Strategische kernvoorraad

Strategische kernvoorraad (SKV)

Dit zijn de panden Spui, Leyweg en de stadsdeelkantoren.

In de jaarrekening 2017 is in totaliteit een bedrag van € 6,328 mln. aan onderhoud aan de panden SKV verantwoord, waarvan € 1,535 mln. is geactiveerd.

Financieel overzicht
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgaven in 2017 ten opzichte van de begroting.

(Bedragen in 1.000)

Strategische kernvoorraad (SKV)

Budget 2017

Uitkomst 2017

Saldo 2017

SKV Panden Basis

Structureel onderhoud

  • Regulier dagelijks onderhoud

2.619

2.616

3

  • Projectmatig onderhoud (MOP)

2.370

2.177

193

Investeringen m.b.t. onderhoud

  • Projectmatig onderhoud (MIP)

2.093

1.535

558

Totaal kosten onderhoud MOP

7.082

6.328

754

In de Jaarrekening 2017 is in totaliteit een bedrag van € 4,989 mln. aan structureel onderhoud aan panden SKV verantwoord. Ten opzichte van de begroting betekent dit ruim € 0,2 mln. lagere kosten. De lagere kosten voor onderhoud in 2017 worden merendeels verklaard door vertraging in structureel en projectmatig onderhoud. Deels heeft dit te maken met een langer lopend gunningstraject dan voorzien. Daarnaast is er een project een jaar uitgesteld vanwege een nadere uitwerking van de plannen.

Aan projectmatig onderhoud SKV is in 2017 een bedrag besteed van € 1,535 mln. Dit is lager dan de begroting omdat een project in de uitwerkingsfase voordeliger is uitgevoerd en daarnaast zijn enkele projecten doorgeschoven naar 2018 of komen te vervallen.