Samenhang met programma's en paragrafen

Samenhang met programma’s en paragrafen
De lokale heffingen worden begroot in de programma’s 10: Beheer openbare ruimte (baten afvalstoffenheffing, kwijtschelding afvalstoffenheffing, baten rioolheffing), 13: Verkeer & Milieu (baten parkeerbelasting) en 16: Financiën (baten OZB gebruikers en eigenaren, baten hondenbelasting, baten toeristenbelasting en baten precariobelasting). Voor het heffen en innen van belastingen (de zogenoemde perceptiekosten), is € 11,3 mln. begroot aan apparaatslasten en € 3,5 mln. aan dwanginvorderingsbaten. In de realisatie is sprake van een voordeel van € 0,8 mln. op de baten. Per saldo is dus sprake van een resultaat van € 0,8 mln. voordelig op de perceptiekosten. De perceptiekosten van de heffingen/belastingen worden doorbelast naar de betreffende programma’s.
De paragraaf Gemeentelijke inkomsten geeft een totaaloverzicht van de gemeentelijke baten, inclusief de baten uit de gemeentelijke heffingen.