Duurzaamheid

Duurzaamheid

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Deze ambitie is onder andere opgenomen in het Klimaatplan Den Haag en in het Coalitieakkoord 2014 - 2018. Verduurzaming van bestaand gemeentelijk vastgoed gebeurt al lange tijd doordat in de meerjarenonderhoudsplanning rekening wordt gehouden met verduurzamingsmaatregelen op de reguliere vervangingsmomenten. Uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen alleen op de reguliere vervangingsmomenten is echter ontoereikend om de gemeentelijke ambitie en de toekomstige wettelijke voorschriften op tijd te behalen. Daarom heeft de gemeente Den Haag in 2017 het “Uitvoeringsprogramma ‘Verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ 2017 - 2023” opgesteld. Daarin is vastgesteld hoe de gemeente Den Haag de komende vijf jaar haar kernportefeuille wil gaan verduurzamen en zijn de kaders vastgelegd waarbinnen deze verduurzamingsslag plaatsvindt. Hiermee wil de gemeente een bijdrage leveren aan de gemeentelijke ambities en bovendien haar panden toekomstbestendig maken waardoor de panden ook in de toekomst aan de wettelijk vastgestelde eisen blijven voldoen.

In het Uitvoeringsprogramma is aangegeven dat de gemeentelijke portefeuille tot en met 2023 in circa zes tranches van 50 tot 60 panden verduurzaamd gaat worden. Het verduurzamingsproces is onderverdeeld in vijf stappen:

  1. Opstellen maatwerkrapporten en energiescans per pand;
  2. Vaststellen welk niveau van verduurzaming gehaald kan worden;
  3. Bepalen van de benodigde investeringen om daarmee het rendabele (terug te verdienen uit de

besparing op de energielasten) en onrendabele deel van de investering te bepalen;

  1. Met de gebruiker/huurder definitieve afspraken maken over de uit te voeren werkzaamheden en de

financiële consequenties;

  1. Uitvoering van de werkzaamheden.

In de afgelopen jaren is reeds voor publiekstoegankelijke panden vanaf 250 m² een energielabel opgesteld. Medio 2017 beschikten 170 gemeentelijke panden over een energielabel. Voor alle panden uit de kernportefeuille wordt de komende jaren een maatwerkrapport opgesteld en daarmee ook opnieuw vastgesteld wat het huidige energielabel is. Er is in 2017 opdracht verstrekt voor het opstellen van maatwerkrapporten en energielabels voor 115 panden. In 2017 heeft de gemeente van 46 panden nieuwe maatwerkrapporten en nieuwe energielabels ontvangen. Op basis van de maatwerkrapporten wordt nu nagegaan welk niveau van verduurzaming gehaald kan worden. Per 31 december 2017 hebben 224 gemeentelijke panden een energielabel.

Van alle gemeentelijke panden met een energielabel heeft 28% een energielabel G. Dit hoge aantal panden met het slechtste energielabel wordt veroorzaakt doordat 50% van de gemeentelijke panden gebouwd zijn voor 1977. Bij deze panden is bij de bouw weinig tot geen aandacht geweest voor isolatie. Ondanks de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen op reguliere onderhoudsmomenten hebben veel van deze oudere panden nog steeds een G label.

Verder heeft de gemeente op het gebied van verduurzaming van het vastgoed in 2017 voor elf objecten Subsidie Duurzame Energieopwekking (SDE+subsidie) aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken. De SDE+ subsidie is een exploitatiesubsidie die uitkeert op basis van het opgewekte vermogen (in kWh). De gemeente heeft subsidie aangevraagd en gekregen voor de plaatsing van maximaal 1.149 Mega Wattpiek, wat overeenkomst met een oppervlakte van circa 6.000 m² (circa 4.000 zonnepanelen).