Tarief ontwikkelingen 2017

Tariefsontwikkelingen 2017

  • In het coalitieakkoord is afgesproken dat de OZB-lasten voor de eigenaren van woningen gemiddeld niet zullen stijgen ten opzichte van het belastingjaar 2014. Overeenkomstig deze afspraak is de gemiddelde OZB-aanslag voor bewoners in 2017 gelijk aan 2016.
  • Voor de OZB op niet-woningen is in het coalitieakkoord afgesproken om de opbrengst voor gebruikers en eigenaren van bedrijfsruimten in deze collegeperiode per saldo gelijk te houden aan die van 2013. De gemiddelde OZB-aanslag voor gebruikers en eigenaren van niet-woningen is overeenkomstig deze afspraak in 2017 hetzelfde als in 2016.
  • De egalisatievoorziening afvalstoffenheffing is al enige jaren hoog. Om de voorziening terug te brengen, zijn de tarieven afvalstoffenheffing in 2017 met 1% verlaagd.
  • In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) wordt er vanuit gegaan dat de tarieven rioolheffing jaarlijks worden geïndexeerd. In dat kader zijn de tarieven in 2017 (trendmatig) met 1,25% verhoogd.
  • De tarieven toeristenbelasting worden jaarlijks trendmatig aangepast. De tarieven zijn in 2017 om die reden met 1,25% verhoogd.
  • Om de bouwlegestarieven op kostendekkend niveau te houden, zijn de tarieven 2017 (trendmatig) met 1,25% verhoogd. Het lagere legestarief voor bouwplannen met bouwkosten tot en met € 250.000 is in 2017 gehandhaafd op 2,5% van de bouwkosten.
  • Het marktgeldtarief voor de Haagse Markt is in 2017 (trendmatig) verhoogd met 1,25%. Voor wat betreft de wijkmarkten is besloten tot een gefaseerde doorvoering van een kostendekkend tarief, waarbij vanaf 2018 voor alle markten een kostendekkend tarief geldt.  Op basis van deze fasering zijn de tarieven voor 2017 aangepast.
  • De tarieven hondenbelasting, parkeerbelasting, begraafrechten, binnenhavenbelasting, algemene leges (met uitzondering van de wettelijk bepaalde tarieven) en precario woon- en bedrijfsschepen zijn in 2017 (trendmatig) verhoogd met 1,25%.
  • Het bedrag van de naheffingsaanslag parkeerbelasting is in 2017 verhoogd naar het wettelijk maximum.


Kostendekking heffingen
Voor gemeentelijke heffingen geldt de wettelijke eis van maximaal kostendekkende tarieven. In onderstaande tabellen is de kostendekking van de belangrijkste gemeentelijke heffingen voor 2017 inzichtelijk gemaakt.

Afvalstoffenheffing

Berekening van kostendekkendheid

Uitkomst 2017

Kosten taakveld, incl. (omslag)rente

58.018

Overhead incl. (omslag) rente

3.685

BTW

690

Totale kosten

62.393

Opbrengst heffingen

60.317

Inkomsten taakveld excl. heffingen

7.668

Kwijtscheldingen

-7.752

Totale inkomsten

60.232

Dekkingspercentage

96,5%

Rioolheffing

Berekening van kostendekkendheid

Uitkomst 2017

Kosten taakveld, incl. (omslag)rente

34.261

Overhead incl. (omslag) rente

953

BTW

2.636

Totale kosten

37.850

Opbrengst heffingen

37.802

Inkomsten taakveld excl. heffingen

63

Kwijtscheldingen

-25

Totale inkomsten

37.840

Dekkingspercentage

100%


Leges omgevingsvergunning

Berekening van kostendekkendheid

Uitkomst 2017

Kosten taakveld, incl. (omslag)rente

13.920

Overhead incl. (omslag) rente

5.756

Totale kosten

19.676

Opbrengst heffingen

31.175

Inkomsten taakveld excl. heffingen

1.000

Totale inkomsten

32.175

Resultaat voor bestemming (naar egalisatievoorziening)

12.499

Resultaat na bestemming

19.676

Dekkingspercentage

100%