Financieël resultaat vastgoed

De baten en lasten met betrekking tot het vastgoed worden verantwoord op de diverse beleidsprogramma’s. Het resultaat over 2017 over de gehele portefeuille bestaat uit een totaal voordeel van € 1,928 mln. De voordelige resultaten bestaan uit lagere uitgaven aan onderhoud ten opzichte van het structurele budget (zie voor verklaring paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen), niet begrote vrijval van twee voorzieningen en lagere uitgaven aan apparaatslasten en overige exploitatieresultaten op rendabele panden (door het opheffen van de egalisatiereserve rendabele panden worden voordelen en nadelen nu verwerkt in het resultaat). De nadelige resultaten bestaan uit een lager dan begroot resultaat op de verkoop van panden (zie Verkoop) en kosten van leegstand en huurderving (zie Leegstand).

Resultaat Vastgoedportefeuille 2017

Verantwoordelijkheidsverdeling

Programma (reserve beleids dienst)

BR Onderhoud Vastgoed

Algemene reserve

Programma

Concern

Concern

Toegestaan nadelig saldo 2017

8.940 N

Uitkomst 2017

7.801 N

Resultaat 2017

1.139 V

Samenstelling resultaat 2017

- resultaat op verkoop panden

-78 N

-78 N

- resultaat op onderhoud vastgoed

1.642 V

789 V

853 V

- voordeel op apparaatslasten

166 V

166 V

- kosten leegstand en huurderving

-1.535 N

-1.535 N

- begroot exploitatievoordeel rendabele panden

746 V

746 V

- overige exploitatieresultaat (o.a. voordeel expl. lst wissellokaties onderwijs)

198 V

198 V

Totaal samenstelling resultaat 2017

1.139 V

-425 N

789 V

775 V

Omvang vastgoedportefeuille

De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat op 31 december 2017 in totaal uit 1.606 objecten, onderverdeeld in 1.148 panden en 458 percelen grond. Bij de panden kan onderscheid gemaakt worden naar panden die in eigendom zijn van de gemeente (826), vastgoed dat is gehuurd om de gemeentelijke beleidsdoelstellingen te behalen (71) en schoolgebouwen waarop de gemeente het economisch claimrecht bezit (251). Bij de gronden kan onderscheid gemaakt worden tussen gronden in eigendom (454) en gronden die worden gehuurd of in bruikleen zijn bij de gemeente Den Haag (3) of waarvan de gemeente het economisch claimrecht bezit (1).

Het aantal zelfstandig verhuurbare eenheden is hoger, namelijk 2.689 (inclusief economisch claimrecht), onderverdeeld in 2.015 verhuurbare eenheden in panden en 674 verhuurbare eenheden gronden.

Verdeeld over de verschillende gemeentelijke begrotingsprogramma’s ontstaat het volgende beeld.

Programmalabel

panden

gronden

5

Cultuur, bibliotheek en monumentenzorg

64

2

6

Onderwijs

122

9

7

Werk, Inkomen en Armoedebeleid

19

0

8

Zorg en Welzijn

79

15

10

Ontwikkeling Buitenruimte

82

139

11

Economie, Internationale Stad en Binnenstad

6

0

12

Sport

39

74

13

Verkeer en Milieu

123

6

14

Wonen en Duurzaamheid

57

5

15

Stadsontwikkeling

178

204

18

Interne Dienstverlening

104

2

19

Stadsdelen en wijkaanpak

24

1

Totaal

897

457

In bovenstaand overzicht zijn zowel alle panden (826) en gronden (454) meegenomen die in eigendom zijn van de gemeente als de aangehuurde panden en gronden (74). De schoolgebouwen en terreinen waarop de gemeente een economisch claimrecht heeft zijn niet meegenomen in dit overzicht (252).

De boekwaarde van de gemeentelijke vastgoedportefeuille per 31 december 2017 is € 1,02 mld., exclusief activa in aanbouw. Dit is een toename van de totale boekwaarde met bijna € 54 mln. De in reguliere erfpacht uitgegeven gronden aan derden, infrastructurele werken zoals bruggen en viaducten en de openbare ruimte vallen hier niet onder.

Afschrijvingen/

Nieuwe

Categorie Vaste Activa

1-1-2017

Verkopen

activa

31-12-2017

Gebouwen en werken

720

43

78

755

Gronden en terreinen

182

3

7

185

Installaties en overige MVA

60

7

24

76

Woonruimtes

4

0

-

4

Totaal

967

54

108

1.020

Deze toename van de waarde van het gemeentelijk vastgoed wordt voor een groot deel veroorzaakt door de afgeronde investeringen (zie Investeringen).

Investeringen

In het Meerjarig Investeringsplan (MIP) zijn de investeringen in het vastgoed opgenomen. Dit betreft de aankoop, nieuwbouw en renovatie van vastgoed en de vervanging van installaties. In totaal heeft de gemeente € 118 mln. geïnvesteerd in projecten die in 2017 zijn opgeleverd. Dit bedrag is hoger dan de kolom “Nieuwe Activa” uit het overzicht materiële vaste activa aangeeft. Dat wordt veroorzaakt doordat in 2017 investeringen gedaan zijn in vastgoed dat direct in 2017 ook weer verkocht is (o.a. huisvesting voor statushouders). De belangrijkste investeringen die de gemeente in 2017 heeft afgerond zijn:

  • Sportcampus Zuiderpark (€ 45,8 mln.);
  • Aankoop Forum (€ 22,6 mln.);
  • Nieuwbouwproject Melis (€ 11,2 mln.);
  • Brede buurtschool Morgenstond (€ 9,4 mln.);
  • Diverse projecten voor de huisvesting van Statushouders (€ 9,3 mln.).

Daarnaast zijn een aantal projecten in de afgelopen periode gestart, die in de komende jaren worden afgerond. Nog lopende projecten zijn o.a. het Onderwijs en Cultuurcomplex aan het Spui, kinderdagverblijf Verhulstplein en het HALO terrein (sporthallen).