en Ypenburg zijn ruim 150 extra bomen aangeplant als gevolg waarvan het bomenbestand in de hele stad wederom iets is toegenomen. Vanuit het budget Extra Groen is tevens een financiële bijdrage geleverd aan de uitvoering van de Pleinenaanpak om meer groen te realiseren op het Jonckbloetplein en het Alphons Diepenbrockhof.

In het Westduinpark zijn de voet- en fietspaden tussen Kijkduin en Scheveningen hersteld. Daarnaast is in 2017 de 'Nota Westduinpark en Wapendal Topnatuur voor de stad! vastgesteld (RIS 297407). Voor de grote groengebieden was incidenteel een extra budget beschikbaar van (€ 1,5 mln.). Hiervan is € 0,7 mln. besteed aan het verbeteren van de wandel- en fietspaden in Meer en Bos, De Uithof en de Bosjes van Poot. Tevens is in Meer en Bos achterstallig onderhoud aangepakt en zijn maatregelen getroffen om erosie van de historische grondwal tegen te gaan. Er is nieuwe beplanting aangebracht in de Nieuwe Scheveningse Bosjes en Meer en Bos. In het St. Hubertuspark en in het rosarium van het Westbroekpark is groot onderhoud uitgevoerd. In Clingendael is een fraai hekwerk geplaatst en een pad verbeterd. De resterende € 0,8 mln. is toegevoegd aan het populierenbudget ten behoeve van de noodzakelijke populierenvervanging.

In het Populierenvervangsplan van november 2014 is aangegeven dat vanuit veiligheidsoverwegingen 889 populieren gekapt dienden te worden (RIS 278129). Het overgrote deel van deze populieren is verwijderd. In 2017 is hier € 1 mln. aan besteed. Enige vertraging is ontstaan doordat een aantal bezwaren waren ingediend op de omgevingsvergunning. De Raad van State heeft inmiddels geoordeeld dat de omgevingsvergunning door Den Haag op correcte gronden is verleend. Een klein aantal vergunningaanvragen is nog niet afgerond vanwege onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming. Voor iedere gekapte populier is of wordt een nieuwe boom geplant. Afgelopen jaar is er gewerkt aan een nieuwe richtlijn voor de beoordeling van populieren (RIS 298439)

In 2017 is ruim 35.000 m2 wijk- en buurtgroen gerenoveerd. Voorbeelden zijn het Prins Mauritsplein, De Vlaskamp, Florence Nightingalepark en Buurtpark het Kleine Hout. Bij deze plantsoenen is naar aanleiding van slijtage door gebruiksdruk de beplanting vernieuwd, zijn sociaal onveilige groenstroken aangepast, achterstallige dunningswerkzaamheden verricht en gazons geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Bij de renovatie wordt aangesloten bij andere initiatieven en werkzaamheden om werk-met-werk te maken en wordt ingezet op verlaging van de beheerlasten. In december 2017 zijn de visies wijk- en buurtgroen voor de stadsdelen Centrum en Scheveningen vastgesteld (RIS 298636). Voor Laak is gestart met een inventarisatie en analyse voor het uitwerken van de visie die in 2018 wordt opgeleverd.

Op meerdere plaatsen in de stad, met name in Ypenburg, zijn fauna-uittreedplaatsen aangelegd.
Bij de ondergrondse faunapassages zijn diverse schades aan tunnelmonden hersteld, zijn maaipalen geplaatst om toekomstige schade te voorkomen en is geleidende beplanting aangebracht. Daarnaast is onderzoek gestart naar de ecologische kwaliteit van alle ecologische verbindingszones als voorbereiding op de ontwikkeling van een beheerplan. Er worden bloemenmengsels ontwikkeld van inheemse bloemen op basis van bodemtypen en hun ecologische meerwaarde die kunnen worden ingezet in de gehele stad. Tevens zijn biologische bloembollen geplant op de rotonde voor het Stadsdeelkantoor Segbroek en insectenvriendelijke bloembollen ter hoogte van de Sneeuwklokjesstraat en het Eiberplein.

Een belangrijke doelstelling in de nota Haagse Bomen is om het aantal stadsbomen minstens gelijk te houden. Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma Wegen en Groen (RIS181968) is structureel geregeld om het bomenbestand op peil te houden. De reguliere uitval van bomen als gevolg van ziekten, plagen, storm en ouderdom schommelt jaarlijks tussen de 1.100 en 1.500 bomen waarbij met name storm een onberekenbare factor is. Dit jaar zijn door storm enkele tientallen bomen verloren gegaan. In totaal zijn in 2017 ruim 1.400 bomen verwijderd die door natuurlijke omstandigheden aan het eind van hun (veilige) levenscyclus waren gekomen. Het aantal bomen dat in 2017 is geplant ter vervanging van dode en onveilige bomen bedroeg bijna 1.600 bomen. Hier is in 2017 circa € 2,6 mln. aan besteed.

Uitvoeringsbudget

(Bedragen in 1.000)

Groenbeheer

Begroot 2017

Uitkomst 2017

Saldo 2017

Kosten onderhoud

7.543

7.285

258